Bilindiği üzere 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketici hakem heyetlerine ilişkin hükümlerinde 24/3/2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen düzenlemeler 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişikliklere ve gelişmelere göre hazırlanan Yeni “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” 21.09.2022 tarihli ve 31960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 6502 sayılı Kanun değişiklikleriyle eş zamanlı olarak yürürlüğe girecektir.

Bu doğrultuda yürürlüğe girecek düzenlemeler aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

           

- Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Limitler 30.000 Türk Lirasına Çıkarılmıştır.

2022 yılı itibarıyla değeri 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetleri görevli iken; ilgili maddede yapılan değişiklikle daha fazla sayıda uyuşmazlığın yargıya intikal ettirilmeden çözüme bağlanması amacıyla parasal değer 30.000 Türk Lirasına yükseltilmektedir.

Buna göre tarafların değeri 30.000 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuruları zorunlu olup 30.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamayacaktır. Değişen parasal sınırlar ayrımı sebebiyle tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yaparken dikkat edilmelidir.

-  İl tüketici hakem heyetlerinin il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetlerinin ise ilçe sınırları içinde yetkilerine devam etmelerinin yanı sıra il veya ilçe tüketici hakem heyetinden hangisine başvuru yapılabileceğini belirleyen ve bugüne kadar süregelen “parasal sınır” ayrımı ortadan kaldırılmış olduğundan tüketicilerin tercihlerine bağlı olarak başvuru yapabilecekleri yetki çevreleri genişletilmiştir.

Diğer taraftan; tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, tüketicilerin yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkân sağlanmıştır.

Ayrıca tüketicilerin, tüketici hakem heyeti kararına karşı tüketici mahkemesine itiraz yolu genişletilmiş ve tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirilmiştir.

Tüketici hakem heyetine yapılacak başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti tarafından başvurular hakkında ret kararı verilmeden önce (7 gün) yedi gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenmesi zorunlu tutularak tüketicilerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştır.

- Diğer taraftan mağduriyetlerin en aza indirilmesi ve en hızlı şekilde çözüme ulaşılması amacıyla taraflardan her biri, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde, ilk başvurusunda yer alan talepleriyle ilgili olarak tüketici hakem heyetince karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını isteyebileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

- Yapılan değişiklikle, satıcı ve sağlayıcılar tarafından mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bilgi veya belgenin itiraz aşamasında tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyeceği düzenlenerek tüketicilerin mağdur edilmemesi amaçlanmıştır.

 -  Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre altı ay içinde görüşülerek karara bağlanmaktadır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alınarak, ilave süre altı aydan üç aya düşürülmüş, mağduriyetlerin daha hızlı çözümlenmesi adına tüketici hakem heyetlerinin karar alma süresi kısaltılmıştır. Bu suretle Tüketici Hakem Heyetlerinin İnceleme Süresi Hızlandırılmıştır

 

Tekrar altını çizmek gerekirse; İl Hakem Heyeti ve İlçe Hakem Heyeti ayrımı kaldırılmıştır. Artık 0 TL den 30.000 TL ye kadar İl Hakem Heyeti ya da İlçe Hakem Heyetine başvuru yapmak başvurusunun inisiyatifindedir. 30.000 TL ve üzeri uyuşmazlıklar ise Tüketici Mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Son olarak Tüketici Hakem Heyetlerine, E-Devlet (TÜBİS) üzerinden bizzat başvuru yapılabilmektedir.