banner158
banner218

Memur olan herkesi ilgilendiriyor!

Sözleşmeli astsubay olarak çalışırken ,sözleşmenizi fesih edip görevinizden ayrılmışsanız kamu kurumlarına atanabilmenizin mümkün müdür?

Memur olan herkesi ilgilendiriyor!
banner216

Sözleşmeli Astsubay olarak görev yapanlar dikkat! Memurluktan kendi isteğiyle ayrılanların tekrar memurlağa dönebilmesi mümkün olabiliyor. Sabah gazetesi'nden Faruk Erdem'e sorulan soruda ;

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi olarak sözleşmeli astsubay olarak çalışmakta iken bir sözleşme yılı içerisinde toplam 90 günü aşan hava değişimi, istirahat ve sıhhi izin kullanmamdan dolayı sözleşmem feshedildi .657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atanmam mümkün mü?

MEVZUAT

657 sayılı Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinde? "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 13/06/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun değişik 13/k maddesinin üçüncü alt bendinde "3) Tedavi kurumlarında yatarak tedavi olanlar ile aylıklı veya aylıksız doğum izni alanlar, hariç olmak kaydıyla, bir sözleşme yılı içinde alınan hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçmek" hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; sözleşmeli astsubay olarak görev yapmakta iken, sözleşmenizin 90 gün sıhhi izin, istirahat ve hava değişimi süresini aşması nedeniyle TSK tarafından feshedilmesi üzerine 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında atanabilmenizin? durumunuza uygun boş kadro bulunması, hizmetinize ihtiyaç duyulması ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşımanız halinde atanmak istediğiniz idarenin takdirinde bulunduğu,bu çerçevede kurumlara başvurabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 13:27