banner4

ASTO'dan önemli uyarılar

Aydın Sivil Toplum Platformu Başkanı Veli Tiryaki, yazılı olarak yaptığı açıklamayla, göreve seçilen belediye başkanlarına önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu.

ASTO'dan önemli uyarılar
banner8

AYDINPOST HABER SERVİSİ-Aydın Sivil Toplum Platformu Başkanı Veli Tiryaki, yazılı olarak yaptığı açıklamayla, göreve seçilen belediye başkanlarına önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Başkan Tiryaki, “Biz 29 Mart 2009"da milletvekili seçmekten çok daha onurlu ve sorumlu bir iş yaptık. Hani eski başkanın dediği gibi Yerleşim yerinin en temiz ve mütemayiz insanını “şehir emini” seçtik” diye konuştu.
ASTO Başkanı Veli Tiryaki, “Zira oraya sadece ve yalnızca namuslu-dürüst, onurlu-sorumlu, adaletli ve hakikatli insanoğulları lâyıktır. Hayatlarında zerre kadar şaibe, insanlık, hukuk, hakkaniyet ve ahlak dışı temlik ve tasarruf bulunan kimseler, belediye kapılarından dahi sokulmamalı ve aday yapılmamalıdırlar. Aksi durumda halk sandıkta cevabını vermelidir. Ki vermektedir. Biz Sivil İnisiyatife inananlar Köy ve mahalle muhtarından, belediye başkanı ve meclis üyelerine kadar o makamların bütünüyle; Namuslu-dürüst, onurlu-sorumlu, “Vatanı ve milletini öz"ünden çok seven” bencillikten uzak şahsi hesap peşinde koşmayan “adaletli ve faziletli” her kese eşit bilge kişilerin yeri olduğuna inanıyoruz. Halka hizmet ulaştırmanın ilk halkası belediyeciliktir. Belediye hizmetleri zaten olabildiğince kurumlaşmış, özleşmiş, yerleşmiş ve sadece namuslu-dürüst bir yöneticiyi gerektirir. Belediyelerin teşkilat ve görevlerine dair 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı yasa, belediyeleri idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğe dönüştürmüş ve çok açık bir ifade ile resmen olmasa da fiilen halka mâletmiş bulunmaktadır. Aynı yasanın 14. maddesi "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlığı altında şu hükme yer vermiştir: "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
İmar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik, spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Asli görevi ve varlık nedeni itibarıyla halka kaliteli dürüst, ve ucuz hizmet sunmakla yetkili ve görevli olan belediyeler; Yerine ve durumuna göre zaman zaman hırsızlık, yolsuzluk, suiistimal ve sahtekarlığın ana kaynakları olabilmekte ve çok kötü niyetlerle “halkı soymak-sömürmek için” kullanılabilmektedir. 2009 yerel seçimlerinde belirleyici olan tartışılan ve bizce ön plana çıkan belediyelerin ciddi şekilde irdelenmesi ve seçimlerin belediye yolsuzlukları üzerine kurulmasıdır” dedi.
Tiryaki, “Üretim ve tüketimi destekleyen, örgütleyen ve hayatiyet kazandıran, motive eden en önemli faktör ise belediye teşkilâtlarıdır. Devlet, genellikle yurttaşla yerel yönetimler vasıtasıyla buluşur. Bu nedenle belediyeler, devlet teşkilâtının can damarını teşkil eden hayati önemi haiz kurum ve kuruluşlardır. Toplumsal yapının her katmanında, her derece ve düzeyinde belediye vardır. Sağlık, mutluluk, ucuzluk-pahalılık, temizlik-güzellik, güvenlik ve güncel hayatın huzurla devamı bile belediyelerle ilgilidir. Bu nedenle belediye çok önemlidir. Halk genellikle bunun farkında bile değildir. Ama "farkında-bilincinde" olmak zorundadır. En önemli yanlışta adam yiyor ama çalışıyor söylemi ve insanların buna alıştırılmasıdır. Bu düşüncenin yıkılması beklentimizdir. Seçilen Sizler, Siyaseti yön verenler ve Halk bu noktada seçici dikkatli olmak zorundadır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmekle birlikte; belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalıdır. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun usul, esas ve yöntemler uygulanmalıdır. Nüfusu elli bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri ile okul öncesi eğitim kurumları açabilir. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir. Her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekân ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir. Bu amaçla bakım ve onarım yapabilir. Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir, destek sağlar. Amatör spor karşılaşmaları düzenler. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara meclis kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum veya kuruluşa verilmeyen mahallî müşterek nitelikli diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Yani Yükünüz ve sorumluluğunuz ağır. Halkın güvenine layık olan Şehir Eminleri; Halka hizmetin adil, eşit ve dürüst olması esastır. Halk ile arasına dalkavuklardan oluşan etten duvar oluşturulmasına izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.
Veli Tiryaki son olarak, “Aksi takdirde sosyal adalet zedelenir, kamu vicdanı rahatsız olur. Toplumsal barış temelinden sarsılır ve bozulur. Belediyelerde bozukluk hükümetlerdekine benzemez. Etkisi ani, sonuçları ağır ve pahalıdır. Bu nedenle kamu hizmetinin kılcal damarı olan belediyeler asla dumura uğramayacak sağlamlıkla tahkim edilmek “Şehir Eminleri” anlayışı-yaklaşımı içinde ikame olunmak zorundadır. Biz Aydında örgütlü gönüllü ve imece kültürü ile faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2009, 17:19
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER