• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501

  Unakıtan kendini mi affediyor!

  31.10.2008 10:07
  Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın naylon fatura davasının affına yol açacak düzenleme tartışmasına konu oldu
  Unakıtan kendini mi affediyor!
  Unakıtan kendini mi affediyor! Unakıtan kendini mi affediyor! Unakıtan kendini mi affediyor!

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yurtdışından getirilecek paraların vergi incelemesi olmaksızın kabulüne ilişkin tasarıya, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan"ın naylon fatura davasının affı sonucunu doğuracak düzenleme yapıldığı tartışmasına konu oldu

  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yurtdışından getirilecek paraların vergi incelemesi olmaksızın kabulüne ilişkin tasarıya, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan"ın naylon fatura davasının affı sonucunu doğuracak düzenleme yapıldığı tartışmasına konu oldu.

  Komisyonda görüşülen ve kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak bilinen “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı” ve AKP kanadı tarafından verilen önergeler tartışma yarattı. Önergelerle, son beş yılda başlayan vergi incelemelerinin ortadan kalkması düzenlendi.
  CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, bu düzenlemelerle Maliye Bakanı Kemal Unakıtan"ın Albaraka Türk"te çalıştığı dönemden kaynaklanan naylon fatura davasının affedileceğini öne sürdü. Hamzaçebi ayrıca, hayali ihracat davası olan bir şirketin, yurtdışından para getirmesi durumundan davadan kurtulacağını da iddia etti. Hamzaçebi, “Bu, vergi denetimini katleden bir önergedir” tepkisini gösterdi.

  CHP: NAYLON FATURAYI, KARA PARAYI HOŞ GÖRÜYORSUNUZ


  Düzenlemelerin “iyi suç-kötü suç” ayrımı yaptığını ifade eden Hamzaçebi, “Naylon faturayı hoş görüyor. Naylon fatura nedeniyle hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren suçun kovuşturulmasından vazgeçiyor. Hürriyeti bağlayıcı ceza ile sonuçlanan fiilin kovuşturulmasından vazgeçilmesi, kara parayı hoş görüyorsunuz demektir” diye konuştu. Kapa paranın affedildiğinin altını çizen Hamzaçebi, “Bu düzenleme, getireceği paradan çok daha fazlasını götürecektir” dedi.

  Kanal 7"nin Sermaye Piyasası Kurulu"na defterlerini sunmaması konusunu da gündeme getiren Hamzaçebi, tasarıdaki düzenlemeler ile bunun da affedileceğini iddia etti.

  "DENİZ FENERİ Mİ AKLANIYOR?" SORUSU

  CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de, tasarıyı eleştirirken, “Bu, Mevlana Yasası. Ne olursan ol gel, diyor. İster bavulla, ister aracı kurumla? Bu yasa deniz Feneri veya bunun gibi olaylar kapsamındaki paraların Türkiye"ye getirilmesi için mi getiriliyor? Acaba bu kanun Deniz Feneri"ni aklamak için mi, bazı siyasilerin yakınlarının paralarını aklamak için mi düşünülüyor?” diye konuştu.

  UNAKITAN: NE KADAR GELECEK BİLMİYORUZ  Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise, Hamzaçebi"nin iddialarını yalanlayarak, Albaraka Türk"ün yurtdışında kanunsuz parası olmadığını, açılan davada da herkesin aklandığını savundu. Dokunulmazlık olmasa kendisi için de bu davanın bitmiş olacağını söyleyen Unakıtan, para getirenin hayali ihracat davasının ortadan kalkacağı konusundaki iddialara karşılık ise, bu konunun ikincil mevzuat ile düzenleneceğini söyledi. Unakıtan, “Sanmıyorum, neden kapansın dava? Davayı kimse durduramaz ki zaten. Yasa, “durur” diyor, “iptal edilir” demiyor. Ben seni affettim, diyemezsin, nasıl dersin onu?” diye konuştu.

  Yurtdışında bulunan yurttaşların paralarını çekmeyi amaçlayan düzenlemenin ülkeye büyük yarar sağlayacağını savunan Unakıtan, “Valla ne kadar gelecek bilmiyoruz ama ülkenin yararına olacak” dedi.

  TASARI TAMAM

  Sonuçta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP"nin oylarıyla tasarıyı kabul etti. Tasarıyla, gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye"ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınarak ulusal ekonomiye kazandırılması öngörülüyor. Söz konusu kıymetler, banka ve aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirilmek ve sembolik bir oranda vergi ödenmek koşuluyla kayda alınacak, yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmayacak. Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde sahip oldukları varlıkları işletmelerine sermaye olarak koymaları teşvik ediliyor.

  KAYIT DIŞI VARLIKLAR DA KAYDA GEÇİRİLECEK

  Tasarıda gerçek ve tüzel kişilere ait yurt dışındaki bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların ulusal ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra yurt içinde bulunan ancak işletmelerinin öz kaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermayeye eklenmesiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi öngörülüyor.

  Buna göre söz konusu para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan edilmesi durumunda, kayda alınacak.

  UYGULAMA ESASLARI

  Gerçek veya tüzel kişilerce, 1 Ekim 2008 itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı “kanaat verici bir belgeyle” ispat edilen taşınmazlar, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilecek ya da vergi dairelerine beyan edilecek. Bu kıymetler, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca defter tutan mükelleflerce beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Yasa hükümleri uyarınca yasal defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açacaklar. Bu fon hesabı, sermayenin cüzü olarak adlandırılacak, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacak, işletmenin tasfiye edilmesi durumunda ise vergilendirilmeyecek.

  YURT İÇİNDEKİ KAYIT DIŞI VARLIKLAR

  Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye"de bulunan ancak 1 Ekim 2008 itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin öz kaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bu Yasa"nın yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar YTL cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilecek.

  Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre VUK uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırıp kaydederek pasifte özel fon hesabı açacaklar. Bu fon hesabı, sermayenin cüzü olarak adlandırılacak ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye eklenecek.

  Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, yurt dışından getirilen ya da yurt içinde kayda alınan kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterecekler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak.

  VERGİ ORANI

  Yurt dışından getirilerek vergi dairelerine beyan edilecek varlıkların değeri üzerinden yüzde 2, yurt içinde kayda alınacak varlıkların değeri üzerinden ise yüzde 10 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Ödenen bu vergi, hiçbir şekilde gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek.

  Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan ederek aynı sürede ödeyecek.

  VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

  Yurt dışından getirilen ya da yurt içinde kayıt dışı bulunan, bu yasa kapsamında beyan edilecek varlıklar nedeniyle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Ancak, diğer nedenlerle bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle ve sonrasında açılacak vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu yasa kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılacak.

  TAM AKLAMA

  Yurt dışından varlık getiren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yasal temsilcileri hakkında, bu yasa kapsamındaki beyanlarıyla sınırlı olarak Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Vergi Usul Kanunu"nda düzenlenen suçlar veya kabahatler ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu"ndaki “suçluyu kayırma” suçu yönünden soruşturma veya kovuşturma yapılmayacak, idari para cezaları uygulanmayacak.

  Beyan edilen varlıklarla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu"nun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

  Ancak bunlardan yararlanmada, 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yurtdışında olduğu kanaat verici belge ile tespit edilen varlıkların, bir ay içinde Türkiye"ye getirilerek banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi, yurt içindeki kayıt dışı varlıkların da sermayeye eklenmesi için sermaye artırımında bulunulması şartı aranacak.

  YURT DIŞI KAZANÇ İSTİSNASI

  Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 30 Nisan 2009 tarihine kadar elde ettikleri kazançları da dahil olmak üzere yasal ve iş merkezi Türkiye"de bulunmayan kurumların iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları, bunların yasal ve iş merkezi Türkiye"de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31 Mayıs 2009"a kadar Türkiye"ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacak.

  Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yasal ve iş merkezi Türkiye"de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları da 31 Ekim 2009"a kadar Türkiye"ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
  VATAN

  Diğer Haberler
 • Demirtaştan Akla Ziyan İddia!05 Ekim 2012 Cuma 08:37
 • Vekilin İsteği Başka!05 Ekim 2012 Cuma 08:36
 • Hüseyin Çelik: Panik yapmayın!04 Ekim 2012 Perşembe 20:18
 • Hüseyin Aygünden ilginç iddia04 Ekim 2012 Perşembe 20:07
 • MHPnin Neden Evet Dediği Belli Oldu04 Ekim 2012 Perşembe 14:46
 • Muharrem İnce Meclisi birbirine kattı04 Ekim 2012 Perşembe 14:44
 • CHPli heyetten ilk açıklama03 Ekim 2012 Çarşamba 22:45
 • Seçim teklifi komisyondan geçti03 Ekim 2012 Çarşamba 21:00
 • CHPden sağduyu çağrısı03 Ekim 2012 Çarşamba 20:55
 • BDPden ilk yorum Kaplandan03 Ekim 2012 Çarşamba 20:52
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim