banner116
banner92

Bu açıklamalar hayli konuşulur!

Meğer Özlem Yıldız ve Ece Erken... Ve hatta Murat Boz, Sertab Erener, Çağla Şıkel, Bülent Ersoy ve Alişan ...

Bu açıklamalar hayli konuşulur!
banner94
banner26

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre magazin dünyasının ünlü isimleri et yemeyi çok seviyor. Et denince akla gelen isimlerden biri olan Gürkan Şef, ünlü müşterilerinin bir oturuşta kilolarca et yediklerini anlattı.

Son yıl­lar­da po­pü­ler olan ka­sap res­to­ran­lar ün­lü isim­le­rin baş­lı­ca uğ­rak yer­i oldu. Özel­lik­le pro­te­in di­ye­ti ya­pan bir­çok ün­lü, form­la­rı­nı ko­ru­mak için 0 ile 2,2 de­re­ce ara­sın­da 28 gün din­len­di­ri­len, di­şi sı­ğır eti­ni ter­cih edi­yor.

Et de­nin­ce ak­la ilk ge­len isim­ler­den bi­ri olan Gür­kan Top­çu ün­lü müş­te­ri­le­ri­nin sır­la­rı­nı pay­laş­tı.Ko­yu bir ve­je­ter­yen olan Ser­tab Ere­ne­r'­i ilk kez et­le ken­di­si­nin ta­nış­tır­dı­ğı­nı söy­le­yen Top­çu, "Ser­tab Ha­nım sı­ğı­rın en yumu­şak ye­ri olan ve lo­kum di­ye ad­lan­dı­rı­lan böl­ge­sin­den ta­da­r" de­di. 

Çağ­la Şı­ke­l'­in de müş­te­ri­le­ri ara­sın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü aş­çı, "Çağ­la eşi Em­re Al­tu­ğ'­dan da­ha faz­la yer. Ku­zu ka­fe­si çok se­ver. Bir otu­ruş­ta 1 ki­lo tü­ke­tir."

Boz, her gün 1 kilo kuzu eti yiyor

Ku­zu ka­fe­si çok se­ven­ler ara­sın­da Öz­lem Yıl­dız ve Ece Er­ken'in de olduğunu söyleyen Topçu, "On­la­rın cüs­se­le­ri­ne sa­kın al­dan­ma­yın. Bir ka­fe­si tek baş­la­rı­na yer­le­r" di­ye ko­nuş­tu. Ün­lü pop­çu Mu­rat Bo­z'­un da her gün 1 ki­lo ku­zu eti yi­ye­rek pro­te­in di­ye­ti yap­tı­ğı­nı söy­le­di.

Müş­te­ri­le­ri ara­sın­da kim­se­nin Ali­şa­n'­ın aya­ğı­na su dö­ke­me­ye­ce­ğini vur­gu­la­yan Top­çu, "Re­kor Ali­şa­n'­ın. Bir otu­ruş­ta 3,5 ki­lo et ye­di­ği­ni bi­li­yo­ru­m" de­di. Bü­lent Er­so­y'­un da 2,5 ki­lo yi­ye­bil­di­ği­ni ifa­de et­ti.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2014, 11:28
banner118