banner339
banner274

Son dakika... Esnaf ve sanatkârların borçları ertelendi

banner362
Son dakika... Esnaf ve sanatkârların borçları ertelendi
banner353COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde  faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve  sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya  doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar  kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan  salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a  bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya doğrudan Bankadan, 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük  faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesinde/taksit  vadesinde/hesap devresinde tahsil edilemeyip henüz tasfiye olunacak alacaklar kapsamına alınmayanlar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021  tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği  tarih itibarıyla itfa edilmeyenler  başvuru şartı aranmaksızın  vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre  faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap  devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı  değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.

Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek  faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı  ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan  taksitlere eşit olarak eklenecek.

Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair  taahhütname alınacak. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve  sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Erteleme süresince esnaf ve sanatkârlara yansıyacak tutar belirlenirken kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın  kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak  belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve  sanatkârlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacak.

Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak  gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın  kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak  belirlediği cari kredi faiz oranı ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan  indirimli faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak.

Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara,  talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili  kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli  kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu  bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için  erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu  icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil  kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.

Banka  bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri  ve vade/hesap devresi/taksil vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini  gelir kaybı tutarlarım projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık  olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilecek. Bankanın, bu Karar  bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi  sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş  gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen  formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca,  ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan Ödenekten karşılanacak.

Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin  incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci  maddesinin dördüncü fıkrası ile Banka tarafından TESKOMB’a bağlı bölge  birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaleti ile veya doğrudan düşük  faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili yıl kararlarının “gelir  kayıplarının tespiti”ne ilişkin hükümleri esas alınacak

Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkâr kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı  uygulanacak. Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 12:53
banner218

banner344

banner343

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k