• BIST 106.239
 • Altın 161,321
 • Dolar 3,8713
 • Euro 4,5671

  Başbuğ hukukçuları birbirine düşürdü

  10.01.2012 09:15
  Başbuğ'un 'internet andıç'ı soruşturması kapsamında tutuklanması hukukçuları da birbirine düşürdü..
  Başbuğ hukukçuları birbirine düşürdü
  Başbuğ hukukçuları birbirine düşürdü Başbuğ hukukçuları birbirine düşürdü Başbuğ hukukçuları birbirine düşürdü

  AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu İlker Başbuğ'un Özel Yetkili savcılık tarafından sorgulanıp Özel Yetkili Mahkeme tarafından tutuklanmasının hukuki olduğunu savunurken, muhalefet soruşturmanın Yargıtay Başsavcılığı, yargılamanın da ve Yüce Divan tarafından yapılması gerektiğini söyledi.
  Hukukçular ise bu konuda fikir birliği içinde değil. Habertürk'te Akşam Raporu programına katılan hukukçular Metin Feyzioğlu, Yücel Sayman, Sabih Kanadoğlu ve Ergun Özbudun Didem Yılmaz'ın sorularını yanıtladı;

  Ankara Barosu başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu eski Başkanı Yücel Sayman, Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Ergun Özbudun Anayasanın 145. ve 148. maddelerini ileri sürerek farklı farklı görüşler ileri sürdüler.

  Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu

  "DÖRDÜNCÜ KUVVET DOĞAR"
  Anayasa'nın 148. maddesi, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar, Yargıtay, Danıştay, HSYK başkanları ve üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan Yüce Divan'da yargılanacağını söylüyor. Yine 148. maddede genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının da görevleriyle ilgili suçlardan Yüce Divan'da yargılanacağı belirtiliyor.

  Genelkurmay başkanı özel yetkili savcının iddiasıyla sorgulanıyorsa, özel yetkili mahkeme tarafından tutuklanabiliyorsa. Yarın görevdeki cumhurbaşkanı dahil olmak üzere 148. maddede sayılı olan herkes herhangi bir özel görevli savcının açtığı soruşturmada şüpheli olabilir. Herhangi özel görevli mahkemece tutuklanabilir. Anayasının 148. maddesi birtakım 'uydurma' gerekçelerle bertaraf edilirse sonuçta yasama, yürütme, yargının dışında ve bunların üzerinde dördüncü bir kuvvet doğar. 145. maddenin genel hüküm olduğu, 148. maddenin özel hüküm olduğu açıktır. Bu maddede Cumhurbaşkanı, Başbakan, HSYK başkan ve üyeleri .... ve Genelkurmay Başkanı'nın yargılanma yerinin Yüce Divan olduğu belirtilmişti. Genelkurmay Başkanı işlediği iddia edilen suçu burada görevlendirildiği için işlemiştir. Burada görevli olmasaydı iddia edilen suçu işleme durumu olmayacaktı. Özel Hukuk hükümleri Genel hukukun üzerinde kuralı nedeniyle İlker Başbuğ'un yargılanma yeri Yüce Divan'dır. Yargıtay Başsavcılığı dilerse resen bu dosyaya el koyabilir. Dilerse butün yargılamayı veya eski Genelkunmay Başkanı'nın yargılanmasını Yüce Divan'da yapar.

  "ÖZEL YETKİLİ MAHKEME YARGILAR"
  İstanbul Barosu Eski Başkanı Yücel Sayman; "Sistemin kendisi esas sorun. Niye bu kadar çok tutuklama kararı veriliyor? 1980'den sonra siyasi nitelikli suçlarda tutuklama kural haline gelmiş noktada.

  Bir tek tutuklama nedeni öngrürsünüz... Suçu işlemeye devam edecekse ve bu çok kuvvetli delillerle ortaya konulmuşsa bunu öngörürsünüz. Delilleri karartma ya da kaçmayı değişik önlemlerle de bertaraf edersiniz

  145. madde genel bir düzenleme.

  Askeri yargı ile adli yargı arasındaki göreve ilişkin düzenleme. Askeri yargı için işlendiği ileri sürülen suçun göreve ilişkin bir suç olması lazım. Göreve ilişkin bir suç ise askeri mahkemede yargılanır.

  145. madde 'devletin güvenliği ya da anayasal düzene karşı bir suç işlemişseniz bu adliye mahkemelerine girer' diyor.Yani bunu 'Göreve ilişkin bir suç olarak nitelendiremezsiniz' diyor.

  148. madde özel bir düzenleme getiriyor.

  148. madde bu söylediğim maddeyi ortadan kaldırmıyor. Onun bir istinası yapmıyor. Askeri yargı adli yargı arasındaki görev bölümü açısından göreve ilişkin bir suç işlemişse (şu özel düzenleme getirilmemiş olsaydı) askeri yargıda yargılanması gerekir. Hayır diyor, askeri yargıda değil genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları göreve ilişkin bir suç işlemişse Yüce Divan diyor.

  Makama göre suçu tasniflemek olmaz. Bu madde askeri yargılamanın önüne geçilmesi için. 'Görevi ile ilgili suç' diyecektiniz, askeri mahkemeye gidecekti. Askeri mahkemeye gitmesin, Yüce Divan'a gitsin diye bu madde...

  YARGILANMA YERİ YÜCE DİVAN'DIR
  Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu; "Bunu çözebilmemiz için Anayasanın 145. maddesine bakacağız. Bu bir genel hüküm... Anayasa düzenini ihlal edecek bir eylemin yargılanacağı yer elbette askeri mahkemeler değil adli mahkemeler. Görevle ilgili bir suç ise Yüce Mahkemede yargılanması öngörülmüş. Görevle ilgili bir suç var mı, bu tespit edilebilmeli.

  'Görevle ilgili'den ne anlıyoruz, bunun çözülmesi lazım. Görevle ilgili olması görevin ve yetkinin kendisine sağladığı olanaklardan yararlanarak bu yetkinin kötüye kullanmasını ifade eder. Bu ister doğrudan doğruya bir darbe teşebbüsü olsun... Burada eğer yetki kötüye kullanılmışsa yargılama Yüce Divana aittir.

  Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya Yüce Divan'da yargılanır. Yargılanması için gerekçe vatana ihanettir. Vatana ihanet suçunun görev içinde olduğunu kimse iddia edemez. 'Görevle ilgili' demek o görevin vermiş olduğu yetkilerin kötüye kullanılması demek."

  "YÜCE DİVAN'DA YARGILANMALI"
  Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ergun Özbudun; "Bazı meslektaşlar veya yazarlar darbe teşebbüsü ya da hükümeti karamalanın görev suçu olmayacağı görüşündeler. Göreviyle ilgili suç, o görevin verdiği imkanlarla işlenen suçtur.

  Deniyor ki, 'Darbe suçu görev suçu değildir. Genelkurmayın böyle bir görevi yok' Ama bu mantığı yürütürseniz ortada suç kalmaz. Rüşvet alıp rüşvet vermek de görev gereği değil ama bu görev suçu... Bu soruyu tatminkar şekilde cevaplandıramıyorlar. Bence burada tipik bir görev suçu söz konsusu. O makamın verdiği imkanlarla işlenebilecek bir suç söz konusudur.

  148. madde genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının görevleriyle igili suçlardan Yüce Divan'da yargılanacağını söylüyor. 145. maddede anayasal düzene karşı işlenen suçların adli mahkemeklerde görüleceği öngörülüyor. Bir konuda özel nitelikli kuralla genel nitelikli kural çatışıyorsa özel nitelikli kural kabul edilir.

  ANAYASA'DA İLGİLİ MADDELER
  MADDE 145
  Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler; asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar ile bunların asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidir. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.
  Savaş hali haricinde, asker olmayan kişiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.

  Askerî mahkemelerin savaş halinde hangi suçlar ve hangi kişiler bakımından yetkili oldukları; kuruluşları ve gerektiğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

  Askerî yargı organlarının kuruluşu, işleyişi, askerî hâkimlerin özlük işleri, askerî savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla ilişkileri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.

  MADDE 148
  Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.

  Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.

  (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

  (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

  (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

  (Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

  (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar. Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.

  (Değişik: 12/9/2010-5982/18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir.
  Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • O manzaralar içimizi sızlatıyordu06 Ekim 2012 Cumartesi 12:50
 • Sucuk ve Salamı karıştıramayacaklar06 Ekim 2012 Cumartesi 12:48
 • 56 yaşındaki ev hanımının yaptığı pes dedirtti!06 Ekim 2012 Cumartesi 12:47
 • Şehit yakınlarına internet indirimi06 Ekim 2012 Cumartesi 12:39
 • Bir top mermisi daha düştü!06 Ekim 2012 Cumartesi 11:51
 • Bisküvi kutusundan tarih çıktı06 Ekim 2012 Cumartesi 10:58
 • Nevşin Mengü rövanşı böyle aldı!..06 Ekim 2012 Cumartesi 10:56
 • Bu haberi okumadan yola çıkmayın06 Ekim 2012 Cumartesi 10:40
 • 4+4+4ün gerekçeli kararı Resmi Gazetede!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:39
 • Başbakan Erdoğanın arıyla imtihanı!06 Ekim 2012 Cumartesi 10:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim