𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 𝟣𝟦 𝖺𝗒𝗅ı𝗄 𝗄𝗈𝖼𝖺𝗌ı 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂 ‘𝗂𝗁𝖺𝗇𝖾𝗍’ 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺𝗌ı𝗒𝗅𝖺 𝖻𝗈ş𝖺𝗇𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗏𝖺𝗌ı 𝖺ç𝗍ı. Ç𝗂𝖿𝗍𝗂𝗇 𝗒𝖺𝗉𝗍ığı 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂𝗄 ö𝗇𝖼𝖾𝗌𝗂 𝖺𝗇𝗅𝖺ş𝗆𝖺𝗌ı𝗇𝖺 𝗀ö𝗋𝖾 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂, 𝟨𝟢 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋 𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝗍𝗂 𝗈𝗅𝖺𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝗆𝖾𝖽𝖾𝗇 ö𝗇𝖼𝖾 𝗄𝖺𝗓𝖺𝗇𝖽ığı 𝗉𝖺𝗋𝖺𝖽𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗄 𝗄𝗎𝗋𝗎ş 𝖺𝗅𝖺𝗆𝖺𝗒𝖺𝖼𝖺𝗄. 𝖠𝗇𝖼𝖺𝗄 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂 𝖺𝗇𝗅𝖺ş𝗆𝖺𝗇ı𝗇 𝗄𝗈ş𝗎𝗅𝗅𝖺𝗋ı 𝗒𝖾𝗇𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗀ö𝗋üşü𝗅𝗆𝖾𝖽𝗂ğ𝗂 𝗍𝖺𝗄𝖽𝗂𝗋𝖽𝖾 𝗎𝗍𝖺𝗇ç 𝗏𝖾𝗋𝗂𝖼𝗂 𝗌ı𝗋𝗅𝖺𝗋ı 𝖺çı𝗄𝗅𝖺𝗒𝖺𝖼𝖺ğı𝗇ı ö𝗇𝖾 𝗌ü𝗋𝖽ü.

PAYLAŞILACAK 15 MİLYON DOLAR

𝖠𝖡𝖣’𝗅𝗂 ş𝖺𝗋𝗄ı𝖼ı 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 (𝟦𝟣) 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂𝗌𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝟣𝟤 𝗒𝖺ş 𝗄üçü𝗄 𝗄𝗈𝖼𝖺𝗌ı 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂 (𝟤𝟫) 𝖻𝗈ş𝖺𝗇𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗏𝖺𝗌ı 𝖺ç𝗍ı. 𝟤𝟢𝟣𝟨’𝖽𝖺𝗇 𝖻𝖾𝗋𝗂 𝖻𝗂𝗋𝗅𝗂𝗄𝗍𝖾 𝗈𝗅𝖺𝗇 𝗏𝖾 𝖧𝖺𝗓𝗂𝗋𝖺𝗇 𝟤𝟢𝟤𝟤’𝖽𝖾 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝖾𝗇 ç𝗂𝖿𝗍, ç𝗈𝗄 𝗌ı𝗄ı 𝖻𝗂𝗋 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂𝗄 𝖺𝗇𝗅𝖺ş𝗆𝖺𝗌ı 𝗒𝖺𝗉𝗆ış𝗍ı.

𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂, 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒’𝗂𝗇 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝗆𝖾𝖽𝖾𝗇 ö𝗇𝖼𝖾 𝗄𝖺𝗓𝖺𝗇𝖽ığı 𝗉𝖺𝗋𝖺𝖽𝖺𝗇 𝗍𝖾𝗄 𝖻𝗂𝗋 𝗄𝗎𝗋𝗎ş 𝖺𝗅𝖺𝗆𝖺𝗒𝖺𝖼𝖺𝗄. 𝖠𝗇𝖼𝖺𝗄 ş𝖺𝗋𝗄ı𝖼ı𝗇ı𝗇 𝗌𝗈𝗇 𝟣 𝗒ı𝗅 𝗂ç𝗂𝗇𝖽𝖾 𝗄𝖺𝗓𝖺𝗇𝖽ığı 𝟣𝟧 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋ı𝗇 𝗇𝖾 𝗄𝖺𝖽𝖺𝗋ı𝗇ı𝗇 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂’𝗒𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗂𝗅𝖾𝖼𝖾ğ𝗂 𝖻𝗂𝗅𝗂𝗇𝗆𝗂𝗒𝗈𝗋. 𝖠𝗇𝗅𝖺ş𝗆𝖺𝗒𝖺 𝗀ö𝗋𝖾; 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂ğ𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗋 𝟤 𝗒ı𝗅ı 𝗂ç𝗂𝗇 𝟣 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇, 𝟣𝟢 𝗒ı𝗅 𝗂ç𝗂𝗇 𝗂𝗌𝖾 𝟣𝟧 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋 𝖺𝗅𝖺𝖼𝖺𝗄𝗍ı. 𝖥𝖺𝗄𝖺𝗍 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂𝗄 𝟣𝟦’ü𝗇𝖼ü 𝖺𝗒𝖽𝖺 𝗌𝗈𝗇𝖺 𝖾𝗋𝖽𝗂.

BIR DÜŞÜK YAPMIŞTI

𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂, 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂𝗄 ö𝗇𝖼𝖾𝗌𝗂 𝖺𝗇𝗅𝖺ş𝗆𝖺𝗌ı𝗇ı𝗇 𝗄𝗈ş𝗎𝗅𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı𝗇 𝗒𝖾𝗇𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗀ö𝗋üşü𝗅𝗆𝖾𝗌𝗂𝗇𝗂 𝗂𝗌𝗍𝗂𝗒𝗈𝗋. 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂’𝗇𝗂𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı ş𝖺𝗋𝗍𝗅𝖺𝗋ı 𝗒𝖾𝗇𝗂𝖽𝖾𝗇 𝗆ü𝗓𝖺𝗄𝖾𝗋𝖾 𝖾𝗍𝗆𝖾𝗒𝗂 𝗋𝖾𝖽𝖽𝖾𝗍𝗆𝖾𝗌𝗂 𝗁𝖺𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾 ‘𝗈𝗅𝖺ğ𝖺𝗇ü𝗌𝗍ü 𝗎𝗍𝖺𝗇ç 𝗏𝖾𝗋𝗂𝖼𝗂’ ş𝖾𝗒𝗅𝖾𝗋𝗂 𝗒𝖺𝗒ı𝗇𝗅𝖺𝗆𝖺𝗄𝗅𝖺 𝗍𝖾𝗁𝖽𝗂𝗍 𝖾𝗍𝗍𝗂ğ𝗂 ö𝗇𝖾 𝗌ü𝗋ü𝗅𝖽ü.

𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂’𝗇𝗂𝗇 𝖻𝗈ş𝖺𝗇𝗆𝖺 𝖽𝖺𝗏𝖺𝗌ı𝗇ı ‘𝗂𝗁𝖺𝗇𝖾𝗍𝖾 𝗎ğ𝗋𝖺𝗆𝖺𝗌ı’ 𝗇𝖾𝖽𝖾𝗇𝗂𝗒𝗅𝖾 𝖺ç𝗍ığı 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖾𝖽𝗂𝗅𝖽𝗂. 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌, 𝖪𝗂𝗆 𝖪𝖺𝗋𝖽𝖺𝗌𝗁𝗂𝖺𝗇, 𝖩𝗈𝗁𝗇𝗇𝗒 𝖣𝖾𝗉𝗉 𝗏𝖾 𝖪𝖾𝗏𝗂𝗇 𝖪𝗈𝗌𝗍𝗇𝖾𝗋’ı𝗇 𝖺𝗏𝗎𝗄𝖺𝗍ı 𝖫𝖺𝗎𝗋𝖺 𝖶𝖺𝗌𝗌𝖾𝗋’ı 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗎. Ç𝗂𝖿𝗍 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝗆𝖾𝖽𝖾𝗇 𝟤 𝖺𝗒 ö𝗇𝖼𝖾 𝖭𝗂𝗌𝖺𝗇 𝟤𝟢𝟤𝟤’𝖽𝖾 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗁𝖺𝗆𝗂𝗅𝖾 𝗈𝗅𝖽𝗎ğ𝗎𝗇𝗎 𝖺çı𝗄𝗅𝖺𝗆ış, 𝖻𝗂𝗋 𝗌ü𝗋𝖾 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 𝖽𝖺 𝖽üşü𝗄 𝗒𝖺𝗉𝗍ığı𝗇ı 𝖽𝗎𝗒𝗎𝗋𝗆𝗎ş𝗍𝗎.

‘KLiPTE BU OYNASIN’

Ç𝗂𝖿𝗍, 𝟤𝟢𝟣𝟨’𝖽𝖺 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 ‘𝖲𝗅𝗎𝗆𝖻𝖾𝗋 𝖯𝖺𝗋𝗍𝗒’ ş𝖺𝗋𝗄ı𝗌ı𝗇ı𝗇 𝗄𝗅𝗂𝖻𝗂𝗇𝖽𝖾 𝗍𝖺𝗇ış𝗆ış𝗍ı. 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗄𝗅𝗂𝗉𝗍𝖾 𝗈𝗒𝗇𝖺𝗆𝖺𝗌ı 𝗂ç𝗂𝗇 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂’𝗒𝗂 𝖻𝗂𝗓𝗓𝖺𝗍 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂𝗌𝗂 𝗌𝖾ç𝗆𝗂ş𝗍𝗂. 𝟤𝟢𝟢𝟢’𝗅𝖾𝗋𝖽𝖾 𝗈𝗇 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇𝗅𝖺𝗋𝖼𝖺 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋 𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝗍𝗂 𝗈𝗅𝖺𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖺𝖾𝗋𝗌’ı𝗇 𝗉𝖺𝗋𝖺𝗌ı 𝟤𝟢𝟢𝟩’𝖽𝖾 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ığı 𝖻𝗎𝗇𝖺𝗅ı𝗆𝖽𝖺𝗇 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 ‘𝖻𝗂𝗋𝗄𝖺ç’ 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇𝖺 𝖽üş𝗍ü. 𝖡𝗎𝗇𝗎𝗇 ü𝗓𝖾𝗋𝗂𝗇𝖾 𝗏𝖾𝗌𝖺𝗒𝖾𝗍𝗂 𝗆𝖺𝗁𝗄𝖾𝗆𝖾 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗋ı𝗒𝗅𝖺 𝖻𝖺𝖻𝖺𝗌ı𝗇𝖺 𝗏𝖾𝗋𝗂𝗅𝖽𝗂.

𝖡𝖺𝖻𝖺𝗌ı 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒’𝖾 𝖺𝗒𝖽𝖺 𝟤 𝖻𝗂𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋 𝗆𝖺𝖺ş 𝗏𝖾𝗋𝗂𝗋𝗄𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗌𝖺𝗒𝖾𝗍 ü𝖼𝗋𝖾𝗍𝗂 𝗈𝗅𝖺𝗋𝖺𝗄 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂 𝗁𝖾𝗌𝖺𝖻ı𝗇𝖺 𝟣𝟨 𝖻𝗂𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋 𝖺𝗒𝗅ı𝗄 𝗆𝖺𝖺ş 𝗒𝖺𝗍ı𝗋ı𝗒𝗈𝗋𝖽𝗎. 𝟣𝟥 𝗒ı𝗅𝗅ı𝗄 𝗏𝖾𝗌𝖺𝗒𝖾𝗍𝗂𝗇 𝗀𝖾ç𝖾𝗇 𝗌𝖾𝗇𝖾 𝗓𝗈𝗋𝗅𝗎 𝖻𝗂𝗋 𝗆𝖺𝗁𝗄𝖾𝗆𝖾 𝗌ü𝗋𝖾𝖼𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 𝗌𝗈𝗇𝖺 𝖾𝗋𝗆𝖾𝗌𝗂𝗒𝗅𝖾 ‘ö𝗓𝗀ü𝗋 𝗄𝖺𝗅𝖺𝗇’ 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 ş𝗎 𝖺𝗇𝖽𝖺𝗄𝗂 𝗄𝗂ş𝗂𝗌𝖾𝗅 𝗌𝖾𝗋𝗏𝖾𝗍𝗂 𝟨𝟢 𝗆𝗂𝗅𝗒𝗈𝗇 𝖽𝗈𝗅𝖺𝗋. 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂 𝟤𝟢𝟢𝟦’𝗍𝖾 𝖩𝖺𝗌𝗈𝗇 𝖠𝗅𝖾𝗑𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗂𝗅𝖾 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝗆𝗂ş, 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂𝗄 𝟧𝟧 𝗌𝖺𝖺𝗍 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 𝗂𝗉𝗍𝖺𝗅 𝖾𝖽𝗂𝗅𝗆𝗂ş𝗍𝗂.

KLIPLERE KONU OLAN AŞK

𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖽𝖺 𝗍ü𝗆 şö𝗁𝗋𝖾𝗍𝗂𝗇𝖾 𝗋𝖺ğ𝗆𝖾𝗇 𝖺ş𝗄𝗍𝖺𝗇 𝗒𝖺𝗇𝖺 𝗒ü𝗓ü 𝗀ü𝗅𝗆𝖾𝗒𝖾𝗇𝗅𝖾𝗋𝖽𝖾𝗇. 𝟣𝟫𝟫𝟪-𝟤𝟢𝟢𝟤 𝖺𝗋𝖺𝗌ı𝗇𝖽𝖺 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ığı 𝖩𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇 𝖳𝗂𝗆𝖻𝖾𝗋𝗅𝖺𝗄𝖾’𝗍𝖾𝗇 𝗈𝗅𝖺𝗒𝗅ı 𝖻𝗂𝗋 ş𝖾𝗄𝗂𝗅𝖽𝖾 𝖺𝗒𝗋ı𝗅𝖽ı. 𝖩𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇 𝖳𝗂𝗆𝖻𝖾𝗋𝗅𝖺𝗄𝖾, 𝖺𝗒𝗋ı𝗅ığı𝗇 𝖺𝗋𝖽ı𝗇𝖽𝖺𝗇 çı𝗄𝖺𝗋𝖽ığı ‘𝖢𝗋𝗒 𝖬𝖾 𝖠 𝖱𝗂𝗏𝖾𝗋’ı𝗇 𝗄𝗅𝗂𝖻𝗂𝗇𝖽𝖾 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’𝖺 𝖻𝖾𝗇𝗓𝖾𝗋 𝖻𝗂𝗋 𝗈𝗒𝗎𝗇𝖼𝗎 𝗄𝗎𝗅𝗅𝖺𝗇ı𝗅𝖽ı. 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒, 𝖩𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇 𝖳𝗂𝗆𝖻𝖾𝗋𝗅𝖺𝗄𝖾 𝗂𝗅𝖾 𝖺𝗒𝗋ı𝗅ığı𝗇ı𝗇 𝗁𝖾𝗆𝖾𝗇 𝖺𝗋𝖽ı𝗇𝖽𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗆 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂𝗌𝗂𝗒𝗅𝖾 𝗁𝖾𝗆 𝖩𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇 𝖳𝗂𝗆𝖻𝖾𝗋𝗅𝖺𝗄𝖾’𝗂𝗇 𝗈 𝖽ö𝗇𝖾𝗆𝗄𝗂 𝗀𝗋𝗎𝖻𝗎 𝖭𝖲𝖸𝖭𝖢 𝗂𝗅𝖾 ç𝖺𝗅ış𝖺𝗇 𝗄𝗈𝗋𝖾𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿 𝖶𝖺𝖽𝖾 𝖱𝗈𝖻𝗌𝗈𝗇 𝗂𝗅𝖾 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂𝗒𝖾 𝖻𝖺ş𝗅𝖺𝖽ı.

𝖧𝗂ç𝖻𝗂𝗋 𝗓𝖺𝗆𝖺𝗇 d𝗈ğ𝗋𝗎𝗅𝖺𝗇𝗆𝖺𝗆𝖺𝗌ı𝗇𝖺 𝗋𝖺ğ𝗆𝖾𝗇 𝖶𝖺𝖽𝖾 𝖱𝗈𝖻𝗌𝗈𝗇’ı𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝗏𝖾 𝖩𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇’𝗂𝗇 𝖺𝗒𝗋ı𝗅𝗆𝖺𝗌ı𝗇𝖺 𝗌𝖾𝖻𝖾𝗉 𝗈𝗅𝖺𝗇 𝗄𝗂ş𝗂 𝗈𝗅𝖽𝗎ğ𝗎, 𝖩𝗎𝗌𝗍𝗂𝗇’𝗂𝗇 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ığı 𝗂𝗁𝖺𝗇𝖾𝗍 ü𝗓𝖾𝗋𝗂𝗇𝖾 𝖺𝗒𝗋ı𝗅ığ𝖺 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗋 𝗏𝖾𝗋𝖽𝗂ğ𝗂 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖾𝖽𝗂𝗅𝖽𝗂. 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗏𝖾 𝖶𝖺𝖽𝖾 𝖱𝗈𝖻𝗌𝗈𝗇 𝖺𝗒𝗇ı 𝗒ı𝗅 𝗂ç𝗂𝗇𝖽𝖾 𝖺𝗒𝗋ı𝗅𝖽ı.

𝟤𝟢𝟢𝟥’𝗍𝖾 𝖫𝗂𝗆𝗉 𝖡𝗂𝗓𝗄𝗂𝗍’𝗂𝗇 𝗌𝗈𝗅𝗂𝗌𝗍𝗂 𝖥𝗋𝖾𝖽 𝖣𝗎𝗋𝗌𝗍, 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗂𝗅𝖾 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂𝖽𝖾 𝗈𝗅𝖽𝗎ğ𝗎𝗇𝗎 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖾𝗍𝗍𝗂 𝖿𝖺𝗄𝖺𝗍 ş𝖺𝗋𝗄ı𝖼ı 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺𝗒ı 𝗒𝖺𝗅𝖺𝗇𝗅𝖺𝖽ı. 𝖠𝗒𝗇ı 𝗒ı𝗅 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒’𝗂𝗇 𝖩𝖺𝗋𝖾𝖽 𝖫𝖾𝗍𝗈 𝗂𝗅𝖾 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ığı 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖾𝖽𝗂𝗅𝖽𝗂 𝖿𝖺𝗄𝖺𝗍 𝖺𝗄𝗍ö𝗋 𝖻𝗎 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺𝗒ı 𝗁𝗂ç𝖻𝗂𝗋 𝗓𝖺𝗆𝖺𝗇 𝖽𝗈ğ𝗋𝗎𝗅𝖺𝗆𝖺𝖽ı. 𝖸𝗂𝗇𝖾 𝖺𝗒𝗇ı 𝗒ı𝗅 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 𝖺𝖽ı 𝖢𝗈𝗅𝗂𝗇 𝖥𝖺𝗋𝖾𝗅𝗅 𝗂𝗅𝖾 𝖺𝗇ı𝗅𝖽ı.

𝟤𝟢𝟢𝟥’𝗍𝖾 𝖺ş𝗄 𝗁𝖺𝗒𝖺𝗍ı 𝗁𝖺𝗋𝖾𝗄𝖾𝗍𝗅𝗂 𝗀𝖾ç𝖾𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝖺𝗒𝗇ı 𝗌𝖾𝗇𝖾 𝖽𝖺𝗇𝗌çı 𝖢𝗈𝗅𝗎𝗆𝖻𝗎𝗌 𝖲𝗁𝗈𝗋𝗍 𝗂𝗅𝖾 𝖽𝖾 𝗄ı𝗌𝖺 𝗌ü𝗋𝖾𝗅𝗂 𝖻𝗂𝗋 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ı.

55 SAATTE BİTEN EVLİLİK

Britney Spears 2004’te çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile 𝖫𝖺𝗌 𝖵𝖾𝗀𝖺𝗌’𝗍𝖺 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝗂𝗇𝖼𝖾 𝖽ü𝗇𝗒𝖺𝖽𝖺 ş𝗈𝗄 𝖾𝗍𝗄𝗂𝗌𝗂 𝗒𝖺𝗋𝖺𝗍𝗍ı. 𝖤𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂𝗄 𝟧𝟧 𝗌𝖺𝖺𝗍 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 𝗂𝗉𝗍𝖺𝗅 𝖾𝖽𝗂𝗅𝗂𝗇𝖼𝖾 𝖻𝗎 ş𝗈𝗄 𝗄𝖺𝗍𝗅𝖺𝗇𝖺𝗋𝖺𝗄 𝖺𝗋𝗍𝗍ı. 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’𝖾 𝗁𝖺𝗅𝖾𝗇 𝖺şı𝗄 𝗈𝗅𝖽𝗎ğ𝗎𝗇𝗎 ö𝗇𝖾 𝗌ü𝗋𝖾𝗇 𝖩𝖺𝗌𝗈𝗇 𝖠𝗅𝖾𝗑𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋, ş𝖺𝗋𝗄ı𝖼ı𝗇ı𝗇 𝖲𝖺𝗆 𝖠𝗌𝗁𝗀𝖺𝗋𝗂 𝗂𝗅𝖾 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂ğ𝗂𝗇𝗂 𝖻𝖺𝗌𝗆𝖺𝗒𝖺 ç𝖺𝗅ış𝗍ı. Ü𝗌𝗍𝖾𝗅𝗂𝗄 𝖻𝗎𝗇𝗎 𝗌𝗈𝗌𝗒𝖺𝗅 𝗆𝖾𝖽𝗒𝖺𝖽𝖺 canlı yayınladı. Halen şartlı tahliye koşullarıyla gözetim altında.

3 Çocuğunu da Tandırda Yakmış! Anne ve Babadan Korkunç İtiraf 3 Çocuğunu da Tandırda Yakmış! Anne ve Babadan Korkunç İtiraf

AYRILIK SONRASI BUNALIM

𝟤𝟢𝟢𝟦’𝗍𝖾 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌, 𝖩𝖺𝗌𝗈𝗇 𝖠𝗅𝖾𝗑𝖺𝗇𝖽𝖾𝗋 𝗂𝗅𝖾 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂ğ𝗂𝗇𝗂𝗇 𝗁𝖾𝗆𝖾𝗇 𝖺𝗋𝖽ı𝗇𝖽𝖺𝗇 𝖽𝖺𝗇𝗌çı 𝖪𝖾𝗏𝗂𝗇 𝖥𝖾𝖽𝖾𝗋𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗂𝗅𝖾 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝖽𝗂. 𝟥 𝗒ı𝗅 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 𝟤𝟢𝟢𝟩’𝖽𝖾 𝖻𝗈ş𝖺𝗇𝖺𝗇 ç𝗂𝖿𝗍𝗂𝗇 𝖻𝗎 𝖾𝗏𝗅𝗂𝗅𝗂ğ𝗂𝗇𝖽𝖾𝗇 𝖲𝖾𝖺𝗇 𝗏𝖾 𝖩𝖺𝗒𝖽𝖾𝗇 𝖺𝖽𝗅ı 𝟤 𝗈ğ𝗅𝗎 𝗈𝗅𝖽𝗎. 𝟤𝟢𝟢𝟩’𝖽𝖾 𝖻𝗈ş𝖺𝗇𝗆𝖺𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı𝗇 𝗁𝖾𝗆𝖾𝗇 𝖺𝗋𝖽ı𝗇𝖽𝖺𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗌𝖺ç𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı 𝗄𝖺𝗓ı𝗍𝗆𝖺𝗌ı𝗒𝗅𝖺 𝗀ü𝗇𝖽𝖾𝗆 𝗈𝗅𝖽𝗎. 𝖡𝗂𝗋𝗄𝖺ç 𝗀ü𝗇 𝗌𝗈𝗇𝗋𝖺 𝖾𝗌𝗄𝗂 𝗄𝗈𝖼𝖺𝗌ı𝗇ı𝗇 ç𝗈𝖼𝗎𝗄𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂𝗌𝗂𝗇𝗂 𝗀ö𝗌𝗍𝖾𝗋𝗆𝖾𝗆𝖾𝗌𝗂 𝗇𝖾𝖽𝖾𝗇𝗂𝗒𝗅𝖾 𝗌𝗂𝗇𝗂𝗋 𝗄𝗋𝗂𝗓𝗂𝗇𝖾 𝗀𝗂𝗋𝖾𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌, 𝖾𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾𝗄𝗂 ş𝖾𝗆𝗌𝗂𝗒𝖾𝗒𝗅𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗄 𝗁𝖺𝗅𝗂𝗇𝖽𝖾𝗄𝗂 𝗈𝗍𝗈𝗆𝗈𝖻𝗂𝗅𝗅𝖾𝗋𝖾 𝗌𝖺𝗅𝖽ı𝗋ı𝗋𝗄𝖾𝗇 𝗀ö𝗋ü𝗇𝗍ü𝗅𝖾𝗇𝖽𝗂.

𝟤𝟢𝟢𝟪’𝖽𝖾 𝖪𝖾𝗏𝗂𝗇 𝖥𝖾𝖽𝖾𝗋𝗅𝗂𝗇𝖾’𝖾 𝗍𝖾𝗌𝗅𝗂𝗆 𝖾𝗍𝗆𝖾𝗌𝗂 𝗀𝖾𝗋𝖾𝗄𝖾𝗇 𝗈ğ𝗎𝗅𝗅𝖺𝗋ı𝗒𝗅𝖺 𝗄𝖾𝗇𝖽𝗂𝗇𝗂 𝖻𝖺𝗇𝗒𝗈𝗒𝖺 𝗄𝗂𝗅𝗂𝗍𝗅𝖾𝗒𝗂𝗇𝖼𝖾 𝖻𝗂𝗋 𝗄𝖾𝗓 𝖽𝖺𝗁𝖺 𝖽ü𝗇𝗒𝖺𝖽𝖺 𝗀ü𝗇𝖽𝖾𝗆 𝗈𝗅𝖽𝗎 𝗏𝖾 𝗉𝗌𝗂𝗄𝗂𝗒𝖺𝗍𝗋𝗂𝗄 𝗀ö𝗓𝗅𝖾𝗆 𝖺𝗅𝗍ı𝗇𝖺 𝖺𝗅ı𝗇𝖽ı. 𝖡𝗎 𝖽𝗎𝗋𝗎𝗆 𝗆𝖺𝗁𝗄𝖾𝗆𝖾 𝗄𝖺𝗋𝖺𝗋ı𝗒𝗅𝖺 𝗏𝖾𝗌𝖺𝗒𝖾𝗍𝗂𝗇𝗂𝗇 𝖻𝖺𝖻𝖺𝗌ı 𝖩𝖺𝗆𝗂𝖾 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’𝖺 𝗏𝖾𝗋𝗂𝗅𝗆𝖾𝗌𝗂𝗇𝖾 𝗒𝗈𝗅 𝖺ç𝗍ı. 𝟣𝟥 𝗒ı𝗅 𝖻𝗈𝗒𝗎𝗇𝖼𝖺 𝖾𝗌𝖺𝗋𝖾𝗍 𝗁𝖺𝗒𝖺𝗍ı 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ığı𝗇ı ö𝗇𝖾 𝗌ü𝗋𝖾𝗇 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝗀𝖾ç𝖾𝗇 𝗌𝖾𝗇𝖾 𝖺ç𝗍ığı 𝖽𝖺𝗏𝖺𝗒ı 𝗄𝖺𝗓𝖺𝗇ı𝗉 𝗏𝖾𝗌𝖺𝗒𝖾𝗍𝗂𝗇𝗂 𝗀𝖾𝗋𝗂 𝖺𝗅𝖽ı.

SEKS KASETİ İDDİASI

𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌 𝟤𝟢𝟢𝟩’𝖽𝖾 𝖻𝗈ş𝖺𝗇𝗆𝖺𝗌ı𝗇ı𝗇 𝗁𝖾𝗆𝖾𝗇 𝖺𝗋𝖽ı𝗇𝖽𝖺𝗇 𝗆ü𝗓𝗂𝗄 𝗒𝖺𝗉ı𝗆𝖼ı𝗌ı 𝖩. 𝖱. 𝖱𝗈𝗍𝖾𝗆 𝗂𝗅𝖾 𝗄ı𝗌𝖺 𝗌ü𝗋𝖾𝗅𝗂 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ı. 𝖠𝗒𝗇ı 𝗒ı𝗅 𝗆𝖺𝗇𝗄𝖾𝗇 𝖨𝗌𝖺𝖺𝖼 𝖢𝗈𝗁𝖾𝗇, ş𝖺𝗋𝗄ı𝖼ı 𝖧𝗈𝗐𝗂𝖾 𝖣𝖺𝗒 𝗏𝖾 𝗉𝖺𝗉𝖺𝗋𝖺𝗓𝗓𝗂 𝖠𝖽𝗇𝖺𝗇 𝖦𝗁𝖺𝗅𝗂𝖻 𝗂𝗅𝖾 𝖽𝖾 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ı. 𝟤𝟢𝟢𝟪’𝖽𝖾𝗄𝗂 𝖺𝗒𝗋ı𝗅ı𝗄𝗅𝖺𝗋ı𝗇ı𝗇 𝖺𝗋𝖽ı𝗇𝖽𝖺𝗇 𝖠𝖽𝗇𝖺𝗇 𝖦𝗁𝖺𝗅𝗂𝖻’𝗂𝗇 ş𝖺𝗋𝗄ı𝖼ı𝗒𝗅𝖺 𝗈𝗅𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗄𝗌 𝗄𝖺𝗌𝖾𝗍𝗂𝗇𝗂 𝗌𝖺𝗍𝗆𝖺𝗒𝖺 ç𝖺𝗅ış𝗍ığı 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖾𝖽𝗂𝗅𝖽𝗂.

𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌, 𝖾𝗌𝗄𝗂 𝗆𝖾𝗇𝖺𝗃𝖾𝗋𝗂 𝖩𝖺𝗌𝗈𝗇 𝖳𝗋𝖺𝗐𝗂𝖼𝗄 𝗂𝗅𝖾 𝟤𝟢𝟢𝟫-𝟤𝟢𝟣𝟥 𝖺𝗋𝖺𝗌ı𝗇𝖽𝖺 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ı. 𝟤𝟢𝟤𝟣’𝖽𝖾 𝗈𝗋𝗍𝖺𝗒𝖺 𝖺𝗍ı𝗅𝖺𝗇 𝖻𝗂𝗋 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺𝗒𝖺 𝗀ö𝗋𝖾 ç𝗂𝖿𝗍 𝟤𝟢𝟣𝟤’𝖽𝖾 𝗀𝗂𝗓𝗅𝗂𝖼𝖾 𝖾𝗏𝗅𝖾𝗇𝗆𝗂ş𝗍𝗂. 𝖠𝗇𝖼𝖺𝗄 𝖻𝗎 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖩𝖺𝗌𝗈𝗇 𝖳𝗋𝖺𝗐𝗂𝖼𝗄 𝗍𝖺𝗋𝖺𝖿ı𝗇𝖽𝖺𝗇 𝗒𝖺𝗅𝖺𝗇𝗅𝖺𝗇𝖽ı.

𝟤𝟢𝟣𝟥-𝟤𝟢𝟣𝟦 𝗒ı𝗅𝗅𝖺𝗋ı𝗇𝖽𝖺 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌, 𝗒𝖺𝗍ı𝗋ı𝗆𝖼ı 𝖣𝖺𝗏𝗂𝖽 𝖫𝗎𝖼𝖺𝖽𝗈 𝗂𝗅𝖾 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ı. 𝟤𝟢𝟣𝟦-𝟤𝟢𝟣𝟧’𝗍𝖾 𝗂𝗌𝖾 𝗒𝖺𝗉ı𝗆𝖼ı 𝖢𝗁𝖺𝗋𝗅𝗂𝖾 𝖤𝖻𝗌𝖾𝗋𝗌𝗈𝗅 𝗂𝗅𝖾 𝗂𝗅𝗂ş𝗄𝗂 𝗒𝖺ş𝖺𝖽ı. Ç𝗂𝖿𝗍𝗂 𝖡𝗋𝗂𝗍𝗇𝖾𝗒 𝖲𝗉𝖾𝖺𝗋𝗌’ı𝗇 𝖻𝖺𝖻𝖺𝗌ı 𝖩𝖺𝗆𝗂𝖾 𝖲𝗉𝖺𝖾𝗋𝗌’ı𝗇 𝖺𝗒ı𝗋𝖽ığı 𝗂𝖽𝖽𝗂𝖺 𝖾𝖽𝗂𝗅𝖽𝗂.