TBMM’ye sunulan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile vergi, sigorta primi vd. kamu alacaklarına yeniden yapılandırma imkânı getirilmiş olup, söz konusu kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 31 Ocak 2023 tarihinde tamamlandı.

SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA TÜM MERAK EDİLENLER…

Söz konusu düzenlemenin kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kabul ettiği metin çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçların nasıl yapılandırılacağı hakkında bilgi verilecek.

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRİYOR?

2022 yılı Aralık ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihe kadar veya Kanun teklifinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

- 5510 sayılı Kanun’un 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,

- İdari para cezası borçları,

- İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,

- SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,

- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,

- 5510/60-g bendi kapsamında sigortalı olanların genel sağlık sigortası primi borçları,

yeniden yapılandırılabilecek.

 

Yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek olan faiz hesaplanacak.

Gecikme zammı ve gecikme cezası yerine hesaplanacak olan faizin bu şekilde hesaplanmasının ardından  faiz tutarı ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırmaya esas borç belirlenecek.

İDARİ PARA CEZASI ASILLARININ %50’SİNİN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlanacağı tarihten önce kesinleştiği halde, Kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle SGK’ya ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu %50 borç aslına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak faiz toplanarak, yapılandırmaya esas olan idari para cezası borcu bulunacak.

SGK tarafından daha önce tahakkuk ettirilmiş olan idari para cezası asıllarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilecek.

GELİR TESTİNE HİÇ BAŞVURMADAN…

5510/60-1 (g) bendi kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan kanununun yayımı tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin GSS primleri gelir testinin sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren yeniden tahakkuk ettirilece.

2022/Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup, kanunun yayımı tarihinden önce 5510/60-1 (g) bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31.07.2023 tarihine kadar ödenmesi halinde ise gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından yapılandırma Kanunu’nun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilgili kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

KAZA VE HASTALIKLAR NEDENİYLE BORCU OLANLAR

İş Kazası, meslek hastalığı, hastalık olayları nedeniyle kuruma (rücu) borcu olanlar

  İşverenlerin ve üçüncü şahısların;

- 5510/14, 21, 23, 39 ve 76.

- 506/Mülga-10, 26, 27 ve 28.

- 1479/Mülga-63.

- 5434/129.

Maddeleri gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından yapılandırma Kanununun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,  Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecek.

Yapılandırma için başvuru süresi: Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların en geç 30.04.2023 Pazar ve takip eden 01.05.2023 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan 02.05.2023 Salı günü sonuna kadar SGK’ya başvurmaları gerekiyor.

İLK TAKSİTİN ÖDENME SÜRESİ VE TAKSİT SAYISI

 Borçlular yeniden yapılandırma kapsamında aylık dönemler halinde, 48 eşit taksitte borçlarını ödeyebilecekler.

Yeniden yapılandırılan SGK borçlarının ilk taksitinin en geç 31.05.2023 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden aylık dönemler hâlinde azami 48 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor

Cumhurbaşkanı, kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatabilecek.

YENİDEN YAPILANDIRMADA TAKSİTLENDİRME FAİZİ

 Yeniden yapılandırılacak borçların taksitlendirilerek ödenmek istenmesi halinde,  yapılandırmaya esas borç aslı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış faizden oluşan borç tutarı;

- 12 taksit için (1,09)

- 18 taksit için (1,135)

- 24 taksit için (1,18)

- 36 taksit için (1,27)

- 48 taksit için (1,36)

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.