• BIST 106.991
 • Altın 151,481
 • Dolar 3,6762
 • Euro 4,3196

  İMO'dan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi açıklaması

  27.01.2012 15:32
  Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı üzerine İMO Aydın Şubesi bir basın açıklaması yayınladı.
  İMOdan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi açıklaması
  İMO'dan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi açıklaması İMO'dan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi açıklaması İMO'dan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi açıklaması

  Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde basında sıklıkla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
  Kentsel Dönüşüme ilişkin bir yasa tasarısı hazırlandığı haberleri yer
  almakta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından da anılan
  yasa tasarısının kısa süre içerisinde meclis gündemine getirileceği ifade
  edilmektedir. Basında kısaca Kentsel Dönüşüm Yasası olarak ifade edilen
  yasa, aslında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Van depremleri sonrasında bir an
  evvel hazırlayacağız dediği "Âfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
  Hakkında Kanun Tasarısı"dır. Bu kavram karışıklığının altında yatan neden
  siyasi iktidarın bir süredir yapmakta olduğu ancak zaman zaman hukuki
  süreçlerle karşı karşıya kaldığı kentsel dönüşüm uygulamalarını afet
  riskini bahane ederek yasal bir çerçeveye oturtma arzusudur.

  Geçtiğimiz gün basında "Âfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
  Hakkında Kanun Tasarısı"nın Bakanlar Kurulunda imzaya açıldığı haberi yer
  almıştır.
  Öncelikle ifade etmeliyiz ki tüm ülkenin imar ve yapılaşma faaliyetlerini
  baştan aşağı değiştirecek böylesine önemli bir yasa tasarısı
  hazırlanırken, konunun birinci dereceden muhatabı olan yerel yönetimlerin,
  meslek odalarının ve üniversitelerin görüşünün alınmamasını, siyasi
  iktidarın artık gelenekselleşen kimsenin aklına ihtiyacım yok, her şeyi en
  iyi ben bilirim mantığına yakışır buluyoruz.

  Yasa Tasarısına ilişkin değerlendirmelerimize gelince;

  a)Riskli Alanlar

  Yasa tasarısında zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma nedeniyle can ve
  mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar riskli alanlar olarak
  tanımlanmıştır. Topraklarımızın yüzde 66'sı, nüfusumuzun yüzde 71'i,
  toplam belediyelerin yüzde 68'inin 1. ve 2. derece deprem bölgesi içinde
  yer aldığı bilinmektedir. 3. ve 4. derece deprem bölgeleri de dikkate
  alındığında ülkemiz topraklarının yaklaşık yüzde 92'sinin deprem tehlikesi
  altında bulunduğu göz önüne alındığında, riskli alan belirlemesinde öne
  çıkan unsurun zemin yapısı değil üzerindeki yapılaşma olacağı açıktır.
  Madde bu çerçevede yorumlandığında, kent merkezinde ranta açık alanların,
  üzerindeki sağlıksız yapılar nedeniyle riskli alan ilan edilebileceği,
  aynı alanlara üzerindeki mevcut yapılar yıkılarak yeni yapılar
  yapılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.
  Yaşanan depremler göstermiştir ki aynı alan içerisinde yan yana iki
  yapıdan birisi yıkılırken diğeri depremi hasarsız olarak
  atlatabilmektedir.
  Odamızın her fırsatta dile getirdiği üzere deprem bir doğa olayıdır.
  Depremi afete dönüştüren, hiç mühendislik hizmeti almamış veya yeterli
  mühendislik hizmeti almamış yapılardır. Bu bağlamda afet riski altındaki
  alanlarda öncelikli olarak yapılması gereken bilimsel çalışma yöntemleri
  ve değerlendirme kriterleri kullanılarak riskli yapıların belirlenmesidir.

  a)Riskli Yapılar

  Yasa tasarısı riskli yapıların tespitini büyükşehirlerde büyükşehir
  belediyesince bizzat veya ilçe belediyeleri aracılığıyla yapılmasını veya
  yaptırılmasını öngörmekle birlikte belirlediği alanlardaki riskli
  yapıların tespitini süre vererek TOKİ'den ve idareden isteyebilmektedir.
  Burada iki temel sorun göze çarpmaktadır. Birincisi riskli yapıları
  belirleme konusunda yeterli olmayan idarelerin bu işi kimlere taşere
  edeceği ve yapılan çalışmaların bilimsel kriterlere ne denli uygun olacağı
  hususundaki belirsizliktir. İkinci husus ise Bakanlığın belirleyeceği
  alanlar konusudur. Bu hüküm, ülkenin her kentinde rant elde edilebilecek
  alanlarda keyfi uygulamalar yapılabilmesinin önünü açmaktadır.

  b)Kapsam

  Yasa tasarısında, sayılı Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin
  Aşılattırılması Hakkında Kanun'un, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun, 6831
  sayılı Orman Kanunu'nun, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım
  Kanunu'nun, 5366 sayılı Kanun'un, 7269 sayılı Kanun'un, Turizmi Teşvik
  Kanunu'nun, Boğaziçi Kanunu'nun, 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve
  Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ve 189 sayılı Kanun 3621 sayılı Kıyı
  Kanunu'nun bu Kanun arazi kullanımı bakımından uygulanmasını engelleyici
  hükümleri ve diğer kanunların bu Kanun'a aykırı hükümleri uygulanmaz..."
  denmek suretiyle her türlü alan yapılaşmaya açılmakta, Bu Kanun uyarınca
  yapılacak olan plânlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda ve imara ilişkin
  hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dahil olmak üzere diğer mevzuatta
  belirtilen kısıtlamalara ve askı ilân sürelerine tâbi değildir. denmek
  suretiyle ise keyfi imar uygulamaları yapmanın önü açılmaktadır.

  Neoliberal politikalara hizmet eden siyasi iktidarların her dönemde
  sermaye sınıfının çıkarları doğrultusunda yasalar çıkardığı bilinir. Ancak
  hiç bir siyasi iktidar bunu AKP iktidarı kadar pervasızca yapmamıştır,
  yapamamıştır.
  Yasa tasarısında dikkat çeken en önemli tasarruflardan biride sistemin
  güvencesi altında olan mülkiyet hakkının zedelenmesidir. Yasa tasarısının
  bütününde oluşturulmaya çalışılan anlayışa bakıldığında Bakanlığın,
  TOKİ'nin ve İdarelerin gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruf hakkına
  sahip olacakları görülecektir. Bu demektir ki yasa tasarısı mevcut haliyle
  yasalaştığı takdirde gayri menkullere dair her türlü tasarruf, yürütme
  erkinin insafına kalacaktır. Siyasi iktidar vatandaşına ucuz, güvenli,
  sağlam konut edinme hakkını temin etmek bir yana, vatandaşının dişinden
  tırnağından artırdığı paralarla edindiği mülkünü dahi elinden almayı
  planlamaktadır. Üstelik de uygulamaları kuruluş amacı dar gelirli
  vatandaşlara konut üretmek olan TOKİ üzerinden yapacaktır. Bu türden
  örneklere ancak yetkinin tek elde toplandığı monarşi rejimlerinde ya da
  faşist diktatörlüklerde rastlanabilir.

  c)TOKİ'nin Yasa tasarısındaki yeri

  Yasa tasarısında TOKİ, riskli yapıların belirlenmesi, riskli alanların ve
  rezerv yapı alanlarının belirlenmesi ve devri, cins değişikliği, tevhit ve
  ifraz, kamulaştırma işlemleri vb. konularda Bakanlıkla birlikte yetkili
  kılınmıştır. Geçtiğimiz dönemde birbirleriyle çelişkili pek çok yetkiyle
  giderek sınırsız faaliyet alanına sahip hale getirilen TOKİ, yasadan
  aldığı yetkilerle sermayenin kentlerdeki rant arayışına öncülük edecektir.
  Türkiye'nin farklı kentlerinde aynı tip sosyal konutlar üreten, yarattığı
  toplu konut alanları, sosyal donatıları, bina kalitesi açısından
  tartışmalı olan, kurumsal altyapısı yetersiz TOKİ ülkemizin kentsel
  dönüşümünün mimarı olmaya soyunmaktadır.

  d)Gönüllülük Esası
  Basında yer alan haberlerde sıklıkla Yasa tasarısının gönüllülük ilkesine
  vurgu yapılmaktadır. Ancak;

  Yasa tasarısının 5. Maddesinin 1. Fıkrasında Tahliye ve yıktırma
  işlemlerine ilişkin olarak, Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların
  bulunduğu alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli
  olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. denilmekte iken aynı
  maddenin 3. Fıkrasında verilen süre içerisinde yıktırılmayan yapılar idari
  makamlarca yıktırılır hükmünün yer aldığı,

  Tasarının 6. Maddesinin 1. fıkrasında Yeniden bina yaptırılmasına,
  payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller
  ile yeniden değerlendirilmesine paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile
  karar verilir. denilmekte iken aynı maddenin 2. fıkrasında Üzerindeki bina
  yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz gün
  içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek
  kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar
  için Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından acele kamulaştırma yoluna da
  gidilebilir. hükmünün yer aldığı,

  Yine Tasarının 6. Maddesinin 9. Fıkrasında ise Bu maddeye göre yapılan
  devir işlemleri ile kamulaştırmaya dair ihtilâflar hakkındaki dava ve
  takipler sadece bedele ilişkin olarak, riskli alan ve riskli yapı
  tesbitleri ile yıktırma iş ve işlemleri hakkındakiler ise sadece bina ve
  enkaz bedeline ilişkin olarak yürütülür ve sonuçlandırılır. hükmünün yer
  aldığı görülmektedir.
  Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde yasa tasarısının kamuoyuna
  yansıtıldığı gibi gönüllülük ve anlaşma esasına dayanmadığı görülmektedir.
  Bu durum idarenin denetim yollarından biri olan yargısal denetimin önünü
  kapatmakta ve dolayısıyla Anayasanın 2. Maddesi ile belirlenen Hukuk
  Devleti ilkesine aykırılık yaratmaktadır. Zira hukuk devleti, kendi
  yarattığı hukuk değerleriyle kendini sınırlandıran ve kişilere hukuk
  güvenliği sağlayan devlettir.
  Dolayısıyla bu tasarı kişilere hukuk güvenliği sağlamamaktadır.

  e)Gelirler
  Yasa tasarısında bazı gelir kalemlerinden elde edilen gelirlerin belli bir
  miktarının yasa uyarınca yapılacak iş ve işlemlerde kullanılması
  öngörülmüştür. Bunlar arasında en çok dikkat çekeni, Orman Kanunu'nun 2.
  maddesinin birinci fıkrasının

  (b) bendine göre Hazine adına orman dışına çıkarılan yerlerin satışından
  elde edilen gelirlerdir.
  Kamuoyunda 2B arazileri olarak bilinen alanların afet riski bahane
  edilerek satışa, dolayısıyla yapılaşmaya açılmasını kabul etmemiz mümkün
  değildir.

  Sonuç olarak;
  Yürürlükteki tüm yasal mevzuatı devre dışı bırakacak şekilde tasarlanan
  Âfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile
  öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları, sağlıklı bir kentsel yenilenmeyi
  sağlayamayacağı gibi başta metropol kentlerimiz olmak üzere tüm ülkemizi
  bir rant alanı haline dönüştürecektir.
  Kentsel dönüşüm uygulamaları yapılırken afet riskinin yanı sıra bölge
  halkının ve kamu yararının korunması gerekmekte iken tasarıda bu durum göz
  ardı edilmiştir
  Siyasi iktidara sesleniyoruz.
  Bir an önce yanlıştan dönünüz. Yoksa bu sorumluluğun altında kalırsınız. "

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
 • 2018'de 1 milyardan fazla akıllı telefon bu özelliğe sahip olacak!01 Ekim 2017 Pazar 11:45
 • Bir devrin sonu: Twitter, 280 karakterli tweetleri denemeye başladı27 Eylül 2017 Çarşamba 09:09
 • iOS 11.0.1 güncellemesi yayınlandı27 Eylül 2017 Çarşamba 01:14
 • Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!25 Eylül 2017 Pazartesi 13:57
 • Star Wars: The Last Jedi tamamlandı!25 Eylül 2017 Pazartesi 02:01
 • WhatsApp Facebook’a ekleniyor22 Eylül 2017 Cuma 12:40
 • Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı20 Eylül 2017 Çarşamba 00:32
 • Facebook'tan yeni özellik!17 Eylül 2017 Pazar 16:55
 • YouTube'tan tepki çeken karar!14 Eylül 2017 Perşembe 21:25
 • Apple iPhone X ve iPhone 8'i tanıttı13 Eylül 2017 Çarşamba 03:34
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim