• BIST 108.489
 • Altın 151,139
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242

  Boylu iddialara cevap verdi

  20.10.2010 08:35
  Aydınpost Haber Servisi'nin duyurduğu Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu, hakkındaki sorgular için ne dedi?
  Boylu iddialara cevap verdi
  Boylu iddialara cevap verdi Boylu iddialara cevap verdi Boylu iddialara cevap verdi

  Aydınpost Haber Servisi'nin duyurduğu Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu, hakkındaki sorgular için yazılı açıklama yaptı.

  Sorumlu habercilik adına ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu'nun yaptığı açıklamayı da kamuoyuyla paylaşıyoruz.

  SORGULARA VE SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Şükrü Boylu basın toplantısında Daire Başkanı Ali Haydar Altunbaş ve İhale Şube Müdürü Baki Durmuş ile birlikte basın mensupları huzurunda, son zamanlarda sitemizde çıkan tüm haberlere cevap vererek haklı olduklarını iddia ettikleri belgeleri ibraz edip, açıklama yaptı.

  Ayrıca bu konuların Sayıştay Başkanlığınca bu yıla kadar her yıl rutin denetimler sonucunda çıkan sorgular gibi 2009 yılı hesaplarına ait sorgular olduklarını ve her yıl olduğu gibi bu yıl da gereken belge ve bilgilerin Sayıştay Başkanlığına ibraz edilerek sorguların düşeceğini kimseye verilemeyecek hesaplarının olmadıklarını söyleyerek aşağıda belirtilen açıklamaları yaptı. Bununla beraber isteyen herkesin söz konusu belgeleri İhale Şube Müdürlüğünde görebileceğini belirtti.

   

   

  ADÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu yaptığı yazılı açıklamada, “Öncelikle Üniversitemiz 832 sayılı Sayıştay denetimine tabi olup her yıl rutin olarak bir önceki yıl ile ilgili denetimden geçmektedir. Üniversitemiz 2009 Mali Yılı Yönetim Dönemi hesabı incelenmiş ve Sayıştay Kanununun 48. maddesi gereği basına yansıyan denetçi raporlarına karşılık ilgililerin savunmaları talep edilmiştir. Tarafımdan ve ilgili yetkililer tarafından denetçi raporları incelenmiş ve cevapları da hazırlanmış olup, mevzuata uygun olmayan veya kamu zararına sebebiyet veren herhangi bir unsurun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu sorgularla ilgili tüm bilgi ve belgelerimiz şeffaf olup, verilmeyecek hiçbir hesabımız bulunmamaktadır. Ayrıca her yıl bu tür sorgular çıkmakta, Üniversitemizce de cevabı verilerek sorguların düşmesine rağmen, 2009 yılı Sayıştay sorgusunun basına yansıyan sadece 3 maddeden ibaret olmayıp, 34 madde olduğu halde neden bu dönemde sadece bu maddelerin basına yansıması anlaşılamamıştır.

   

  1- Kantin Kiralamalarına ilişkin cevap

  Öncelikle üniversitelerin amaçları kantin, kafeterya, otopark vb. işletmelerden gelir elde etmek olmadığı bu kurumların birer bilim yuvası olduğu amaçlarının eğitim - öğretim ve bilimsel araştırmalar olduğu unutulmamalıdır. 2009/4 Madde sorgusunda Üniversitemiz İhale Şube Müdürlüğü tarafından Merkez Kampus Aydın MYO ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kantinleri ile Güney Kampus Ziraat Fakültesi kantinlerinin 2886 sayılı kanuna aykırı olarak açık ihale yapılmadan kiraya verilerek kamu zararına sebebiyet verildiği belirtilmiştir. Ancak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili olarak Sayıştay Denetçileri tarafından hazırlanan İhale mevzuatı Cilt V Sayıştay Denetim Kitabının Pazarlık usulünün (g) fıkrası gereğince yapılacak ihale ile ilgili açıklama kısmında “Aşağıda yazılı üç durumdan birinin varlığı halinde, açık veya kapalı teklif usullerinin bu işte tatbikini uygun görmeyen idarelere, pazarlıkla ihale yapabilme imkanı vermiştir.” Bu üç şart (1) Taşınır veya taşınmaz malın kullanışının özelliğinin pazarlık usulüyle ihaleyi gerektirmesi, (2) Pazarlık usulünün tatbikinde idare yararı bulunması, (3) işin ivediliği, şeklinde sıralanabilir. İdareler (g) bendinde sayılan işleri, bu gerekçelerden biri veya birkaçı söz konusu olduğunda, aynı zamanda diğer usullerin tatbiki uygun görülmüyorsa pazarlıkla ihale edebilirler. Anılan Kanunun 74 üncü maddesine göre çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz malların satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesis, ecrimisil ve tahliye yönetmeliğinin 65. maddesinde, kiraya verilecek taşınmaz malda veyahut işlemde kullanışlarının özelliği, idarelere yararlı olması veya ivedilik hususlarının mevcut olup olmadığı Bakanlığın belirleyeceği öngörülmüş, ayrıca aşağıdaki hallerde bu özelliklerin varlığının kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

  1- Tarıma elverişli araziler,

  2- Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerler,

  şeklinde belirtildiğinden, idaremiz yararı gözetilerek pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 2886 sayılı Kanunun Tahmin Edilen Bedelin Tespiti başlıklı 9 uncu maddesinde “Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan, veya bilirkişilerden soruşturulur.” madde hükmünde de görüldüğü gibi belirtilen kuruluş ve bilirkişilerden fiyat soruşturma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca ilgili denetim kitabında da bu madde ilgili açıklama kısmında, bedel tahmini yapılırken sadece bu yerlere ve kişilere başvurmak zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.

  Aydın Meslek Yüksekokulu kantini 2003 yılında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereği pazarlık usulü ile yapılan ihalede aylık 3.275,00 TL. bedelle ilgili kişiye ihale edilmiş, ancak söz konusu kişi tarafından kira ödemeleri aksatılmıştır. 2007 yılında kira süresi dolduğundan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca tekrar ihaleye çıkılmış ve (EK-1) sayılı yazı ile söz konusu kişinin 1 önceki dönemden borcu olduğu bildirildiği halde aynı kişiye aylık 4.075,00 TL bedelle ihale edilerek 19.04.2007 tarihinde sözleşme imzalamaya yetkili olmadığı halde (EK-2) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca ( 2886 sayılı Kanuna göre İta Amiri İhale Yetkilisidir.) 3 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır. Kiracı kiralarını sürekli aksattığından tarafına yazılı tebligatlar yapılmasına rağmen (EK-3) tahsilat yapılamadığından kira sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilerek tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. (EK-4), Halen ilgiliye ait borç tahsil edilememiştir.(EK-5)

  Fen Edebiyat Fakültesi Kantinin ise bir önceki döneme ilişkin en son aylık kirası ise 226,59 TL dır.(EK-6) Ziraat Fakültemizde ise iki adet kantin bulunmakta birisi eski kantin olup en son kirası aylık 225,00 TL dir (EK-7) ayrıca söz konusu sözleşme 2008 yılında idari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca yapılmış, yeni faaliyete geçen kantin ise 2009 yılında ihale edilerek yerleşkede tek Fakülte olmasına karşın 2 kantin bulunması da göz önünde bulundurularak fiyat tespiti yapılmıştır. Üniversitemizin tüm kiralama ihaleleri (EK-8) Üniversitemizin kurulduğu günden bu güne kadar aynı yöntemle yani 2886 sayılı Kanunun 51/g fıkrası gereği yapılmıştır. Yukarıda belirtilen nedenler ve söz konusu alanların Üniversitemiz açısından bir ticari kaygı güdülecek alanlar olmaması, sadece sosyal imkan sunmak amacıyla öğrenciye ucuz hizmet vermesi gerektiği, yaklaşık 27.000 genç nüfustan oluşan ikna edilmeye veya kötü alışkanlıklar edinmeye müsait yaşta olan bir nüfusa sahip olmamız düşünceleriyle bu tür ihalelerde hiçbir kar amacı gütmeden sadece kamu yararı gözeterek pazarlık ihalesi tercih edilmekte, ayrıca bu sebeplerle de bu yerlerin çok yüksek kar potansiyeli olan yerler olmadığı çok yüksek kira bedeli belirlendiğinde yukarıda belirtilen örnekte de görüleceği üzere kiracının kirayı ödeyemeyeceği gibi kar etmediği zamanda başka amaçlar içerisinde olacağından Rektörlük Makamınca belirlenen (EK-9) komisyon tarafından Tahmin Edilen Bedel Üzerinden ihale edilerek Aydın Meslek Yüksekokulu kantini 1.360,00 TL. Fen Edebiyat Fakültesi Kantini 1.000,00 TL. Ziraat Fakültesi kantini 525,00 TL. bedelle kiraya verilmiştir. Ayrıca örneği ekli (EK-10) belgede de görüleceği üzere Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kantini dahi aylık 1.879,31TL bedelle kiraya verilmiştir.

   

  2- Banka Protokolü ile ilgili zarar iddiası

  Üniversitemiz ile Garanti Bankası arasında 2003 yılında örneği ekli (EK-1) sayılı belge ile önceki Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mustafa GÜREL döneminde 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olmak üzere Maaş Ödemeleri ve Harç Tahsilatları Protokolü imzalandığı halde, 01.02.2006 tarihinde 31.12.2007 tarihinden 30.06.2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere (EK-2) Maaş Ödemeleri ve Harç Tahsilatı Yenileme Protokolü imzalanmış, ancak (EK-3) 07.06.2006 tarih ve (2006/10) sayılı yönetim kurulu kararı ile protokol iptal edilmiş ve (EK-4) sayılı yazı ile bankaya bildirilmiş, ilgili banka tarafından (EK-5) sayılı yazı ile imzalanan protokolün 5.1 maddesinde belirtilen "2006 yılı dahil olmak üzere her yıl Üniversite Sosyal etkinliklerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL'yi aşmamak kaydı" ile belirtilen bağış yükümlülüğünü söz konusu dönemde yerine getirdiğinden iptal edilemeyeceği bildirilmiştir. Ayrıca söz konusu 10.000,00 TL. bağış mevzuata uygun olmadığı halde Aydın Yükseköğretim Geliştirme Derneği kayıtlarına alınmıştır. Bunun üzerine protokolün 6 ıncı maddesinde belirtilen tazminat hükmü de göz önünde bulundurularak (EK-6) herhangi bir işlem yapılmamış ve protokol devam etmiştir. Ancak göreve geldiğim tarihte protokolün iptali ile ilgili olarak alınan yönetim kurulu kararı, bankaya gönderilen yazı ve banka tarafından verilen cevap Genel Sekreterimiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanımız ve Hukuk Müşavirimiz tarafından gizlenerek Rektörümüze bilgi verilmemiştir. Protokolün 5 inci maddesinde belirtilen 1.000.000,00 TL bağış miktarı yetersiz olduğundan 2.000.000,00 TL'ye çıkarılarak (EK-7) sayılı EK PROTOKOL I Rektörümüzce imzalanmıştır. Ayrıca bir önceki yönetim döneminde imzalanan protokol gereği Garanti Bankasına yazı ile (EK-8) öngörülen tutarın ne şekilde ödeneceği sorulmuş, Banka tarafından ise (Ek-9) ayni ve / veya nakdi olarak yapılabileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine protokolün verdiği yetkiye dayanılarak Bankadan Atatürk Kongre Merkezine demirbaş ve donanım talep edilmiş Banka tarafından ise söz  konusu işler yapılmış ve Üniversitemizce teslim alınmıştır. Bu nedenlerle sözleşmenin tazminat hükümleri gereği Kurum zararı oluşmaması düşüncesiyle protokol iptal edilemediği gibi, ayrıca alınan malzemelerde Banka tarafından alındığı için tarafımızdan ihale mevzuatının uygulanması da söz konusu değildir.

   

  3- Hastane Kafeteryası ile ilgili zarar iddiası

  Yapımına 1994 yılında başlanan ve 5 blok olarak planlanan Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 3 bloğu örneği ekli yatırım programında da görüldüğü gibi (EK-1) 2010 yılında bitmesi hedeflenirken, 2009 yılı sonunda bitirilmiştir. Mevcut blok içerisinde her

  ne kadar projede kantin yeri yer almış ise de inşaatına başlanılmayan 2 blokta yer alması planlanan birimlerinde mevcut 3 blok içerisine yerleştirilerek hizmet vermesinden dolayı, kantin alanları hastanede diğer birimlerin hizmetine sunulduğundan hastane içerisinde yeterli kantin alanı kalmadığından, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın (EK-2) sayılı yazısı ile Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne vaziyet planında işaretlenmiş alanda, kantin binası yapılması için onay verilmesi talebimiz bildirilmiş, ancak uygun görülmediği sözlü olarak iletilmiş, bunun üzerine konu ilgili Daire Başkanlığımıza Müdürlüğümüzce sözlü olarak hastane binası projesinde Kantin/Kafeterya/Büfe gibi alanların bulunup bulunmadığı sorulmuştur. İlgili Başkanlıkça hastane binasında kantin alanları bulunduğu belirtilmiştir. Ancak hastane binasında yapılan incelemede kantin alanlarının birimlerin hizmetine sunulduğu görülmüştür. İlgili sorgu maddesinden sonra da Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımıza tekrar yazı ile sorulmuş ve projeler istenilmiştir. (EK-3) Müdürlüğümüzce hastaneye (EK-4) yazı yazılmış Hastane Başhekimliğimizce verilen cevap yazısında da kantin yerinin diğer hizmet birimleri için kullanıldığı bildirilmiştir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun (EK-5) 02/12/2009 tarihli oturumunda bu konu görüşülmüş aynı tarih ve (2009-29) sayılı oturumunda hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması ve ileride diğer bloklar bittiğinde kamu kaynağının verimli kullanılması düşüncesiyle kantinin ihtiyacı olan başka bir birime taşınabilmesi amacıyla İhale Şube Müdürlüğümüzce ivedi olarak 1 Adet Mobil Kantin alınmasına oy birliği ile karar verildiğinden, mobil kantin alımına ait ihale işlemleri gerçekleştirilerek montajlanmaya başlanmış ve iş bittikten sonra Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından (EK-6) sayılı yazı gönderilmiş kayıtlarımıza 18.02.2010 tarihinde giriş yapmış, Rektörlüğümüzce (EK-7) verilen cevap yazısında aynı yere hazır kantin satın alınarak montajlandığı için durdurulacak bir çalışmanın da olmadığı bildirilmiştir. Hastane Başhekimliğimiz tarafından Rektörlük Makamına hitaben yazılan (EK-8) sayılı yazıda da görüldüğü gibi biten 3 bloğun yeterli olmayışından öğretim üyelerinin oturma alanlarının planlanması hususunda talebi bulunmaktadır. Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan (EK-9) sayılı kararda izin alınmaksızın yapılan kantin binasının kaldırılması gerektiği belirtilirken, Tralleis Kazı Başkanı tarafından kantin binasının yapılmasında sakınca görülmediği (EK-10) sayılı belgede belirtmiştir. Üniversitemiz kampus alanında müze müdürlüğü gözetiminde yapılan sondaj çalışmaları sonucu ilgili kurul tarafından vaziyet planındaki şekliyle yeni yapılanma projesinin uygun olduğundan iskan izni verilmesine örneği ekli (EK-11) ile karar verilmiştir. Yatırım programında da görüldüğü gibi 2010 yılında tamamlanması düşünülen hastane binası yapılan özverili çalışma sonucunda 2009 yılında bitirilerek teslim edilmiş ve biran önce yapılan yatırımın hizmete ve üretime dönüştürülmesi düşüncesiyle kamu yararı gözetilerek hizmete açılmış yapılan teslimden dolayı idare tarafından önceden öngörülmeyen bir durumla karşılaşılmıştır. Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması için 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi (idarece öngörülemeyen bir olay olması nedeniyle) kullanılarak ihale edilmiştir. Ayrıca Üniversitemizin diğer birimlerinde de aynı madde kullanılarak ihale yapılmış olmasına rağmen, sadece Şube Müdürlüğümüz tarafından Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre yapılan ihalenin kanuna aykırılığı düşündürücüdür. Projesi ve Teknik şartnamesi Mimar Kamil ARABACI tarafından düzenlenen kantin (donanım dahil modüler ve tamamı çelik kontrüksiyon) için 8 ayrı firmadan fiyat araştırması yapılarak (EK-14) alınan fiyatların ortalaması üzerine 459.093,75 TL yaklaşık maliyet tespit edilmiş, belirlenen maliyetin yüksek olduğu tahmin edilerek aynı mimardan Bayındırlık Birim Fiyatları talep edilmiş ve söz konusu fiyatında (EK-15) 506.942,79 TL olduğu görülmüş, bunun üzerine Bayındırlık Birim Fiyatları yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmamıştır. Sorgu sonucu Nazilli Ticaret Odası Başkanlığına rayiç fiyat sorulmuş, ancak Nazilli Ticaret Odası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan (EK-16) Oda Muamelat Yönetmeliğinin Rayiç Fiyat Tespiti başlıklı 35 inci maddesi gereğince bu iş için rayiç bedel belirlemeye Ticaret Odalarının yetkili olmadıkları bildirmiştir. (EK-17) Bunun üzerine rayiç fiyat vermeye İlimiz Sanayi Odası yetkili olduğundan, anılan odaya söz konusu mobil kantin alımının rayiç fiyatı sorulmuş ve tahmini değerin KDV hariç 505.000,00 TL olduğu (EK-18) ile bildirilmiştir. Ayrıca söz konusu kantin için onaylı vaziyet planımızda belirtilen başka bir alana Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınmış bunun üzerine Müdürlüğümüzce Kantini yapan firmaya (EK-19) Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izni alınan ve vaziyet planında onaylanan yere taşınması için (mobil kantin olması nedeniyle) yardımcı olunması istenmiş, ilgili firma tarafından da taşıma işinin ücretsiz olarak yapılacağı (EK-20) sayılı yazı ile bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen hususlarda da görüldüğü gibi kanuna aykırı bir işlem ve kamu zararı bulunmamaktadır” diye konuştu.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yorumlar
  Diğer Haberler
 • Hudut karakolları artık drone'la korunacak05 Ekim 2017 Perşembe 04:34
 • iOS 11.0.2 çıktı!03 Ekim 2017 Salı 23:14
 • 2018'de 1 milyardan fazla akıllı telefon bu özelliğe sahip olacak!01 Ekim 2017 Pazar 11:45
 • Bir devrin sonu: Twitter, 280 karakterli tweetleri denemeye başladı27 Eylül 2017 Çarşamba 09:09
 • iOS 11.0.1 güncellemesi yayınlandı27 Eylül 2017 Çarşamba 01:14
 • Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!25 Eylül 2017 Pazartesi 13:57
 • Star Wars: The Last Jedi tamamlandı!25 Eylül 2017 Pazartesi 02:01
 • WhatsApp Facebook’a ekleniyor22 Eylül 2017 Cuma 12:40
 • Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı20 Eylül 2017 Çarşamba 00:32
 • Facebook'tan yeni özellik!17 Eylül 2017 Pazar 16:55
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim