Asgari ücret artışıyla çalışanlara ücret dışında sağlanan en önemli ek menfaatler arasında olan yemek bedelinin 51 TL’si, yol (ulaşım) bedelinin 25.5 TL’si gelir vergisinden istisna edildi.

Asgari ücretin Temmuz 2022 döneminden itibaren artırılması sonrasında değişen parametrelerden biri de yemek ve yol yardımları için uygulanan gelir vergisi istisna tutarları oldu. Diğer taraftan, işverenleri desteklemek üzere geçtiğimiz yıllarda verilen asgari ücret desteğinin de yeniden uygulamaya konulacağı açıklandı.

Alınan karara göre 01.07.2022 tarihinden itibaren işverenler tarafından çalışanlara ödenen yemek bedelinin 51 TL’si, yol (ulaşım) bedelinin 25.5 TL’si gelir vergisinden istisna edildi. Bu bakımdan, çalışanlara ücret dışında sağlanan en önemli ek menfaatler arasında olan yılın ilk yarısında 34 TL olarak uygulanan yemek yardımı ile yine yılın ilk yarısında 17 TL olarak uygulanan yol yardımı için uygulanan vergi istisnası tutarları artırıldı.

Yemek ve yol yardımı nedir?

Yemek yardımını, işverenler tarafından işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde çalışana yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler şeklinde tanımlamak mümkün. Söz konusu yemek yardımının, işyerinde yemek verilmesi yerine ticket, multinet gibi yemek kartları ile yapılması da mümkün.

Benzer şekilde, yol yardımı da işverenler tarafından çalışanların toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla yapılan taşıma giderleri anlamına geliyor. Yol yardımı, çalışanlara toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçları temin edilerek veriliyor.

Nakit yardım istisnası

Yemek ve yol yardımı açısından sağlanan gelir vergisi istisnası açısından işverenlerce dikkat edilmesi gereken hususlardan ilki, yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi durumunda, vergi istisnasına konu olmaması. Yani, nakit olarak ödenen bir yemek bedelinin gelir vergisi kesintisine tabi tutulması gerekiyor.

Diğer taraftan gerek yemek gerekse yol yardımında belirtilen istisna tutarlarının üzerinde yapılan ödemeler, ücret olarak kabul ediliyor ve istisna tutarını aşan kısım gelir vergisine tabi tutuluyor.

Başvurma şartı bulunmuyor

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay / aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. Ancak söz konusu işlemin yapılabilmesi için bir şart da işveren tarafından 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgeleri / muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmiş olması.

Konuya ilişkin uygulama detaylarının netleşmesi, yani asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar için SGK tarafından yayınlanacak olan uygulama genelgesi bekleniyor.

Destek geri geldi, peki nasıl hesaplanacak?

Asgari ücrette yapılan artışın ardından işverenleri desteklemek üzere asgari ücret desteği sağlanmasına karar verilmişti. Bu bakımdan, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı, 2020 yılı ve 2021 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğinin 2022 yılı Temmuz - Aralık döneminde de uygulanacak. Asgari ücret desteği tutarı şöyle belirlendi:- 2022 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 179 TL ve altında olan

- Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 358 TL ve altında olan

- 2022 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının günlük 3.33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar.

Peki şartlar neler?

2022 yılı Temmuz - Aralık döneminde asgari ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ilgili aydaki uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalı sayısının, 2021 / Ocak ila 2021 / Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Diğer taraftan, 2022 yılından önce tescil edilen işyerleri için belirlenen en düşük sigortalı sayısının altında sigortalı bildirimi yapılan 2022 yılındaki aylar için destek verilmeyecek.

Ayrıca, ilgili ayda 2022 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (647.1 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespit edilmesi durumunda, SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri için asgari ücret desteği uygulaması devam edecek.