• BIST 108.489
 • Altın 151,185
 • Dolar 3,6704
 • Euro 4,3242

  Hükümetin 'kayıt dışı' planı

  24.11.2008 16:14
  Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için 105 temel düzenlemeden oluşan "Kayıt Dışı Eylem Planı"nı uygulamaya koyuyor
  Hükümetin kayıt dışı planı
  Hükümetin 'kayıt dışı' planı Hükümetin 'kayıt dışı' planı Hükümetin 'kayıt dışı' planı

  Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin bir devlet politikasına dönüştürülmesi kararı çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı" hazırlandı.

  Sosyal Güvenlik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gümrük Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme
  Kurumu (EPDK), Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Tütün ve
  Alkollü Ürünler Piyasası Düzenleme Kurumu gibi uygulayıcı birimlere de gönderilen
  Planda, kayıt dışıyla mücadele için 2 yıl içerisinde 105 temel düzenlemenin
  hayata geçirilmesi öngörüldü.

  -MALİYE BAKANI UNAKITAN-
  Planda, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kayıt dışı ekonomiyle ilgili
  görüşlerine de yer verildi.

  Kayıt dışı ekonominin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir
  sorun haline geldiğini vurgulayan Unakıtan, Eylem Planında şu değerlendirmede
  bulundu:
  "İktisadi faktörler dışında sosyal, siyasi, psikolojik ve ahlaki
  nedenlerin tamamıyla yakın ilişki içinde olduğu bilinen kayıt dışı ekonomi,
  teorik olarak birçok çözüm önerileri sıralanan, ancak bir türlü ortadan
  kaldırılamayan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

  Ülkemiz açısından 'Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı
  2008-2010' çalışması, gerek kurumlar arası, gerekse toplumsal mutabakatın
  sağlanmasına yönelik olarak atılan ilk, önemli ve kapsamlı bir adımdır.

  Çalışmanın, kayıtlı ekonomiye geçişte önemli bir fonksiyon üstleneceğinden
  eminim. Yarınlara taşınması mümkün olmayan sorunlar nasıl teker teker
  çözümlenmişse, müteşebbislerimizin, milletimizin ve kamu kurumlarının işbirliği
  ile kayıtlı ekonomiye geçiş süreci de başarıyla tamamlanacaktır."

  -İŞTE EYLEM PLANI-
  Hükümetin Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı, 105 konu
  başlığından oluşuyor.

  Büyük bir kayıt dışılık ve vergi kaçağı bulunan inşaat sektöründeki katma
  değer vergisi (KDV) rejiminin değiştirilmesi, akaryakıt satışlarının on line
  takibi, fuel oil, gazyağı ve naftada da 2010 sonunda ulusal markere geçilmesi,
  uçak yolcularının görüntülerinin gümrüğe izlettirilmesi için sistem kurulması ve
  kayıt dışı istihdam için Bilgi Bankası kurulması, Eylem Planının belli başlı
  unsurları olarak dikkat çekiyor.

  Kayıt dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planında yer alan ve 2010
  sonuna kadar uygulamaya konulması öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:
  -Maliye Teftiş Kurulu internet sitesi üzerinden yapılan kayıt dışı
  istihdam ihbarlarının elektronik olarak SGK'ye yönlendirilmesine yönelik
  değişiklik yapılacak. (2008)
  -Vergi ve diğer kanunlarda vergiden kaçırma veya vergi kaçırmaya ilişkin
  açıkların belirlenmesi ve bunların kapatılması için yapılacakları ortaya koyan
  bir çalışma yapılacak. (2008-2009)
  -Ücretlerin bankalar vasıtasıyla ödenmesi zorunlu kılınarak, hem hiç
  bildirimi olmayan çalışanların kayıt altına alınması, hem de bildirimi olduğu
  halde gerçek ücretler yönünden bildirimin sağlanması suretiyle kayıt dışı
  istihdam önlenecek. (Çalışma 2009 Ekim'inde tamamlanacak)
  -Part-time çalışanlara yönelik, "ay içinde 30 günden az çalışanların
  eksik sürelerini isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlama imkanı
  getirilmesi" suretiyle esnek çalışmaların teşviki ve bu tür çalışmaların kayıt
  altına alınması yoluyla kayıt dışı istihdam önlenecek. (Ekim 2009'da
  tamamlanacak)
  -Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, diğer gerçek ve tüzel kişiler ve
  kamu idareleriyle kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan Kurumca bilgi ve belge
  isteme hakkının getirilmesi suretiyle işlemlerin basitleştirilmesi sağlanacak ve
  kayıt dışı istihdam önlenecek. (2008-2009)
  -Kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında, yoklama yetkisine haiz
  kişilerce düzenlenen yoklama fişlerine çalışanların adı, soyadı, TC kimlik
  numarası ve aldıkları ücret miktarlarının eklenmesi, Kuruma gönderilmesi ve bu
  fişlerde yer alanların Kuruma tescilli olup olmadıklarının araştırılmasına
  yönelik çalışma başlatılacak.

  -İş yeri denetimleri oransal olarak arttırılacak, ihtiyaç duyulan
  alanlarda proje denetimi gerçekleştirilecek.

  -LPG PİYASASINA GÖZETİM-
  -LPG Piyasasının gözetim ve denetimine ilişkin çalışma yapılacak.

  (2008-2009)
  -Akaryakıt satışlarının on-line takibi yapılacak. (2009)
  -Fuel oil, gazyağı ve nafta ürünlerinde 31 Aralık 2010 itibariyle ulusal
  marker uygulamasına geçilecek. (EPDK-2010)
  -Akaryakıt analizleri için Akredite Laboratuvar Kurulumu
  gerçekleştirilecek. (EPDK-2008)
  -Piyasada 10 numaralı yağ olarak ifade edilen yağa ilişkin risk analizi
  ve vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılacak. (10 numaralı yağ kullanımı
  azaltılacak) (2008)
  -Petrol piyasasında lisanssız, kayıt dışı faaliyette bulunulmamasının
  temini için piyasa oyuncularının gözetim ve denetimine ilişkin çalışmalar
  yapılacak.

  -Dağıtıcı Bayii Denetim Sistemi kapsamında 1 Temmuz 2010 tarihinde
  yürürlüğe girecek olan istasyonlarda akaryakıt alım satım hareketlerini takip
  etmek üzere otomasyon sistemi kurma yükümlülüğü dışında da yükümlülükler
  başlatılacak. Uygulamalar izlenecek.

  -Gümrüklerdeki işlemlerin basitleştirilmesi ve mevzuatın
  sadeleştirilmesine ilişkin çalışmalar devam edecek. 2008 sonuna kadar "dış
  ticarette e-belge" kapsamına giren 15 ayrı kurumun yaptığı ithalat kontrol
  sonuçlarının elektronik ortamda alınması, aynı dönemde Gümrük kanununda yapılacak
  değişikliğe bağlı olarak gümrük işlemleri itibariyle "e-imza" uygulamasına
  geçilmesi suretiyle kağıt ortamında gümrük işlemleri yapılmaması sağlanacak.

  -ÜCRET LİSTELERİ DE GÖNDERİLECEK-
  -Gelir Vergisi Kanunu ile muhtasar beyanname ekinde ücretlere ilişkin
  bildirim verilmesi hakkında Tebliğ çalışması yapılacak. (2008)
  -Muhtasar beyanname ile SSK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin
  mevzuat ve tebliğ çalışması yapılacak. (2008)
  -İnşaat sektöründe KDV rejimi yeniden düzenlenecek.

  -KDV iadelerinde kullanılmak üzere Türkiye genelinde bir kod sistemi
  oluşturulacak.

  -Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Damga Vergisi Genel Tebliğleri, birer
  tebliğde toplanacak.

  -Mükellef Hizmetleri Merkezi pilot uygulaması tamamlanacak ve standartlar
  belirlenecek.

  -Vergi uyum maliyetinin hesaplanması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar
  gerçekleştirilecek.

  -Sektörel analizlere dayalı etkin, güncel, caydırıcı ve rehberlik misyonu
  olan bir denetim gücünün bilgi birikimi ve tecrübeleri sektör temsilcileriyle
  paylaşılarak, kayıt dışı istihdamın ve haksız rekabetin asgari seviyelere
  çekilmesi için Sosyal Güvenlik Bilgilendirme Notları hazırlanacak. Bunun için
  sektörel bilgilendirme toplantıları yapılacak. (2008-2010)
  -Lisanslı Depoculuk sisteminin, vergisel ve tarımsal destekleme
  politikalarıyla teşvikine ilişkin çalışmalar yürütülmesi yoluyla kayıt dışılığın
  önlenmesi sağlanacak. (2009 sonuna kadar lisanslı depoculuk sisteminin
  yerleşmesine ve yaygınlaşmasına yönelik vergisel ve tarımsal destekleme
  politikaları uygulamaya konacak.

  -Elektronik fatura projesiyle ülke çapında uygulanacak bankacılık
  sistemiyle entegre bir elektronik fatura modeli oluşturulacak.(2009)
  -Sanal ortamda açık artırma suretiyle yapılan satışlarda KDV rejimi
  belirlenecek.

  -Elektronik Belge. Fatura dışında düzenlenmesi öngörülen diğer belgelerin
  (yolcu taşıma bileti, işlem sonuç formu ve benzeri) elektronik ortamda
  oluşturulması, muhafazası ve iletilmesiyle ilgili elektronik fatura projesi
  paralelinde çözüm üretilecek. (2009)
  -Muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanmasına ilişkin
  standartlar oluşturulacak. (2009)
  -Taşıt Kimlik Birimi Sistemi projesine yönelik çalışmalar tamamlanarak,
  uygulamaya konulacak.

  -Bandrol denetimleri artırılacak. (2008-2009)

  -SERBEST MESLEK ERBABI DENETLENECEK-
  -Risk analizine dayalı model geliştirilerek, serbest meslek erbabı
  mükelleflerin seçimi ve denetimi gerçekleştirilecek. (2008)
  -Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerde kayıt dışı hasılata yönelik
  denetimler yapılacak.

  -Elektronik Defter Projesi: Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları
  defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile
  ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturulacak. (2009)
  -SGK'ya iletilmek üzere kayıt dışı işçi çalıştıran firmalar ve
  çalıştırılan kişiler hakkında müteferrik raporlar düzenlenecek.

  -Hesap Uzmanları ARGE-RAM tarafından yapılan risk analizine dayalı vergi
  inceleme sayısı artırılacak.

  -Denetim birimlerinin internet sitelerindeki kayıt dışı istihdam ve
  işlemlere ilişkin ihbar ve şikayetlerin Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden
  alınmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

  -VEDOP ve Veri Ambarı üzerinden yapılacak veri analiz çalışmaları
  sonucunda, kayıt dışı işlemler açısından "Yüksek Riskli Mükellefler Matrisi"
  oluşturulacak ve bunlar diğer vergi inceleme birimleri ile paylaşılacak
  -Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla, yolcu taşıyan
  firmalara varış öncesi bilgi verme yükümlülüğü getirilecek ve yolcu
  görüntülerinin Gümrük İdaresince görülebilmesi için havalimanlarında işletici
  kuruluşlarca gerekli düzenlemeler yapılacak. (Gümrük Müsteşarlığı 2008-2010)

  -SİGARA VE ALKOL PİYASASI-
  -Banka kartı ve kredi kartı kullanımında faydalanılan alt yapının,
  güvenlik ihtiyaçlarını karşılama açısından iyileştirilmesine yönelik mevzuat
  çalışmaları yapılacak. (İyileştirici önlemlerin, alt yapı geçişlerinin zaman
  alıcı olması hususu göz önünde bulundurularak bunun 2010, 2011 yıllarında
  etkilerini göstermeye başlaması bekleniyor) (BDDK-2008)
  -Teftiş hizmetlerinin daha hızlı, etkin, verimli ve kesintisiz biçimde
  sürdürülmesi ve daha hızlı ve nitelikli hizmet sunulması amacıyla tüm iş
  müfettişlerine dizüstü bilgisayar verilecek.

  -Denetim amaçlı Veri Ambarı kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yeni
  veriler için İçişleri Bakanlığı ve Noterler Birliği ile görüşmeler yapılacak.

  (2008)
  -Tütün mamulü ve alkollü içkilerde kayıt dışılığın azaltılması için, TPDK
  veri tabanındaki üretici, ithalatçı, dağıtıcı, satıcı ve ürüne ait bilgiler,
  internet ortamında sunulacak. Kolluk kuvvetlerince yakalanan ürünlerle ilgili
  bilgiler, TAPDK Veri Tabanına kaydedilecek ve risk analizi değerlendirmeleri
  yapılacak. (2008)
  -Tütün mamulü ve alkollü içkilerde TAPDK koordinasyonunda Ortak Eylem
  Planı uygulamaya konulacak. (2008-2010)
  -Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan işlemlerden, Kurum tarafından
  potansiyel sigortalı sayılabilecek kişilere ilişkin bilgiler, manuel veya
  manyetik ortamda alınarak, SGK'ya kayıtlı olup olmadıkları tespit edilecek.

  SGK'nın bu çalışması Nisan 2009'da başlayacak ve 2009 Ekim ayı içinde
  tamamlanacak.

  -Kayıt dışı istihdamla mücadele için Maliye, Milli Eğitim, İçişleri,
  Sanayi ve Ticaret, Sağlık, Turizm, Ulaştırma, Bayındırlık ve İskan, Enerji
  Bakanlıkları ile TÜİK, Sendikalar, Meslek Kuruluşları bilgi işlem vergi tabanı
  paylaşımından oluşacak Bilgi Bankası kurulacak. (2008-2010)

  -KAYIT DIŞI İSTİHDAMA EK CEZA-
  -Sebze ve meyve ile diğer tarım ürünlerinin cinsine, miktarına, fiyatına,
  alıcı ve satıcı kişi ya da firma ile alım satım bildirimi ve tescillerine ilişkin
  (hal kayıt sistemi) bilgi işlem veri tabanı, elektronik ortamda hizmete
  sunulacak. (2008-2010)
  -Merkezi Tüzel Kişilik Kayıt Projesi gerçekleştirilecek. (2008-2009)
  -Türkiye Sanayi Stratejisi çalışmaları kapsamında Sanayi Envanteri
  oluşturulacak. (2008-2010)
  -Kayıt dışı çalıştıran işverenlere uygulanacak idari para cezaları
  artırılacak, denetim faaliyetlerine engel olanlara ayrıca idari para cezası
  uygulanacak ve haklarında TCK'ya göre suç duyurusunda bulunulacak. (SGK-2008-2009)
  -Dış ticaret ve gümrük mevzuatıyla ilgilenen gerçek ve tüzel kişilerin
  bilgisayarlı gümrük işlemleri konusunda her türlü sorununa cevap vermek üzere 7
  gün 24 saat çalışan bir Çağrı Merkezi kurulacak.
  Vatan

  Diğer Haberler
 • Altın Borsası, İMKBye entegre olacak05 Ekim 2012 Cuma 18:02
 • Maliye uyardı: Bu son şans!05 Ekim 2012 Cuma 16:49
 • Maliye Bakanlığı 7 bin personel arıyor!05 Ekim 2012 Cuma 15:55
 • Borsa güne yükselişle başladı05 Ekim 2012 Cuma 10:49
 • Gür’ün Bahreynli ortağı batık çıktı05 Ekim 2012 Cuma 09:41
 • Piyasalarda pozitif eğilim sürebilir05 Ekim 2012 Cuma 09:29
 • THY yönetiminde şok gelişme!05 Ekim 2012 Cuma 09:08
 • Doğan ortak alabilir!05 Ekim 2012 Cuma 08:18
 • Vergi avantajı bitiyor05 Ekim 2012 Cuma 08:11
 • Draghiyi bezdirdiler05 Ekim 2012 Cuma 07:37
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim