Genel Müdürlüğün "4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, idare, hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla, istisna ve istisna limiti kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında açık alım, pazarlık veya doğrudan alım usullerinden birini uygulayabilecek.

İdare, hemen teslim edilebilen işlerin dışında uygulayacağı alım usulüne ilişkin idari şartname hazırlanmasına ihtiyaç duyması halinde tip idari şartnamesi hazırlayacak.

Alım dokümanında, idari şartnamelerle yaptırılacak işin, varsa projesini de kapsayan teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunacak.

Sözleşme taslağında, alım konusuna göre, işin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, idarenin adı, adresiyle yüklenicinin adı veya ticaret unvanıyla adresi yer alacak.

Ayrıca, ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı da sözleşme taslağında olacak.

Alım ilanlarında ise idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, alımın adı, niteliği, türü, miktarı, mal alımlarında teslim yeri, hizmet alımlarında işin yapılacağı yer, alım konusu işe başlama, işi bitirme tarihlerinin olması zorunlu olacak.

Alıma katılacak isteklilerin alım dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Ancak resmi kurum ve kuruluşlardan idarenin alımlarına katılmak isteyenlere alım dosyası ücretsiz verilecek.

İdare, yönetmelik kapsamında açık alım usulüyle yapılacak mal ve hizmet alımlarında, alım tarihinden en az 3 iş günü önceden başlayarak alım saatine kadar kendi internet sitesinde duyuruda bulunacak.

Alım yetkilisince, alımın niteliği ve idarenin tabi olduğu mevzuat esas alınarak, bir başkan, bir muhasebe personeli ve bir de işin uzmanı olmak üzere tek sayıda ve en az üç kişilik asıl ve yedek üyeden oluşan satın alma komisyonu kurulacak.

Komisyon üye tam sayısı ile toplanacak, toplantılarına başkan ve üyeleri katılacak.

Başkan ve üyeler eşit oya sahip olacak. Alınan karar, alım yetkilisinin onayına sunulacak ve onay sonrası kesinleşecek.

Komisyonun kararı üzerine, idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek alımı iptal edebilecek. Alım iptal edildiğinde alıma katılan bütün isteklilere bu durum bildirilecek.