banner158
banner218

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terörle mücadelede yeni dönem başlıyor

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terörle mücadelede yeni dönem başlıyor
banner216

Buna göre valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı  durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin  ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli  yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi  bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,  toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek,  ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini  yasaklayabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na "Önleme araması"  başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi  amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı  olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının ya da  askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı ve birim amirinin yazılı emri  üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası  aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun  gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde  aramanın sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı  süre belirtilecek. Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da  makama bir tutanakla bildirilecek. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde  önleme araması yapılamayacak.

Asker kişiler dahil askeri mahallere girmek veya çıkmak isteyenler,  duyarlı kapıdan geçmek zorunda olacak. Bu kişilerin üstleri duyarlı kapının ikaz  vermesi halinde metal dedektörle kontrol edilecek, eşyaları teknik cihazlardan ve  güvenlik sistemlerinden geçirilecek, aracı ise teknik cihazlarla, gerektiğinde  elle kontrol edilebilecek.

Şüphe halinde veya bu cihazların bulunmadığı yerlerde, herhangi bir  emir veya karar olmasına bakılmaksızın kontrol elle yapılabilecek. Teknik  cihazların ikazının sürmesi halinde, bu kişiler ancak elle kontrolü kabul  ettikleri takdirde askeri mahallere girebilecek.

Kanun ile 2017 yılında yapılan değişiklikle sıkıyönetim rejimi  Anayasa'dan çıkarıldığından, bu düzenlemeye uyum için "Sıkıyönetim Kanunu"  yürürlükten kaldırıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal kararı dışında dostane  çözüm ve tek taraflı deklarasyon gibi usullerle sonuçlandırılan başvuruları da  "yargılamanın yenilenmesi" sebepleri arasına alındı. Böylece, dostane çözüm veya  tek taraflı deklarasyonla sonuçlandırılan başvurularda, ihlal kararı verilen  müracaatlarda olduğu gibi yeniden yargılama yoluna başvurulabilmesi mümkün hale  getirilerek, AİHM önündeki müracaatlarda ihlal kararı verilmesinin önüne  geçilmesi amaçlanıyor.

ERBAŞ VE ERLERİN ÜST VE EŞYA ARAMALARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na "Erbaş ve erlerin üst ve eşya  aramaları" başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin veya suç işlenmesinin  önlenmesi amacıyla usulüne göre verilen sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere  bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanı ile kurum  amirinin yazılı emri üzerine, sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileriyle  yüzer unsurlarında, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü,  özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri  koruma altına alınacak.

Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun  gerekçeleriyle gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde aramanın  sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre  belirtilecek.

Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir  tutanakla bildirilecek.

Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması  yapılamayacak.

JANDARMA ERBAŞ İLE ERLERİN ÜST VE EŞYA ARAMALARI

Jandarma erbaş ve erlerin üst ve eşya aramaları da aynı esaslara  bağlanıyor.

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda yapılan değişikliğe  göre, vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış  eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleriyle üye aidatlarına  ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.  Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim  merkezlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen giderleri genel  bütçeden karşılanabilecek.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE DÜZENLEME

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda, Anayasa Mahkemesinin  kararları doğrultusunda değişiklik yapılıyor. Buna göre, toplantı ile gösteri  yürüyüşünün yer ve güzergahı, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz  derecede zorlaştırmayacak.

Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla  dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00'e kadar  yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vaktinin başlamasından sonra  devam edeceği konusunda geçerli neden bildirilmişse açık yerlerde yapılan  toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati mahallin en büyük mülki amirinin  kararıyla en geç saat 24.00'e kadar uzatılabilecek.

Yasa ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı  Kanunu'nun 30'uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelinin kimliğinin gizli  tutulmasının zorunluluğu dikkate alınarak, MİT'in tarafı olduğu özel hukuk  uyuşmazlıklarında dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil olmak üzere,  arabuluculuk usulünün uygulanmaması amaçlanıyor. Böylece, MİT'in taraf olduğu  özel hukuk uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı olarak öngörüldüğü İş  Mahkemeleri Kanunu dahil, mevzuatta yer alan arabuluculuğa ilişkin tüm hükümler  uygulanmayacak.

Kanun ile MİT, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamı dışına çıkarıldı.

Yasayla, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 17'nci maddesinde atıfta  bulunulan Sıkıyönetim Kanunu'nun yürürlükten kaldırılması nedeniyle söz konusu  madde yeni hükümlere göre düzenlendi.

Seferberlik ve savaş hallerinde, tespit ve ilan edilen bölgeler içinde  kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin engellenmesi, yağma, nitelikli  yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, trafik  güvenliğini tehlikeye sokma, zehirli madde katma, uyuşturucu veya uyarıcı madde  imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,  mühürde sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,  kanunlara uymamaya tahrik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının  kaçırılması veya alıkonulması, mal veya hizmet satımından kaçınma,  Cumhurbaşkanına hakaret, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma  suçlarını işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgede yetkili kılınan  komutan tarafından gerekli görüldüğü takdirde askeri mahkemelerde yargılanacak.

KOMUTANIN KOVUŞTURMA YAPABİLMESİ

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nda belirtilen suçlardan dolayı  Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında bölgede yetkili kılınan komutanın  kovuşturma yapabilmesi Cumhurbaşkanının, milletvekilleri hakkında TBMM'nin,  general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığının, bakan yardımcıları  hakkında ilgili bakanların iznine ve yargılama usulüne bağlı olacak.

Valiler ve kaymakamlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil  Güvenlik Komutanlığında görevli general ve amiraller hakkında İçişleri Bakanı;  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Sayıştay  başkan ve üyeleri, hakimler ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar hakkında ise  özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamlar izin verecek.

Bu kişiler hakkında yetkili kurul ve makamlar tarafından, hakkında  bölgede yetkili kılınan komutanca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği  durumda, özel kanunlarına göre işlem yapılacak.

Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili düzenlemeler saklı olacak.

Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile terör suçlarından mahkum  olanlar, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti ve iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden  çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilecek ve silahların mülkiyeti kamuya  geçirilecek.

TMK'YE GEÇİCİ MADDE EKLENİYOR

  

Kanunla Terörle Mücadele Kanunu'na (TMK) geçici madde eklendi.

Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan gözaltı süreleri, bazı  suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlendi ve ek gözaltı süreleri getirildi.

Buna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl  süreyle TCK'nin "devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı  suçlar ve casusluk suçları" ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar  veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından; gözaltı süresi,  yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre  hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4  günü geçemeyecek.

Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması  nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek. Gözaltı süresinin  uzatılmasına ilişkin karar, cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi  dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilecek.

Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması  ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, cumhuriyet savcısı veya cumhuriyet  savcısının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabilecek.

Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara  bağlanabilecek.

Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun  incelenmesiyle dosya üzerinden karara bağlanabilecek.

Tutukluluğun incelenmesi en geç otuzar günlük sürelerle dosya  üzerinden doksanar günlük sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle resen  yapılacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 119'uncu maddesinin beşinci fıkrasında  yapılan değişiklikle, askeri mahallerde yapılacak arama, cumhuriyet savcısının  nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından  yerine getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle  de askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince arama yapılabilecek.

Askeri mahallerde yapılacak el koyma işlemi, savcının nezaretinde  askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine  getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle de  askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince el koyma işlemi  gerçekleştirilebilecek.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan  kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının  bulunmaması halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı  tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla,  bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya  çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar  verilecek.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan  kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının  bulunmaması halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı  tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla,  bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya  çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar  verilecek.

Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin  çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da  işlemin uzun sürecek olması halinde, çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların  alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulabilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar 24 saat içinde hakim  onayına sunulacak. Hakim kararını en geç 24 saat içinde verecek. Sürenin dolması  veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde çıkarılan kopyalar ve çözümü  yapılan metinler derhal imha edilecek.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan  verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kesinleşmiş kararıyla  tespit edilmesi veya bu karar aleyhine AİHM'ye yapılan başvuru hakkında dostane  çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine,  kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde talep edilmesi halinde yeniden  soruşturma açılacak.

Yasayla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların  Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun'a geçici madde eklendi.

Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa  Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi  nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde  yapılacak müracaat üzerine Tazminat Komisyonu tarafından incelenecek.

Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa  Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle  yapılacak. 

Dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin  form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal  iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenecek. 

Müracaat evrakındaki eksikliğin giderilmesi için müracaat edene 30  günü geçmemek üzere süre verilecek. Bu süre içinde, geçerli bir mazeret  olmaksızın eksikliğin tamamlanmaması halinde müracaat reddedilecek.

Bu madde uyarınca komisyona yapılan başvurular için karar verme  süresi, 9 ay yerine 16 ay olarak uygulanacak.

Kamu görevinden çıkarılan asker kişilerin askeri rütbeleri, mahkeme  kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınacak.

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNCA BAŞVURULARI

Kanunla, olağanüstü hal (OHAL) döneminde doğrudan KHK ile ihraç edilip  Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurusu kabul edilenler hakkında  uygulanacak usul hükümlerinin bir kısmı yeniden belirlendi.

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya  da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel  Başkanlığına bildirilirken yapılan düzenlemeyle karar, kadro veya pozisyonunun  bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim  elemanları için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilecek.

Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak  ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eş değer yöneticilik  görevindeyken kamu görevinden çıkarılanların atamalarında, yöneticilik  görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak.

Kanunla, YÖK'e bildirilenlerin atama tekliflerine ilişkin hükümde  herhangi bir değişikliğe gidilmiyor.

30 GÜN İÇİNDE ATAMA İŞLEMLERİNİ TAMAMLAYACAK

Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden 30 gün içinde  atama işlemlerini tamamlayacak. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve  pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla  ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak. 

Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalırsa başka  bir işleme gerek kalmadan iptal edilmiş olacak. 

Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Tebligat Kanunu  hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilecek. Tebliğ tarihini takip eden 10 gün  içinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları  düşecek. 

Kamu kurum ve kuruluşları, atama ve göreve başlatma işlemlerinin  sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Devlet Personel  Başkanlığına bildirecek. 

İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin KHK hükümleri, bu  düzenlemede belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan  kalkmış sayılacak. 

Görevine iade edilenlere, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip  eden ay başından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali  ve sosyal hakları ödenecek. 

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK

Kanunla, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması  Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'a, "Türk Silahlı  Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanması" başlığı  eklendi. 

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesiyle  kamu görevinden, meslekten, görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay,  astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri  sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından  mahkemelerce göreve iade kararı verilenlerle OHAL Komisyonunca başvurunun kabulü  kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı  ile uygun görülmeyenler, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde  istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet  hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları,  araştırmacı kadrosuna, diğerlerinin atamaları ise İçişleri Bakanlığı, Dışişleri  Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilen araştırma merkezlerindeki  diğer kadrolara 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

Tebliğ tarihini takip eden 10 gün içinde göreve başlamayanların atanma  hakkı düşecek. İlgili bakanlık atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu,  işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına  bildirecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak.

ÇALIŞMA GRUPLARI DA OLUŞTURULABİLECEK

Bu düzenleme kapsamına giren personel, önceki statülerinden  kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak, emniyet  hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak, bunlara kanun kapsamında verilen silahları irat kaydedilecek.  Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.

Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma  grupları oluşturulabilecek.

Kanunla, OHAL döneminde KHK ile ihraç edilip, OHAL işlemlerini  inceleme komisyonu kararıyla ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edilenlerden  Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin atanmalarına ilişkin usul ve  esaslarla bunların mali ve sosyal hakları düzenleniyor. Böylece bu kişilerin  KHK'ler ile iade edilenlerle aynı haklara sahip olması amaçlanıyor.

Kanuna göre; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve  bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına  dayalı hizmetlerini karşılayan şirketlerin koruma ve güvenlik hizmeti alanındaki  faaliyetlerinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uygulanacak.

Bu şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti  olması zorunluluğu aranmayacak. Şirketler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir  bölüm halinde yürütecek.

Şirketlerde özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik  görevlisi sayısının 10 kişiyi geçmemesi halinde en az lise mezunu olma ve özel  güvenlik temel eğitim şartı sadece özel güvenlik bölümünde görevli yöneticiler  için aranacak.

Bu şirketler, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da yer alan ruhsat  harcından muaf olacak. Şirketler, kendi kurumları dışındaki özel ve kamu  kurumlarına özel güvenlik hizmeti veremeyecek. 

İHRAÇ, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANINCA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK

Kanunla, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl  süreyle, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa  Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca,  Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,  Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca, hakim ve  savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hakimler  hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında oluşan komisyonca ve Sayıştay  meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanı başkanlığında oluşan komisyonca  meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.

Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yayımı tarihinde ilgililere  tebliğ edilmiş sayılacak.

Meslekten çıkarılan kişiler hakkındaki kararlar 15 gün içinde Devlet  Personel Başkanlığına bildirilecek. 

LOJMANDAN 15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah  ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu  konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevden  alınan kişiler, bağlı bulundukları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kamu  görevinden çıkarılacak. Ayrıca askeri hakimlerin askeri rütbeleri, mahkumiyet  kararı aranmaksızın alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik  Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarılanların, mahkeme kararı  aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri  alınacak. Bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmeyecek ve 15 gün içinde  Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin  belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu  konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu  kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

GÖREVİNE İADE EDİLENLER

Görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten  göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları  ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir  tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu  görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim  durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara  atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, haklarında  bu yasa kapsamında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç  soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca  ilgili pasaport birimine derhal bildirilecek ve pasaportları iptal edilebilecek.  İlgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar  da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri  Bakanlığınca iptal edilebilecek. 

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, terör  örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle hakkında inceleme ve  soruşturma yürütülen kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin olarak  yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce ihtiyaç duyulan, Bankacılık Kanunu  uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikasyon yoluyla  iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel  tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, kamu  kurum ve kuruluşlarının personeline ve bunların eş ve çocuklarına ait olup  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen ve faaliyet izni kaldırılan Asya  Katılım Bankası AŞ'de veya bu bankayla ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta  Fonu'nda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda ya da Mali Suçları  Araştırma Kurulu Başkanlığında bulunan her türlü bilgi, bu personelin çalıştığı  kurum ve kuruluşlarca talepte bulunulması durumunda gecikmeksizin verilecek. 

TERÖRLE İLİŞİĞİ TESPİT EDİLENLERİN RÜTBELERİ ALINACAK

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ve  Emniyet Teşkilat Kanunu kapsamında bulunanlardan, terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da  bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla  alınacak.

Aynı kapsamda haklarında işlem tesis edilenler, uhdelerinde taşımış  oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği,  müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını  kullanamayacak ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan  haklardan yararlanamayacak.

Emniyet Teşkilat Kanunu uyarınca resen emekliye sevk edilen, kendi  isteğiyle emekli olan veya disiplin hükümlerine göre meslekten veya devlet  memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan, terör örgütlerine veya  Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna  karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut  bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla  alınacak. 

Görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevle  ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işlendiği iddia olunan suçlardan  dolayı kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma ve kovuşturma  yapılması, ilgisine göre ilgili bakan, Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği  Cumhurbaşkanı yardımcısının iznine tabi olacak.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı  faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,  mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için  görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında, soruşturmaya başlama  süresi uygulanmayacak, disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma  süreleri bir yıl uygulanacak ve bu süre bir yıla kadar daha uzatılabilecek. 

Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya  açığa alma işlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmayacak. 

3 AY İÇİNDE GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bu kapsamda, görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis  edilen ve ilgili mevzuatta yer alan süreleri dolan kamu görevlilerinin durumu,  işlemi tesis eden makamca en geç 3 ay içinde gözden geçirilecek. 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terör örgütlerine  aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin OHAL süresince kayyım atanmasına  ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek. 

OHAL döneminde yürürlüğe konulan ve fon ile fonun ilişkili olduğu  bakan ve fonun kayyımlık yetkisi kapsamında atananlar veya görevlendirilenlerin  görev, hak, yetki ve sorumluluklarını, şirket ve mal varlığı değerlerine ilişkin,  kefalet ve takip dahil tüm muafiyetleri düzenleyen kanun hükümleri, fonun kayyım  atandığı dosyalar bakımından ceza soruşturması veya kovuşturması kesinleşinceye  ya da satış veya tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanacak. 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, şirket yönetimi için kayyım tayiniyle  ilgili maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına  ilişkin olarak, soruşturmanın başladığı tarihten TMSF'nin kayyım olarak atandığı  tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri  muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılacak ve ticaret sicilinden resen terkin  edilecek.

 

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 06:59