banner4

Serdar Ortaç depresyona girdi!

7 Haziran’da nikah masasına oturacak olan Serdar Ortaç, evlilik stresini aşabilmek için özel bir klinikte depresyon makinesiyle tedavi oluyor.

Serdar Ortaç depresyona girdi!
banner26

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre İrlandalı ni­şan­lı­sı Chlo­e Lo­ugh­nan ile ni­kah ma­sa­sı­na otu­rmaya hazırlanan Serdar Ortaç, al­büm ça­lış­ma­la­rı ve ev­li­lik ha­zır­lı­ğı­nı bir ara­da yü­rüt­me­ye ça­lı­şın­ca depresyona girdi. Sa­nat­çı, bir sü­re ön­ce stres­ten kur­tul­mak için ‘dep­res­yon ma­ki­nesi’yle te­da­vi gör­me­ye baş­la­dı. 

AMERİKA’DA ÇOK YAYGIN

Amerika’da yaygın olarak kullanılan ve depresyonu tedavi eden TMS isim­li ci­haz, bey­ne doğ­ru­dan elek­trik ver­me­den man­ye­tik bir alan oluş­tu­ru­yor. Böy­le­ce be­yin uya­rım ya­pa­rak duy­gu du­ru­mu­nu ya­ni dep­res­yo­nu dü­zel­ti­yor.

‘GEÇ KALDIM’

Her haf­ta TMS isim­li ci­ha­za gi­re­rek dep­res­yon­dan kur­tul­ma­ya ça­lı­şan Or­taç, ev­li­lik stre­si­nin ya­nı sı­ra bo­şan­mak­tan da korkuyor.44 ya­şın­da ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ortaç, “Evlilik için geç kaldım. Rö­tar­lı ev­li­lik ola­cak. Be­bek sa­hi­bi ol­ma­yı çok is­ti­yo­rum. Ba­bam evli ve an­ne­me aşık ola­rak öl­dü. Ben de öy­le ol­mak is­ti­yo­rum. An­cak bo­şan­ma­la­rı gö­rün­ce çok kor­ku­yo­ru­m” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2014, 11:28

banner74

banner73