• BIST 109.330
 • Altın 156,222
 • Dolar 3,8688
 • Euro 4,5564

  Devrim gibi karar

  09.01.2009 12:08
  SPK'dan KOBİ'lere borsa müjdesi!
  Devrim gibi karar
  Devrim gibi karar Devrim gibi karar Devrim gibi karar

  Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Turan Erol, küçük ve orta boy işletmelerin ve tüm büyüme potansiyeline sahip şirketlerin borsaya girişlerine izin veren çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

  Erol, ''İMKB bünyesindeki piyasa için tüm çalışmalar bitirildi. Şirketlerimiz cesur davransın, geniş bir vizyonla borsada işlem görmek için başvuruda bulunsun'' dedi.

  SPK Başkanı Erol, yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisi açısından da çok önemli fonksiyonları bulunduğunu, Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık yüzde 99'unun KOBİ tanımına girdiğini ifade etti.

  Bu işletmelerde çalışan kişi sayısının kayıtlı istihdam içindeki payının da yüzde 45,6 olduğunun altını çizen SPK Başkanı Erol, küresel piyasalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle iş ve aş bulmanın çok zorlaştırdığı bu dönemde, KOBİ'lerin istihdam konusunda oynadıkları role dikkat çekti. Türkiye'ye oluşturulan katma değerin yüzde 37,7'sini KOBİ'lerin ürettiğinin altını çizen Erol, Borsa'da kurulan yeni pazarla KOBİ'lerin ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin finansman bulma imkanlarını artırdıklarını ifade etti.

  -YENİ DÜZENLENEN PİYASADA KİMLER İŞLEM GÖRECEK?-

  SPK Başkanı Erol, yeni oluşturulan bu piyasada, İMKB'nin kotasyon şartlarını sağlamayan, ancak gelişme ve büyüme potansiyeli bulunan şirketlerin ihraç edecekleri sermaye piyasası araçlarının işlem göreceğini ifade etti.

  Şirketleri bu piyasada işlem görmeye teşvik etme amacıyla sermaye piyasası mevzuatı kapsamında sağlanabilecek halka açılma/işlem görmenin maliyetini azaltıcı ve halka açılma prosedürünü kolaylaştırıcı çeşitli avantajlar tanındığını söyleyen SPK Başkanı Erol, ''Örneğin halka açılacak şirketler için belirli bir süre faaliyette bulunma şartı, karlılık koşulu, öz sermaye şartı gibi borsada işlem görmeye başlama şartları hafifletildi. Ayrıca bağımsız denetim zorunluluğu, kar dağıtım zorunluluğu, izah name ve sirküler yayınlama gibi şartlarda da esneklik sağlandı'' dedi.

  -ABD'DE DE UYGULANAN PİYASA YAPICILIĞI SİSTEMİ İLK DEFA BU PİYASADA KULLANILACAK-

  ABD'de de uygulanan piyasa yapıcılığı sisteminin ilk defa bu piyasada kullanılacağını belirten Erol, yeni oluşturulan piyasada, likiditenin artırılmasına katkı sağlaması için ''piyasa yapıcılık'' sisteminin uygulanacağını söyledi. Erol, bu uygulama ile, piyasa yapıcı kuruluşların alış ve satış tarafında kotasyon vererek piyasanın derinliğini sağlayacaklarını kaydetti.

  SPK Başkanı Erol, piyasaya işlerlik kazandıracak bir diğer uygulama olan ''piyasa danışmanlığı'' ile de sermaye piyasasında bir ilk gerçekleştirildiğini ifade etti. Piyasa danışmanı olacak şirketlerin, piyasa hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan KOBİ'lerin bilgilendirilmesinde ve gerek sermaye piyasası araçlarının ihracı sırasında, gerekse ihraç sonrasında şirketin yükümlülüklerinin doğru ve zamanında yerine getirilmesinde görev ve sorumluluk üstleneceğinin altını çizdi.

  Sermaye Piyasası Kurulu önderliğinde KOBİ'ler de dahil olmak üzere, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip işletmelerin sermaye piyasalarından fon temin etmelerini sağlamak, böylelikle bu işletmelerin finansman sıkıntılarını gidermek amacıyla organize bir piyasa oluşturulması çalışmalarının tamamlandığının altını çizen SPK Başkanı Erol, bu şirketleri modern finansman olanaklarından yararlandırmaya yönelik çalışmaların bunlarla sınırlı kalmadığını ifade etti.

  Turan Erol, gelecek hafta kamuoyuyla paylaşacakları yeniliklerde de KOBİ'lere 500 milyon doları aşan kaynak kapılarını açacaklarını sözlerine ekledi.

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol, bağımsız denetim şirketlerinin riskli alanlara yoğunlaşmaları gereğinin altını çizdi.

  Erol, AA'ya bağımsız denetim kuruluşlarının, yapacakları denetim çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

  Küresel finansal sistemin içinde bulunduğu kriz ortamında, halka açık şirketlerin finansal tablolarının hata ve hilelere daha açık hale gelebileceğinden hareketle bir dizi önlem almayı planladıklarını ifade eden SPK Başkanı Erol, ''Bu dönemlerde bazı konularda çok daha hassas davranma gereğini hissediyoruz'' dedi.

  -''DENETİMDE, RİSK TAŞIYAN KONULARA ÖZEL ÖNEM VERİLMELİ''-

  Bağımsız denetim kurumlarının, şirketlerin finansal tablolarını muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlandığını denetlemek ve görüş bildirmekle sorumlu olduğunun altını çizen Erol, bağımsız denetim kuruluşlarının denetimde risk taşıyan bazı konulara özel önem vermelerinin doğru olacağını söyledi.

  Bağımsız denetçilerin görevlerini tam ve kurallara uygun olarak yapmalarının finansal raporlamanın doğruluğunu sağlamada en önemli araç olduğunu belirten SPK Başkanı Erol, yapılan bu uyarılar sayesinde bağımsız denetçilerin, risk taşıyan finansal raporlama ve denetim konularına dikkatlerini çekerek, halka açık şirket finansal tablolarının güvenilirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

  Erol, SPK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarında görev alan denetçilerinin, çalışmalarını uluslar arası denetim standartları ile uyumlu ''Seri: X, No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yaptıklarını ve söz konusu riskler hakkında da bilgi sahibi olduklarının bilindiğinin altı çizerek, bu düşüncelerinin bağımsız denetçiler için sadece daha titiz davranmaları konusunda bir hatırlatma olduğunu belirtti.

  Ekonomide daralmaların yaşandığı dönemlerde denetim risklerinin daha önemli hale geldiğini, zaman zaman yeni denetim riskleri ortaya çıktığını ifade eden SPK Başkanı Erol, ''Piyasa ve ekonomideki mevcut belirsizlikler, bazı varlıkların değerlerinin, değer düşüklüklerinin veya geri kazanabilirliklerinin güvenilirliği hakkında, bazı yükümlülüklerin ise eksiksiz ve doğru gösterilip gösterilmediği konusunda şüpheler meydana getirmektedir'' dedi.

  Dünya genelinde büyük bir finansal krizin yaşandığı bugünlerde, ekonomik ortamda meydana gelen veya gelebilecek olan bozulmalar sebebiyle belirli denetim alanlarının önem kazandığını ve bu alanlarla ilgili bir takım hatırlatmaların, bağımsız denetim kuruluşlarının dikkatine sunulması ihtiyacı doğduğunun altını çizen SPK Başkanı Erol, dünya geneline bakıldığında belli başlı düzenleyici otoritelerin de benzer nitelikte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

  -BAĞIMSIZ DENETİMLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-

  SPK Başkanı Erol, bağımsız denetimlerde dikkat edilecek hususların temel olarak altı kategoride incelenebileceğini kaydederek, denetimin planlanmasının, işletmenin faaliyet koşullarının ve çevresiyle olan ilişkilerinin anlaşılması ve bu konulara ilişkin önemli yanlışlık riskinin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

  Erol, özellikle riskin değerlendirilmesi konusunda, işetmenin faaliyet gösterdiği sektörü de içeren dış faktörlerin, işletmenin seçtiği ve uyguladığı muhasebe politikaları da dahil olmak üzere işletmenin yapısının, finansal tablolarda önemli ölçüde yanlışlığa sebep olabilecek faaliyet risklerinin ortaya konulmasının, işletmenin finansal performansının ölçümü ve gözden geçirilmesinin ve iç kontrol sisteminin dizaynının önemine dikkat çekti.

  SPK Başkanı Erol, denetim tekniklerinin tasarlanması ve denetim komiteleriyle kurulacak iletişimin büyük önem taşıdığını ifade etti.

  -MUHASEBE TAHMİNLERİNİN DENETİMİ-

  Finansal tabloları etkileyecek tahminler konusunda da değerlendirmelerde bulunan SPK Başkanı Erol, ekonomide ve dolayısıyla şirket faaliyet ve performanslarında sıkıntıların yaşandığı dönemlerde finansal raporlamada hile ve usulsüzlük yapma eğilimlerinin arttığı ve finansal raporları manipüle etmeden muhasebe tahminlerinin önemli bir araç olarak kullanıldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki dönemde muhasebe tahminlerine yönelik denetimlere ayrı bir önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

  -GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMLERİNİN DENETİMİNDE YAZILI BEYAN ZORUNLULUĞU-

  Erol, bağımsız denetçi, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ve açıklamaları ile ilgili olarak, önemli varsayımların dayanakları ve bu varsayımların işletme adına belirli faaliyetleri yürütmek konusundaki işletme yönetiminin niyet ve kabiliyetini doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı hususunda işletme yönetiminden yazılı beyan almak zorunda olduğunu söyledi.

  -İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEVAMINA İLİŞKİN DENETÇİ DEĞERLENDİRMELERİ-

  SPK Başkanı Erol, ekonomide sıkıntıların yaşandığı bir dönemde, bazı işletmelerin faaliyetlerini devam ettiremeyebileceklerini, örneğin, bazı işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamakta veya alacaklılar tarafından erken çağrılan borçlarını ödemekte zorluklar yaşayabileceklerini, bu nedenle, işletmenin sürekliliği varsayımına ilişkin denetçi değerlendirmelerinin bu gibi dönemlerde çok daha dikkatli yapılması gereğinin altını çizdi.

  Bağımsız denetçilerin SPK tarafından kabul edilmiş finansal raporlama esasları çerçevesinde yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kontrol listeleri kullanmalarını önemle tavsiye eden SPK Başkanı Erol, ''Bağımsız denetçilerin, bu tarz kontrol listelerini kullanmıyor olmaları, dipnot açıklamalarının yeterliliğinin denetimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri hususunda önemli bir gösterge olarak algılanacaktır'' dedi.

  Bazı finansal tablo kalemlerinin, ekonomik ortamda meydana gelen sorunlardan daha fazla etkilenebileceğinin de önemine işaret eden Erol, bağımsız denetçilerden, önümüzdeki dönemde gerçekleştirecekleri denetimlerde alacaklar, stoklar, borç ve yükümlülükler, geçici olmayan değer düşüklükleri, ertelenmiş vergi varlıkları, karşılıklar ve şarta bağlı olaylar ve türev ürünler gibi kalemlere yönelik kontrollerde daha dikkatli ve özenli olmalarının beklendiğini de ifade etti.

  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol, derecelendirme uygulamalarını, bağımsız denetim sisteminin içine monte etmek için ilk adımı attıklarını bildirdi.

  Erol, finansal risklere ilişkin bilgilerin, standart bir formatta hazırlanarak paylaşılacağını söyledi.

  SPK Başkanı Erol, AA'ya yaptığı açıklamada, yaşanan finansal kriz ve derecelendirme şirketlerine yönelik eleştirileri birlikte değerlendirdiklerinde yeni yaklaşımların kaçınılmaz olduğunu gördüklerini ifade ederek, derecelendirmeye ilişkin çalışmaların özüne, bundan sonra bağımsız denetim raporlarında yer verileceğini kaydetti.

  SPK'nın, finansal riskleri şeffaflaştırmak için önemli bir yenilik daha yapacağını ifade eden Erol, küresel kriz nedeniyle belirsizliklerin arttığı mevcut ortamda böyle bir adımın atılmasının yatırımcılar adına çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

  Erol, bu düzenlemeyle borsa şirketlerinin finansal riskleri hakkında yatırımcılara daha detaylı ve şeffaf bilgilerin sunulacağını ifade etti.

  Bu uygulamanın sermaye piyasalarının güven, açıklık ve kararlılık içinde işlemesine katkıda bulunarak, yatırım ortamının gelişmesine ve böylelikle yabancı yatırımcılar açısından ülkemiz sermaye piyasasının cazibesine olumlu yönde katkı sağlanacağını belirten SPK Başkanı Erol, SPK'nın belirlediği yeni format ile uluslararası kabul görmüş esaslarda başta kredi riski, likidite riski ve piyasa riski (faiz, döviz ve benzeri) olmak üzere borsa şirketlerinin finansal varlıkları nedeniyle taşıdıkları tüm finansal risklerin yatırımcılara sunulmasında kapsamlı bir yöntem geliştirildiğini söyledi.

  Dünyada yaşanan küresel krizle birlikte geniş bir tartışma alanı bulan finansal riskler konusunda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından uluslararası arenada yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Erol, şöyle devam etti:

  ''Finansal risklerin, şirketlerin finansal tablolarında tam ve doğru olarak açıklanması büyük önem taşımaktadır. Uluslararası gelişmeleri yakından takip eden SPK, İMKB'de işlem gören şirketlerin finansal risklerinin, gerek şirket yönetimleri gerekse de yatırımcılar tarafından daha açık bir şekilde takip edilebilmesi ve yönetimi için yeni bir format belirledi. Bu çalışmayı bir kaç gün içinde ilan etmeyi hedefliyoruz.''

  HEDEFLENEN AMAÇLAR

  SPK Başkanı Erol, yapılan çalışmayla açıklanması zorunlu kılınan finansal risklere ilişkin bilgilerin, standart bir formatta hazırlanarak kamuyla paylaşılması için esaslar belirlediklerini ve kamuya duyuracaklarını ifade etti.

  Erol, bu formatta hazırlanacak finansal risklerle ilgili tabloyla, borsa şirketlerinin finansal risklerinin daha şeffaf bir şekilde yatırımcıların bilgisine sunulması, şirketlerin finansal risklerinin yönetimi hakkında yöneticilerin karar alma süreçlerine katkıda bulunulması, makro düzeyde borsa şirketlerinin finansal riskleri hakkında toplu bilgi edinilmesi, ülke ekonomisinin toplam finansal risklerinin yönetimi hususlarında katkılar sağlanacağını sözlerine ekledi.


  HABER 7

  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim