banner339
banner391
banner313

Borcunu yapılandırana haciz kalkıyor

Borç yapılandırma hizmetinden yararlanan vergi borcu olan kişiler tekrardan sağlık hizmeti almaya başlayabilecek.

Borcunu yapılandırana haciz kalkıyor
banner353

Öte yandan Yapılandırılan SGK borçları için tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecek. Yazarımız Sezgin Özcan, borç yapılandırma düzenlemesi ile ilgili tüm detayları yazdı. İşte o yazı:

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılacak.

HAK VE ALACAK HACİZLERİNİN KALDIRILMASI

SGK'ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;

* Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
* Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından ödemeler nispetinde kaldırılacak. Hacizlerin kaldırılmasından önce
üçüncü kişiler tarafından kurum hesaplarına yatırılan paralar, 19 Ağustos 2016 tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre, bu tarih ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

19 Ağustos 2016 tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan borç tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer borçlara mahsup edilecek, kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise ilgililere iade edilecek.

Ayrıca, 19 Ağustos 2016 tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecek.

MALLAR ÜZERİNDEKİ HACİZLERİN KALDIRILMASI

Yapılandırma kapsamına giren SGK borçlarından dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine koyulan hacizler;

* Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,
* Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl borç + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecek.

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri durdurulacak.

BORCUNU YAPILANDIRAN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEK

Primlerini kendileri ödeyen;
* 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan, esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı ve şirket ortağı,
* Zorunlu genel sağlık sigortalısı,
* Ek-5. madde kapsamında sigortalı olan tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,
* Ek-6. madde kapsamında sigortalı olan ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarındaçalışanlar,

Kanun kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim borçlarının bulunmaması
veya altmış günden fazla prim borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve Yapılandırma Kanunu'na göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklar.

Ancak bu sigortalıların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini de düzenli ödemeleri gerekiyor. Cari ay primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırmaları bozulacak. Yapılandırma
bozulduğunda da sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybedecekler.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2016, 15:31
banner218

banner344

banner394

banner343

banner393

google-site-verification=XM_gwNkBaKM19LDHoKaTOmBzvkdlKwOdKMcUtov1R-k