banner4
banner23

Kadro unvanı değişenler maaş farkı alabilir mi?

Adalet Uzman Yardımcılığından Adalet Uzmanlığı kadrosuna atanan memurun, fiili başlama tarihi olan 27.03.2018 tarihinden itibaren Adalet Uzmanlığı aylığını hak etmiş olmasına rağmen tarafına 27.03.2018-14.04.2018 tarihleri arasında maaş farkı ödemesinin yapılmadığını belirterek söz konusu maaş farkı ödemesi için hukuki yollara başvurdu.

Kadro unvanı değişenler maaş farkı alabilir mi?
banner19

Bütün memurları ilgilendiriyor. Önemli bir maaş farkı kararı verildi. Kamu Denetçiliği Kurumu, kariyer meslek grubunda Uzman Yardımcılığından Uzmanlığa atanan memurun uzmanlığa atanma tarihinden itibaren maaş farkını alabilmesi için 657 sayılı Kanun'da düzenleme yaptı.

Kamu Denetçiliği Kurumu öncelikle Adalet Bakanlığından başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri istemiş, ilave olarak ise konunun uzmanlık birimleri olan Devlet Personel Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden görüş istemiştir.

Adalet Bakanlığı vermiş olduğu cevapta özetle ; Atamalar hariç, adı geçen personel atama tarihi olan 27.03.2018 tarihini takip eden aybaşından itibaren atandığı derecenin kademe aylığını almaya hak kazanacağından maaş farkının ödenemeyeceği" belirlendi.

Devlet Personel Başkanlığı sayılı görüş yazısında özetle; Adalet Uzman Yardımcılığı görevinden Adalet Uzmanlığına atanan personelin, aylık ve özlük haklarının göreve başladığı tarihten itibaren yürüttüğü Adalet Uzmanı kadrosuna bağlı olarak ödenebilmesi yönünde söz konusu Tebliğde değişiklik yapılmasının hakkaniyet ilkesine uygun olacağının değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; Başvuranın uzmanlığa atamasının yapıldığı 27/03/2018 tarihinden itibaren Adalet Uzmanı olarak çalıştırıldığı, Adalet Uzmanı kadrosuna ilişkin aylık ve özlük haklarının -göreve başlanan tarihten itibaren yürütülen Adalet Uzmanı kadrosuna bağlı olarak atanma tarihinden itibaren ödenmesini engelleyici bir mevzuat hükmü bulunmadığı ve dolayısıyla başvurana atanma tarihinden takip eden aybaşına kadar olan dönem için kıst ödeme yapılabileceğinin değerlendirildiği, nitekim Sayıştay 4. Dairesinin 18.11.1997 tarihli ve 28494 sayılı Kararında Maliye Bakanlığının değişik birimlerinde memur olarak çalışmaktayken açılan sınavı kazanarak müfettiş yardımcılığı kadrosuna atanan kişilerin görev değişikliklerinin 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve ilgililere yeni görevlerinin gerektirdiği zam ve tazminat farklarının kıst olarak ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığını kararlaştırarak Adalet Bakanlığına Tavsiye Kararında bulunulmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu uzman yardımcılığından uzmanlığa atanma tarihinden takip eden aybaşına kadar olan dönem için kıst ödeme yapılmasına dair ilgili mevzuatta açık hüküm bulunmadığından dolayı kurumlar arası farklı uygulamaların oluştuğunu ve somut olaydaki gibi hakkaniyete aykırı durumların ortaya çıkması sebebiyle, 657 sayılı Kanunda konuya ilişkin açık düzenleme yapılarak oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği hususunda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına TAVSİYE KARARI vermiştir.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 11:03