• BIST 107.921
 • Altın 153,999
 • Dolar 3,8353
 • Euro 4,5054

  Myanmar'da 228 yıldır süren dram

  23.07.2012 16:45
  Myanmar’da Müslümanları hedef alan olaylarda bin kadar kişi ölürken 100 bin Müslüman da yerlerinden oldu...
  Myanmarda 228 yıldır süren dram
  Myanmar'da 228 yıldır süren dram Myanmar'da 228 yıldır süren dram Myanmar'da 228 yıldır süren dram

  Myan­ma­r’­ın ba­tı­sın­da­ki Ara­kan Eya­le­ti­’n­de, Ro­hing­ya Müs­lü­man­la­rı­’na kar­şı dü­zen­le­nen kat­li­am dün­ya­nın tep­ki­si­ni çek­ti. Geç­ti­ği­miz ha­zi­ran ayı or­ta­sın­da baş­la­yan olay­lar­da bin ka­dar Müs­lü­man ha­ya­tı­nı kay­be­der­ken 100 bin Müs­lü­man da yer­le­rin­den ol­du. Ev­le­ri ya­kı­lan ve mal­la­rı yağ­ma­la­nan Ro­hing­ya­lı Müs­lü­man­la­rın çi­le­si kom­şu ül­ke Bang­la­de­ş’­e geç­me­ye ça­lı­şır­ken de de­vam edi­yor. Fa­kir bir ül­ke olan Bang­la­deş, “Siz Bur­ma­lı­sı­nı­z” di­ye­rek Müs­lü­man­la­rı ül­ke­ye ka­bul et­mek is­te­mi­yor. Bu dram kar­şı­sın­da Av­ru­pa Bir­li­ği, dip­lo­ma­tik gi­ri­şim­le­ri­ni yo­ğun­laş­tı­ra­ca­ğı­nı açık­la­dı. AB Dı­şiş­le­ri Yük­sek Tem­sil­ci­si Cat­he­ri­ne Ash­to­n’­ın söz­cü­sü Mic­ha­el Mann, Myan­ma­r’­da azın­lık­ta­ki Müs­lü­man­la­rı he­def alan şid­det olay­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni be­lirt­ti. Mann, Ash­to­n’­ın ta­li­ma­tıy­la AB dip­lo­mat­la­rı­nın kat­li­amın dur­du­rul­ma­sı için Myan­mar’­la te­ma­sa geç­ti­ği­ni ve in­sa­ni yar­dım ofi­si uz­man­la­rı­nın du­rum tes­pi­ti ve acil ih­ti­yaç­la­rı be­lir­le­mek için olay ye­rin­de olduğunu bil­dir­di.

  İİT’DEN İNSANİ YARDIM

  İs­lam İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı (İİT) Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu da Myan­ma­r’­da ya­şa­nan kat­li­amın Mek­ke­’de ger­çek­le­şe­cek Ola­ğa­nüs­tü Zir­ve­’de gü­ne­me ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Zir­ve­nin gün­de­min­de, Fi­lis­tin, Su­ri­ye ve son gün­ler­de bir­çok Müs­lü­ma­nın kat­le­dil­di­ği ve ev­siz bı­ra­kıl­dı­ğı Myan­mar olacak. Myan­ma­r’­a bas­kı ya­pa­cak­la­rı­nı be­lir­ten İh­sa­noğ­lu, ay­rı­ca in­sa­ni yar­dım­da da bu­lu­na­cak­la­rı­nı kay­det­ti. AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer Çe­lik ise Myan­ma­r’­da­ki Ara­kan böl­ge­sin­de­ki Müs­lü­man­la­rın soy­kı­rım teh­li­ke­si ko­nu­sun­da Tür­ki­ye­’nin me­se­ley­le has­sa­si­yet­le il­gi­len­di­ği­ni söy­le­di. Çe­lik, Myan­ma­r’­da in­san hak­la­rı ak­ti­vist­le­ri­ni des­tek­le­yen Ba­tı­’nın sus­tu­ğu­nu vur­gu­la­dı.

  Ulus­la­ra­ra­sı Af Ör­gü­tü de Myan­ma­r’­da ya­şa­nan­la­ra iliş­kin açık­la­dı­ğı ra­po­run­da şid­det olay­la­rın­da he­de­fin azın­lık­taki Müs­lü­man­la­rın ol­du­ğu­nu açık­la­mış, şid­det olay­la­rın­da hem gü­ven­lik güç­le­ri­nin hem de ye­rel Rak­hi­ne Bu­dist­le­ri­’nin suç­lu ol­du­ğu be­lirt­miş­ti. Af Ör­gü­tü, ya­ra­la­nan, ölen ve te­ca­vü­ze uğ­ra­yan­la­rın sa­yı­sı­nın bi­lin­me­di­ğini be­lir­ti­lir­ken, gru­bun As­ya so­rum­lu­su Ben­ja­min Za­wac­ki, şid­de­tin ön­ce­lik­li ola­rak Müslümanlara yö­ne­lik ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ti.

  Askerler tavizleri geri alma peşinde

  Myan­ma­r’­da Müs­lü­man­la­rın dra­mı uzun yıl­lar­dır sür­me­si­ne kar­şın son olay­la­rın ül­ke­de ik­ti­dar kav­ga­sın­dan do­la­yı ya­şan­dı­ğı yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor. Ba­tı­ya açı­lan ül­ke­nin, de­mok­ra­tik adım­lar at­tı­ğı an­cak bu­nun as­ker­le­rin tep­ki­sini çek­ti­ği ifa­de edi­li­yor. Bu çer­çe­ve­de Müs­lü­man­lar üze­rin­den me­saj ve­ren as­ker­le­rin de­mok­ra­tik ta­viz­le­ri ge­ri al­ma­ya ça­lış­tı­ğı yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor.

  Dram 228 yıldır devam ediyor

  15. yüz­yıl: Ara­kan böl­ge­si Müs­lü­man­lı­ğı ka­bul et­ti

  1784: Bur­ma yö­ne­ti­mi, Ara­ka­n’­ı iş­gal et­ti

  1826: İn­gil­te­re, böl­ge­yi iş­gal et­ti. 120 yıl sü­re­n İn­gi­liz yö­ne­ti­mi baş­la­dı.

  1937: Bur­ma, Hin­dis­ta­n’­dan ay­rıl­dı. Yö­ne­ti­mi ele alan Ta­kin­ler, Müs­lü­man kar­şı­tı kam­pan­ya baş­lat­tı.

  1938: Myan­ma­r’­da ya­şa­yan bin­ler­ce Müs­lü­man öl­dü­rül­dü, 500 bi­ni göç et­ti.

  1942 kat­li­amı: 150 bin Ara­kan­lı Müs­lü­man ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Bu kat­li­am Ara­ka­n’­da Müs­lü­man­lar ile Bu­dist­le­rin bir­lik­te ya­şa­mı­sını im­kan­sız ha­le ge­tir­di. 1947 ve 1952’de­ki ope­ras­yon­lar­da da bin­ler­ce Müs­lü­man ya­şa­mı­nı yi­tir­di.

  1962: Myan­ma­r’­da dar­be ol­du. Cun­ta yö­ne­ti­mi, “M­yan­mar­laş­tır­ma­” ope­ras­yo­nu çer­çe­ve­sin­de Müs­lü­man­la­rı va­tan­daş say­ma­dı. Ay­rı­ca Müs­lü­man­la­rın elin­de­ki ik­ti­sa­di ya­pı­la­rı da dev­leş­ti­re­re­rek hal­kı ma­li des­tek­ten yok­sun bı­rak­tı.

  1978: Kral Dra­gon Ope­ras­-yo­nu so­nu­cun­da 200 bin Müs­lü­man, kom­şu Bang­la­de­ş’­e göç et­mek zo­run­da kal­dı. 1990’dan bu ya­na ya­şa­nan şid­det olay­la­rı yü­zün­den yüz bin­ler­ce Müs­lü­man da Bang­la­de­ş’­e göç et­ti.
   

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • Tayvan’da bir kişinin kulağından böcek çıktı06 Ekim 2012 Cumartesi 09:38
 • Sınıra yaklaşmayın uyarısı06 Ekim 2012 Cumartesi 08:27
 • Suriye: Özür dilemedik06 Ekim 2012 Cumartesi 07:40
 • Köylüler bu kulübe için seferber oldu05 Ekim 2012 Cuma 19:30
 • Mescid-i Aksa karıştı05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • İşte Suriyenin zayiatı05 Ekim 2012 Cuma 17:12
 • Gerçek işsizlik yüzde 1105 Ekim 2012 Cuma 17:10
 • Büyük tehdit: O esirler idam edilebilir!05 Ekim 2012 Cuma 17:08
 • İtalya: Esed provokasyonlara son vermeli05 Ekim 2012 Cuma 16:28
 • 11 Yaşındaki Çocuk Buldu05 Ekim 2012 Cuma 16:15
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim