• BIST 109.330
 • Altın 156,133
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501

  Yine AKP'yi bombaladı

  18.01.2009 09:12
  Abd?llatif ?ener, AKP'yi bombalamaya devam ediyor!
  Yine AKPyi bombaladı
  Yine AKP'yi bombaladı Yine AKP'yi bombaladı Yine AKP'yi bombaladı

  Ba?bakan eski Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener, Ergenekon operasyonuyla ilgili ?arp?c? a??klamalar yapt?: Gece g?nd?z dinlenen telefon konu?malar?nda iktidar partisiyle ilgili tek bir konu?ma yok. "?urda ?u yolsuzluk, ?u usuls?zl?k var" diye bir konu?ma yok. Bunlar ?ok b?y?k hassasiyetle ay?klanm?? durumda.

  Ergenekon operasyonlar?yla ge?irdi?imiz son haftalar?n ard?ndan ya?anan geli?meleri Ba?bakan eski Yard?mc?s? Abd?llatif ?ener"le konu?tuk. Karl? bir Ankara sabah?nda Yeni Olu?um Hareketi"nin merkezindeki odas?nda ya?anan olaylar?, duydu?u endi?eyi anlatan ?ener, tart??ma yaratacak de?erlendirmeler yapt?.

  T?rkiye"de gerilimi y?ksek g?nler ya??yoruz. Ergenekon operasyonlar? g?ndemi belirliyor. Her sabah yeni bir olaya uyan?yoruz. Toplumda genel bir endi?e hakim, siz b?t?n bu olanlar? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

  EN B?Y?K FELAKET: T?rkiye ekonomisinin felakete do?ru gitti?i, b?lge ?lkelerde bu denli kar???kl???n oldu?u g?nlerde i?erde Ergenekon davas? y?r?yor. Ve bu dava ?zerinden toplum b?l?nm?? vaziyette. Hukuk d???l?kla m?cadele ad?na ortaya ??kan bir dava ayr??ma ve kavga nedeni haline geliyor. Bu bir ?lkenin ba??na gelebilecek en b?y?k felakettir. Kar??l?kl? kin ve nefrete d?n??en ayr??ma, kurumlara da yans?d???nda - ki ?u anda g?rd???m?z tablo budur - o ?lkenin hi?bir sorunu ??z?lmez. A ma bu kurumlar birbirine g?venmiyor bilgi payla?m?yor, i?birli?i yapm?yor yapacak ortam olu?muyor, ?u andaki tablo budur. Kavgan?n oldu?u ortamda i?birli?i de?il kar??l?kl? kayg?lar ortaya ??kar.

  KAYGI VE END??E VAR: ?u anda kurumlar aras?nda hep kar??l?kl? kayg?, endi?e var. Bilek g?re?i var. Ben b?yle g?r?yorum. Vatanda? olarak ben kayg?l?y?m. Ama bu noktada bir ?eyler yapmas? gerekenler de bu karma??k ortam? derinle?tiriyor. Ba?bakan ?zerinden kavga edilecek ne bulursa kavga yap?yor. Yanl?? olan da bu. O kavga ortam?, kurumlar aras? g?vensizli?i, kin ve nefreti art?r?yor derinle?tiriyor. Bununla oy art?rmay? hedefliyor. Ayr??may?, kar??l?kl? g?vensizli?i, kin ve nefreti s?rekli derinle?tiriyor. Hukuk devleti ilkelerine, demokrasi team?llerine uygun olmayan ?eyleri bir politika haline d?n??t?r?rseniz, bu sefer g?vensizlik kavga ve ?at??ma artar. T?rkiye"nin ya?ad??? budur. Son y?llarda olan bitene bak?n. ??te TESK"in y?netimini de?i?tirmek i?in iktidar kanun ??kar?yor, oda se?imlerine m?dahale ediyor. Benim partililerim bu odada hakim olsunlar diye ?aba harc?yor. Fiskobirlik benden olsun, futbol federasyonu benden olsun, bu do?ru bir tav?r de?il. Ba?bakan s?rf, ANAP"?n muhalefet tarz?n? be?enmedi?i i?in, onu zora sokmak i?in bu partinin Hazine yard?m?n? kesmek i?in yasa de?i?ikli?i yapt?rd?. Ve ANAP"?n Hazine yard?m? kesildi. ?a?da? demokraside b?yle bir ?ey olamaz.

  ?ETELERDEN YANAYMI? G?B? G?STER?L?YOR: Ben de her sa?duyulu insan da, ?ok samimi olarak, yetki kullanarak kendilerine g?? atfeden, yasa d??? eylemler yapan, suikastlere, cinayetlere ula?an bir tak?m eylemleri, yani ?etele?meyi do?ru g?rmeyiz. T?rkiye"de hukukun egemen olmas? gerekti?ini s?yledik. Ergenekon davas?nda da, ben bireysel olarak i?in i?inde ?ok ciddi ?eyler oldu?unu d???n?yorum. B?yle bir konuda iktidar da muhalefet de yarg?, ayd?n gazeteciler vatanda?lar da birlik ve beraberlik i?erisinde olmas? gerekir normalde ??nk? hepimiz ?eteye kar??y?z. Ama tam tersi. Siyaset?iler, ayd?nlar, gazeteciler, daha da ?nemlisi yarg?n?n daha b?y?k bir k?sm? ele?tiriyor. O zaman bir sorun var demektir.

  B?R GAR?PL?K VAR: Yani bir olay ?zerine g?c? elinde tutanlar, s?reci y?netenlerin, iktidar?n da, bunun ?zerinden birilerini d?vmeye sindirmeye ?al??t??? g?r?l?nce, hissedilince bu sefer ?lkenin birlik beraberlik olmas? gereken bir konuda ayr??ma oluyor. Bu davan?n y?r?t?l?? bi?imine kar?? olanlara s?rekli ?etelerden yanaym?? gibi ele?tiriler y?neltiyorlar. Asl?nda bu davan?n sa?l?kl? olarak y?r?mesini arzu edenlerin, bu s?re? ?zerinden birilerini tokatlamaya d?n??t?renleri ele?tirmesi gerekir. D???nebiliyor musunuz, davada ismi ge?enlerin ortak ?zelli?i iktidar partisine kar?? olmak. ?u ana kadar istisnas? ??kmad?. Belki de hepsinin tek ortak ?zelli?i mevcut iktidar partisine kar?? olmak. Bunda bir gariplik var gibi geliyor bana. Ayr?ca bu iktidar partisine kar?? olan, i?eri al?nan ve dava kapsam?nda isimleri ge?en isimler s?rekli dinlenmi?ler. Peki bunlar?n o gece g?nd?z dinlenen telefon konu?malar?nda iktidar partisi, Ba?bakan ve onun ?evresiyle ilgili ele?tirileri tek bir konu?malar? yok. Yani ?urda ?u yolsuzluk, usuls?zl?k var. ?urda ?u kanunsuz i?i yapt?lar gibi konu?malar? tek sat?r yok. ??nk? bu siyasi polemik konusu olabilir, bas?na yans?yabilir, siyaseten y?prat?c? bir nitelik ta??yabilir kayg?s?yla, bunlar ?ok b?y?k bir hassasiyetle, ama ?ok b?y?k bir hassasiyetle ay?klanm?? durumda.

  G?NEY ?KT?DARI KIZDIRMIYOR: ?imdi Tuncay G?ney"in 2001 y?l?na ait mi, yoksa 2005"tan sonraya ait mi oldu?u belli olmayan o bantlar? yay?nlad?lar. Herkese bir ?amur var. ?u anda dava kapsam?na al?nmam?? bir ?ok ki?inin ismi bile bir ?ekilde ge?iyor. Ama iktidar? ve ?evresinde yak?n?nda olanlar? rahats?z edecek bir ifadeyi g?rm?yoruz. Say?n Baykal"la ilgili bile kabul edilemeyecek ?eyler s?yl?yor, t?m eski Genelkurmay ba?kanlar? askeri yetkililerle ilgili ?eyler var. Ama iktidar? ya da yak?nlar?n? rahats?z edecek bir ?ey yok.

  Ba?bakan"?n beni g?r?p ge?mesinin benim a??mdan de?eri yok

  Ge?ti?imiz g?nlerde, Kocatepe Camii"nde Ba?bakan size selam vermeden ge?ti. G?rd?, g?rmedi denildi. Ama siz bunu nas?l yorumlad?n?z?

  Prensip olarak siyasette ki?isel k?rg?nl?k k?sk?nl?k olmamas? gerekir. Siyasetin toplumsal sorumluluk boyutu vard?r. Ki?isel k?rg?nl?klarla siyaset olmaz. Siyasetin ?lke ??kar?na yap?lmas? gerekir. Birini seversiniz sevmezsiniz ama onunla her zaman diyalog i?inde olma sorumlulu?u vard?r. Do?ru, selam vermeden ge?ti Ba?bakan. Ben g?r?p g?rmedi?ini bilmiyorum. Ama size ?unu a??k?a s?yleyeyim: Ba?bakan"?n beni g?r?p mi ge?ti, g?rmeden mi ge?ti?inin benim i?in hi?bir de?eri yoktur. Bir siyaset?i ho?land??? yada ho?lanmad??? a??klamalardan dolay? rahats?z olmamal?d?r.

  Ba?bakan"?n istemedi?i kimse atanamaz

  H?k?met ele?tirilere kar?? ?Bu bizimle ilgili bir konu de?il, polis ve savc?n?n i?idir? diyor. Sorumluluk ta??mad??? vurgusunu yap?yor. Sizce b?yle mi peki?

  Hukuk d?zenimizde kurumlar birbirinden kopuk de?ildir ki, savc?l?k g?venlik birimleriyle ?al???r. Teknik takibi emniyet yapar, emniyet i?i?leri bakan? ve dolay?s?yla Ba?bakana ba?l?. ?Aman?n hi? bizimle ilgisi yok? demek uygun bir?ey de?il. Bizim hukuk d?zenimiz bu zaten. B?rak?n Emniyet Genel M?d?r?"n?, ?l Emniyet M?d?rleri i?in bile, Ba?bakan?n istemedi?i kimse atanamaz. Kararnameyle atan?r.

  T?m dinlemelerin tepesinde Ba?bakan"a ba?l? bir birim var

  Toplumun hemen her kesiminde dinleniyorum endi?esi var. Siz de dinleniyor musunuz?

  Bu ?lkede ya?ayan hi?kimse ben dinlenmiyorum deme ?ans?na sahip de?il. Siz de dinleniyorsunuz. Ben de dinleniyorum. Bunu b?ylece kabul etmemiz laz?m. Bak?n yasayla, telekom?nikasyon ileti?im kurumunda, dinlemeleri organize eden bir birim olu?turuldu. Bu birim do?rudan Ula?t?rma Bakan? ve Ba?bakan"a ba?l? onlar?n kontrol?nde bir birimdir. Yasal olarak dinleme yapan Emniyet istihbarat, M?T Jandarman?n dinlemelerini de dinleyen, onlar?n dinleme taleplerine de cevap veren bir kurumdur. Ve h?k?met taraf?ndan sonradan olu?turuldu. ?zenle se?ilen elemanlarla donat?ld?. Yani demokratik bir toplumda siyasetle bu derece ba?l? olabilir mi? Bu tart???lmal?. Demokratik bir ?lkede, meclis ?o?unlu?una sahip olmak, her t?rl? d?zenlemeyi yapma hakk? verir mi?

  Ya?ananlardan sonra, ilgili ilgisiz herkes bir sabah benim bile kap?m ?al?nabilir diyor. Siz de b?yle d???n?yor musunuz?

  Ben bu tip ?eylere tak?lmam. Ama buras? T?rkiye, T?rkiye"de her ?ey olur. D???n?n bir ?lkede insanlar birbirleriyle rahat konu?am?yor, fikirlerini rahatl?kla payla?am?yor, bu ?lkede ??z?m ?retilebilir mi herhangi bir soruna? Bu bask? alt?na al?nm?? vaziyette T?rkiye"de. Bak?n T?rkiye"deki t?m ?eteler temizlenmelidir. Hukuk devletinin gereklilikleri i?inde bunun bitmesi laz?m. Ama bunun ?zerinden sistematik bir operasyona d?n???r, bu yayg?n bir kanaat haline gelirse, ?eteleri yok etme amac? bir ba?ka ?eteyi olu?turur. Bu daha b?y?k bir risk olu?turur. Ve tek ?etele?menin Ergenekon oldu?unu da s?yleyemeyiz T?rkiye"de. ?imdi ben envanterini ??karmaya kalkmayay?m. Yani imar ?eteleri, kamuda y?llard?r bir t?rl? ?nlenemeyen, yolsuzluklarla kurulan olu?turulan yasalarda olmayan yetkileri kamu g?c?yle kullananlar... Ama maalesef bunlar ??kertilemiyor.

  Haks?z zenginle?melerle g??lenerek devam ediyor. Ge?mi?te t?m ayd?nlar , siyaset?iler, d???n?rler, susurluk nedeniyle g?ndeme gelen olaylar? hat?rlay?n, hepsi kar??yd? ve birlik halindeydi. ?imdi neden birlik olam?yor? S?re?, konunun ?nemine uygun hassasiyetle s?rd?r?l?yor mu? Bu s?reci do?ru bir ?ekilde tamamlayabilmenin yolu, bunu hukuka uygun, do?ru y?netmekten ge?er.

  YARIN:

  - Hocas? Prof. Yal??n K???k"?n tutuklanmas?na ne dedi?

  - Eski ANAP"l?lar?n AKP"den aday g?sterilmesini nas?l yorumlad??

  - Ankara"da O kime oy verecek?

  - Yeni parti ne zaman kuruluyor? Ba?bakan Yard?mc?s?"yken ona 31 Mart"? hat?rlatan olay neydi?

  - ??lebilirsin, gitme? dedikleri yer neresiydi, neden gitti?

  Diğer Haberler
 • Demirtaştan Akla Ziyan İddia!05 Ekim 2012 Cuma 08:37
 • Vekilin İsteği Başka!05 Ekim 2012 Cuma 08:36
 • Hüseyin Çelik: Panik yapmayın!04 Ekim 2012 Perşembe 20:18
 • Hüseyin Aygünden ilginç iddia04 Ekim 2012 Perşembe 20:07
 • MHPnin Neden Evet Dediği Belli Oldu04 Ekim 2012 Perşembe 14:46
 • Muharrem İnce Meclisi birbirine kattı04 Ekim 2012 Perşembe 14:44
 • CHPli heyetten ilk açıklama03 Ekim 2012 Çarşamba 22:45
 • Seçim teklifi komisyondan geçti03 Ekim 2012 Çarşamba 21:00
 • CHPden sağduyu çağrısı03 Ekim 2012 Çarşamba 20:55
 • BDPden ilk yorum Kaplandan03 Ekim 2012 Çarşamba 20:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim