banner158
banner218

Kısa vadeli sigorta uygulaması kimleri kapsar?

İşe başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı çalışanlar ve yakınlarına koruma sağlamayı amaçlayan kısa vadeli sigorta kolları uygulaması, iki ana gruba ayrılmaktadır. Peki mesleki ve sosyal riskleri içinde barındıran kısa vadeli sigorta kollarından kimler yararlanabilir?

Kısa vadeli sigorta uygulaması kimleri kapsar?
banner216

Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmaktadır. Zira, bu sigorta kolundan sağlanan yardımlara “kısa vadeli” denmesinin anlamı da çalışma hayatının her safhasında ortaya çıkabilecek olmasıdır.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI NELERDİR?

Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür.

- Mesleki Riskler: İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları

- Sosyal Riskler: Hastalık ve Analık Sigortalarıdır

KISA VADELİ SİGORTA KAPSAMINDA BULUNAN SİGORTALILAR KİMLERDİR?

- Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)

- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; (4/b kapsamında sigortalılar)

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

- Tarımsal faaliyette bulunanlar,

- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular

- Aday çırak, çırak ve stajyerler,

- Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar

- Türkiye İş Kurumu kursiyerleri

- Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

- İntörn öğrenciler

- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) sigortalılara kısa vadeli sigorta kolların

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 11:46