Çikolata fiyatları uzun süre yüksek kalabilir Çikolata fiyatları uzun süre yüksek kalabilir
Sendika ikramiyesinin tutarı, her yıl değişkenlik göstermekle birlikte sendika toplu sözleşme ikramiyesi 2024 yılı için %2 barajının üzerindeki sendikalar için 531,72 TL, %2 barajının altındaki sendikalar için 188,02 TL'dir. 18 Ocak 2024 tarihinde alınan Anayasa Mahkemesi kararı ile %2 sendika barajı uygulaması iptal edildi. Toplu sözleşme ikramiyesinden yüzde iki barajına bakılmaksızın tüm sendikaların üyelerinin üst limitten faydalanması bekleniyor. Peki, Sendika kesintisi ne kadar 2024, yüzde kaç? Sendika kesintisi nasıl hesaplanır?

Anayasa Mahkemesinin %2 sendika üye barajı ile ilgili verdiği kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte şu anda sendika kesintisinin ne kadar olacağı sorgulanmaya başlandı.

Sendika kesintisi ne kadar?

Sendika kesintisi 229 TL. İade olan tutar ise 190 TL. Buna göre kamu çalışanı sendikaya cebimizden 39 TL fazladan verecek.

Konuyla ilgili olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun Üyelik ödentisi başlıklı 25 inci maddesinde :(Değişik: 24/6/2004-5198/4 md.)Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir.

Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder.

(1)(Değişik ikinci fıkra: 1/7/2006-5538/14 md.) Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır.

Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz. Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.

Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca onbeş gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur. Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.