Boşanma davası, evlilik kurumunun sona ermesi için görevli ve yetkili mahkemede açılan ve işbu mahkeme kararının kesinleşmesiyle tamamlanan dava türüdür. Boşanmak isteyen eşler, davanın nasıl açılacağını öğrenmek adına boşanma davası nasıl açılır sorusuna yanıt aramaktadır. Boşanma davasının nasıl açılacağı sorusu, açılacak boşanma davasının anlaşmalı yahut çekişmeli olmasına göre farklı yanıtlanmaktadır.

Açılacak boşanma davası gerek anlaşmalı gerekse çekişmeli boşanma davası olsun, her iki durumda da görevli mahkeme aynıdır. Boşanma davasına bakmakla görevli kılınan mahkeme, aile mahkemeleridir. Belirli bölgelerde aile mahkemesi mevcut olmayabilir. Bu durumda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır.

Evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşlerden biri iki nüsha dava dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve varsa ilave etmek istediği belgeleri yetkili Aile Mahkemesine ibraz ederek boşanma davası açabilir. Dava dilekçesinde TMK ile hüküm altına alınan boşanma sebeplerinden en az biri ve boşanma sebebinin nasıl ispat edileceği ile tanıkların isim, soy isim ve adres bilgileri yer almalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmaya esas teşkil eden vakıalarda ve boşanmanın sonuçlarında çekişme yaşanan boşanmalar, çekişmeli boşanma davası olarak açılır. Türk Medeni Kanunu m.161 ile 166 arasında tanzim edilen genel ve özel boşanma sebeplerinden en az birine dayanılarak açılan çekişmeli boşanma davalarında ileri sürülen boşanma sebebinin ispat edilmesi şarttır.

Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet gibi hususlarda da çekişme yaşanabilir. Bu davayı açan eş, davalı eşe göre daha fazla kusurlu ise boşanma davasının reddine karar verilir. Bunun yanı sıra kusuru daha az olan eş, boşanmaya yanaşmazsa boşanma kararı verilmesi mümkün değildir.

Çekişmeli boşanma davaları, tek celsede sonuçlanmayan ve anlaşmalı boşanma davalarına göre oldukça uzun süren dava türüdür. Bu bakımdan gerek eşler gerekse çocuklar için oldukça yıpratıcı etkileri olabilir. Davanın olumsuz etkilerini en aza indirgemek, sürecin kısa zamanda tamamlanmasını sağlamak ve telafisi güç kayıplar yaşamamak adına deneyimli bir avukattan yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların mutabık kaldıkları herhangi bir adliyenin aile mahkemesinde açılabilir. Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasının en mühim ve belirleyici unsurudur. Bu itibarla, anlaşmalı boşanma protokolünün uzman aile avukatı kontrolünde hazırlanması, tarafların hak ve menfaat kaybı yaşamaması ve hâkimin protokolü uygun bulması adına önemlidir. Zira hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün mahkeme hâkimi tarafından uygun bulunması şarttır.

Taraflarca ileri sürülecek boşanma protokolü esas alınarak boşanmaya karar verilir. Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanma davasına uygulanan usuller uygulanmaz. Bu bakımdan; muhataba tebligat gönderme, cevap dilekçesi yahut ön inceleme safhası gibi aşamalar anlaşmalı boşanma davasında söz konusu değildir. Doğrudan duruşma günü verilir. Taraflar duruşmaya bizzat katılarak hâkim huzurunda irade beyanında bulunurlar.a