banner4

Obezite ömrü 15 yıl kısaltıyor

Yapılan araştırmalar da birçok hastalığa davetiye çıkaran obezitenin, insan ömrünü 15 yıl kısalttığı belirlendi.

Obezite ömrü 15 yıl kısaltıyor
banner26

Hastalıktan kurtulmak için başvurulan cerrahi yöntemler ise yüzde 70 başarılı oluyor.

Obe­zi­te has­ta­lı­ğı mo­dern top­lu­mun baş be­la­sı ha­li­ne gel­di. Aşı­rı ye­mek ve ha­re­ket­siz­lik­le bir­lik­te ge­len obe­zi­te bir­çok has­ta­lı­ğa da be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor.Bu ra­hat­sız­lık­lar ara­sın­da da­mar ra­hat­sız­lı­ğı, as­tım, uy­ku ap­ne­si, dep­res­yon, tan­si­yon yük­sek­li­ği, ek­lem ra­hat­sız­lık­la­rı ve ko­les­te­rol yük­sek­li­ği bu­lu­nu­yor.

EN TEH­Lİ­KE­Lİ­Sİ MOR­BİT OBEZ

Kay­se­ri Özel Tek­den Has­ta­ne­si Ge­nel Cer­ra­hi Uz­ma­nı Op. Dr. Mah­mut Şe­nel, aşı­rı şiş­man­lı­ğın in­san öm­rü­nü sağ­lık­lı bir bi­re­ye oran­la 15 yıl kı­salt­tı­ğı­nı söy­le­di.Obe­zi­te­nin de­re­ce­le­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Şe­nel "Obez, ile­ri obez ve mor­bit obez ol­mak üze­re 3 tü­rü var. En teh­li­ke­li­si mor­bit obezdir" dedi.

Cerrahi müdahalede başarı

Obe­zi­te­nin ka­der ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eder Şe­nel, di­yet­le ki­lo ve­re­me­yen­ler için cer­ra­hi yön­te­min al­ter­na­tif ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. Cer­ra­hi yön­tem­ler­le yüz­de 70 ki­lo ve­ril­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Kaynak: BUGÜN

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2014, 14:26