• BIST 108.434
 • Altın 151,237
 • Dolar 3,6580
 • Euro 4,3278

  KAZANÇTA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

  15.07.2014 17:45
  Günlük ortalama kazanç verileri kadınların paralarının hızla eridiğini gösterdi.
  KAZANÇTA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ
  KAZANÇTA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ KAZANÇTA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ KAZANÇTA KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

  Günlük ortalama kazanç verileri kadınların paralarının hızla eridiğini gösterdi. Türkiye genelinde kadınların yüzü sadece İstanbul ve Gaziantep’te gülerken, erkekler aradaki farkı açmaya başladı.

  Bu­gün tar­la işin­den, nük­le­er fi­zi­ğe ka­dar her alan­da ça­lı­şan ka­dın­lar, gün­lük or­ta­la­ma ka­zanç­ta ise is­te­ni­len ra­ka­ma ula­şa­ma­dı. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’nun 19 mil­yon 210 bin 281 ak­tif ça­lı­şan ki­şi sa­yı­sı­na gö­re he­sap­la­dı­ğı gün­lük or­ta­la­ma ka­zanç ve­ri­le­ri, er­kek ege­men­li­ği­nin kı­rıl­ma­dı­ğı­nı ve ma­ka­sın ka­dın­lar aley­hi­ne da­ha da açıl­dı­ğı­nı gös­ter­di.

  Günlük 66 lira kazanıyorlar

  Ka­dın­la­rın ça­lış­ma ha­ya­tın­da el­de et­ti­ği gün­lük ka­zanç mart ayın­da 66 li­ra 76 ku­ru­şu geç­mez­ken, er­kek­ler ay­nı za­man di­li­min­de gün­lük ka­zan­cı­nı or­ta­la­ma­da 87 li­ra 24 ku­ru­şa ka­dar çı­kart­tı. Ça­lış­ma eko­no­mi­si uz­man­la­rı ka­dın­la­rın ka­zanç­la­rın­da­ki dü­şü­şün hız­lan­dı­ğı­na işa­ret ede­rek, yük­sek ka­zanç el­de et­tik­le­ri il­ler­de de er­kek­le­rin ata­ğa geç­ti­ği­ni ak­tar­dı.

  Pa­zar­lık or­ta­la­ma­da et­ki­li

  Ka­dın­la­rın ge­lir­le­riy­le er­kek­le­rin ge­lir­le­ri­nin ara­sın­da­ki far­kın açıl­ma­sın­da ka­dın­la­rın ça­lış­ma ha­ya­tın­da pa­zar­lık yap­ma­ma­sı önem­li bir et­ken ola­rak gös­te­ril­di. Er­kek­le­re gö­re da­ha az ça­lış­ma sa­at­le­ri­ni ter­cih edil­me­si de ka­dın­la­rın ka­zan­cı­nı aşa­ğı­ya çek­ti.

  İstanbul’da evin reisi kadın

  Türkiye genelinde kadınlar kazanç ortalamasında bir tek İstanbul ve Gaziantep’te erkeklerden daha yüksek kazanç elde etti. Bu yılın mart verilerine göre kadınlar İstanbul’da günlük ortalama 66 lira 76 kuruş kazanırken, erkeklerin kazancı 65 lira 49 kuruş olarak gözlendi.
  Gaziantep’te ise kadınların günlük kazancı 50 lira 68 kuruş, erkeklerin kazancı 48 lira 91 kuruş olarak hesaplandı. Ancak bir önceki yıl erkeklere göre İstanbul’da 2 lira 15 kuruş, Gaziantep’te 2 lira 80 kuruş daha fazla kazanan kadın; bu yıl farkı İstanbul’da 1 lira 26 kuruşa, Gaziantep’te 1 lira 77 kuruşa düşürdü.
   
  Mesleki eğitimler artırılmalı

  Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si Ça­lış­ma Eko­no­mi­si Anab­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ke­mal Esen­gün Tür­ki­ye­’de va­sıf­sız iş­çi sa­yı­sı­nın yo­ğun ol­du­ğu­nu bu­nun da or­ta­la­ma­yı aşa­ğı­ya çek­ti­ği­ni söy­le­di.

  Nitelikli iş sahası açılmalı

  Va­sıf­lı emek pi­ya­sa­sın­da üc­ret olu­şu­mu­nun fark­lı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Esen­gün şöy­le ko­nuş­tu: “Ö­zel­lik­le bü­yük şe­hir­ler­de, sa­na­yi kent­le­rin­de ai­le fert­le­ri­nin ta­ma­mı emek pi­ya­sa­sın­da bu­lun­mak ve ça­lış­mak ar­zu­sun­da. Bu pi­ya­sa­lar­da er­kek­ler da­ha zi­ya­de ku­rum­sal­laş­mış iş­let­me­ler­de ça­lış­ma­yı ar­zu et­mek­te bu­ da er­kek­le­rin sen­di­ka­laş­mış iş­let­me­ler­de yo­ğun­laş­ma­sı­nı sağ­la­mak­ta.

  Ka­dın iş­gü­cü­nün eği­tim dü­ze­yi­ni ar­tı­ra­cak ge­nel ve mes­le­ki eği­tim fa­ali­yet­le­ri­nin de da­ha az ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz.  Ara­da­ki far­kın ka­pan­ma­sı için sen­di­ka­lar ve di­ğer emek pi­ya­sa­sı ak­tör­le­ri­nin özel­lik­le va­sıf­sız emek pi­ya­sa­la­rın­da ka­dın eme­ği­ni ko­ru­ya­cak bir­ta­kım ça­lış­ma­lar yap­ma­sı ge­re­ki­yor.”

  Erkeklerin kalesi Zonguldak

  Türkiye genelinde erkekler en fazla Zonguldak’ta kazanç elde etti. Söz konusu ilde kadın çalışana göre 38 lira 39 kuruş daha fazla gelir elde edildi ve ortalama günlük gelir 87 lira 24 kuruş oldu.

  Erkekler Artvin’de 20,37, Bilecik’te 19,72, Kırklareli’nde 17,44, Kırıkkale’de 17,33, Kocaeli’nde 16,11 ve Eskişehir’de 15,79 lira daha fazla kazanç elde ederek kadınlarla arayı açtı.

  İlk 10 ilde durum daha kötü

  Önceki yıla göre Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinde de kadınların kazançlarının eridiği gözlendi. Bir önceki yıl Kocaeli’nde erkeklere göre kadınlar 12,78 lira daha az kazanç elde ederken bu yıl fark 16,11 liraya çıktı. İzmir ve Eşkişehir’de de fark açıldı. Kadınlar 2012’de erkeklere göre Kocaeli’nde 10,88 lira, 2013’de 12,78 lira, 2014 16,11 lira daha az kazanç elde etti.
   

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim