• BIST 107.527
 • Altın 151,326
 • Dolar 3,6538
 • Euro 4,2961

  Yatırımcıya Yeni Teşvikler Geliyor

  23.05.2012 19:24
  Yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek.
  Yatırımcıya Yeni Teşvikler Geliyor
  Yatırımcıya Yeni Teşvikler Geliyor Yatırımcıya Yeni Teşvikler Geliyor Yatırımcıya Yeni Teşvikler Geliyor

  Yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek. Söz konusu harç ödenmeden elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemi yapılmayacak.

  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

  Tasarıya göre, amme borçluları, belediye sınırı ayırımı olmaksızın, ilgili tüm tahsil dairelerine ödeme yapabilecek. Mevcut hükümlere göre, amme alacakları, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki tahsil dairesine ödenmesi zorunluluğu bulunuyor.

  Kurum ve kuruluşların devlete ait olan borçlarına karşılık, mülkiyeti bu kurum ve kuruluşlara ait ve üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmayan taşınmazların belirli şartlarla Maliye Bakanlığı tarafından satın alınması yoluyla amme borçlarının silinmesine ilişkin düzenlemenin süresi, 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılacak. Daha önce genel ve katma bütçeye dahil dairelerce ihtiyaç duyulan taşınmazlar için öngörülen uygulama, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idareleri de kapsayacak.

  31 Aralık 2013 tarihine kadar uygulanmak üzere, Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar da dahil kamu bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idarelerinin SGK'ya ait olan ve amme borçları kapsamında takip edilen borçlarına karşılık, SGK söz konusu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazları, gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirmeden satın alabilecek.

  Hizmetlerin daha hızlı ve daha düşük maliyetle sunulmasına imkan tanıyan makineler arasındaki iletişim altyapısının geliştirilmesi teşvik edilecek. Bu amaç kapsamında, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan ötv, iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına özgü olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon abonelikleri için alınmayacak.

  Daha önce faaliyetini iş yeri açarak yürüten ve "esnaf muaflığından" faydalanamayan bastonculuk, el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma, ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve benzer geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak. Bu meslek kollarında faaliyette bulunanlar, Maliye Bakanlığı'nca esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilecek. Esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde Maliye Bakanlığı'nca, "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" verilecek. Bu belge için herhangi bir vergi, resim veya harç alınmayacak.

  Belirli bir tutarın üzerinde ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, ticari, zirai ve mesleki Kazancı nedeniyle gelir vergisi istisnasından yararlanması imkanı kaldırılacak.

  -Özkaynak kullanımı teşvik edilecek-

  Tasarıyla, firmaların, finansman ihtiyaçları borçlanma yerine, öz kaynakları ile finanse etmelerinin teşviki amaçlanıyor. Buna göre, yatırımın maliyetine eklenenler hariç olmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde aşan kısma özgü olmak üzere yatırımın maliyetine eklenenler hariç, kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyetlerin toplamının yüzde 10'una kadar kısmı, kazancın tespitinde gider olarak indirilemeyecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli olacak. Belirlenecek oranı sektörler itibariyle farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

  Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, talepleri halinde basit usule geçebilecek. Mevcut hükümlere göre, gerçek usulde vergilendirilmiş olanlar, bir daha hiçbir şekilde basit usule dönemiyor. Bu kişilerin aynı türden iş yapan eş ve çocukları de basit usulden yararlanamıyor.

  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü menkul sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler, menkul sermaye iradı sayılacak.

  Türkiye'de kurulmuş ya da kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsis eden, girişim sermayesi yatırım fon veya ortaklıklarına sermaye koyan işletmeler için yeni bir teşvik getirilecek.

  Buna göre, beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmamak şartıyla girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların, gelir vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden indirilmesine imkan tanınacak.

  Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler ile işyeri yurtdışında bulunanlara, Türkiye'den verilen ve yurtdışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın yüzde 50'si beyanname üzerinden indirilebilecek.

  -Sağlık turizmi özendirilecek-

  Eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın yüzde 50'si de beyanname üzerinden indirilebilecek. Bakanlar Kurulu, yüzde 50 oranını, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artırmaya yetkili olacak.

  Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında, bunlara yapılan kira ödemeleri, varlık kiralama şirketlerince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan iratlar, gelir vergisi kesintisi kapsamına alınacak.

  Şans oyunları düzenleyenler tarafından, bunların bayilerine veya aracılarına yapılacak komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacak. Kesintisi yapılan vergilerin geçici vergi dahil gelir vergisinden mahsup edilmesi mümkün olacak. Mevcut Gelir Vergisi Kanunu'na göre, başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresi'nce çıkarılan biletler ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı eliyle ya da gözetiminde kullanılan ve yürütülen müşterek bahis ile şans oyunları söz konusu kesinti kapsamında bulunmuyor.

  Yatırımcıların istihdam nedeniyle karşılaştığı mali yükler azaltılacak. Kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak belirlenen illerde yapılacak yatırımlar için, 2023 yılına kadar gerçekleşen yatırımlarda, istihdam edilen işçilerin ücretlerinin, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına denk gelen kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın işletilmeye başlanacağı tarihten itibaren 10 yıl süreyle bu ücretlerle ilgili olarak verilecek beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşülecek.

  Fazla veya yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde, mükelleflere tahsil tarihinden itibaren hesaplanacak faiz de ödenecek. Ancak, verginin fazla veya yersiz tahsil edilmesinin mükellefin beyanından kaynaklanması halinde faiz, mükellefin, hatanın düzeltilmesine dair müracaat tarihinden itibaren hesaplanacak.

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleme ve denetimine tabi olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına sermaye olarak konulması veya bunların paylarının satın alınması amacıyla, kurum kazancının veya beyan edilen gelirin yüzde 10'unu ve öz sermayenin yüzde 20'sini aşmamak şartıyla, ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilmesine imkan sağlanacak.

  -TCDD'nin borçları-

  Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine olan borçları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan olan alacaklarına karşılık terkin edilecek.

  Denetim yetkilendirme belgesi harçları, Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde verilen gelir tablosundaki gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilecek, Mayıs ayında ödenecek.

  Tüm repo, ters repo işlemleri aynı bazda vergilendirilecek.

  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler de menkul sermaye iradı sayılacak.

  -Yurtdışından getirilen cep telefonu için harç ödenecek-

  Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar ve finansman şirketlerinin müşterilerine kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler damga vergisinden istisna olacak. Müşterilerin belirtilen kurumlardan temin ettiği kredilerin kullanımı sırasında düzenlenen kağıtlar, bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılan krediler, bunların teminatları ve bu kredilerin geri ödenmesine ilişkin işlemler yargı harçları istisna kapsamı dışına çıkarılacak.

  Yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım izin harcı ödenecek. Söz konusu harç ödenmeden elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işlemi yapılmayacak.

  Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimleri, KDV'den istisna tutuluyor.

  Konut teslimlerinde, Özelleştirme kapsamındaki veya Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen yerler hariç, inşaatın yapıldığı arsa veya konutun vergi değeri esas alınarak, KDV oranını farklılaştırabilme konusunda Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Söz konusu düzenleme, yapı ruhsatı 1 Haziran 2012'den sonra alınan veya kamu kurum, kuruluşları ile bunların iştiraklerince ihalesi bu tarihten sonra yapılan inşaat işlerine ilişkin konut teslimleri için uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden 2023 tarihine kadar ihalesi yapılacak olanların, ihale edilmesi ve projeyi alan firmalara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, KDV'den istisna olacak.

  Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında kullanılan yabancı kaynakları, öz kaynaklarını aşan işletmelerde aşan kısma özgü olmak üzere, yatırım maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı adı altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının yüzde 10'unu aşmamak üzere, Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılan kısmı, kabul edilmeyen indirimler kapsamında yer alacak.

  Bir çok kamu idaresinin alacakları yeniden yapılandırılacak, borçların taksitler halinde ödenmesi imkanı sağlanacak. Süresi içinde başvuran ancak taksitlerini süresinde ödemeyerek, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'lara Değişiklik Yapan Kanunu'ndan yararlanma haklarını kaybeden borçlulara, yeni bir imkan tanınacak.

  2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında en az 500 milyon lira tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere iade edilecek.

  İşsizlik Sigorta Fonu'nun gelirleri üzerinden vergi kesintileri hariç, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, gelir vergisi kesintisi yapılacak.

  Elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik üretim tesis ve şirketlerinin özelleştirilmesinde, özelleştirilecek şirketler için 31 Aralık 2023 tarihine kadar vergi kolaylığı sağlanacak.

  Elektrikli araçların motorları çalıştıran piller ötv kapsamından çıkarılacak.

  İş gücü üzerindeki işveren hissesi ile sigortalı hissesi tutarlarının bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.

  Sigara için oransal verginin maktu vergi ile birlikte uygulanmasını esas alan yeni bir vergileme modeli getirilecek. Buna göre, sigara için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere, nispi vergi uygulanacak. Maktu vergi tutarlarının vergileme ölçüsü, 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla belirlenecek.

  -Komisyon görüşmeleri-

  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, komisyon görüşmeleri sırasında, İşsizlik Fonu'nun 21 Mayıs 2012 itibariyle prim gelirinin 25 milyar, Hazine payının 8,3 milyar, diğer gelirlerin 814 milyon, faiz gelirinin 40,5 milyar lira olmak üzere, toplam gelirinin de 74,6 milyar lira olduğunu söyledi.

  Şimşek, fonun bugünkü varlığının 56 milyar lira, toplam giderinin de 18,5 milyar lira olduğunu bildirdi.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim