• BIST 109.050
 • Altın 153,015
 • Dolar 3,8375
 • Euro 4,5051

  AK Parti'ye Rakip Yeni Parti Kuruluyor

  30.06.2014 15:20
  İ.Ü. Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si olan Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı, "AKP ölüm noktasına geldi" diyerek kuracakları yeni partiyi anlattı.
  AK Parti'ye Rakip Yeni Parti Kuruluyor
  AK Parti'ye Rakip Yeni Parti Kuruluyor AK Parti'ye Rakip Yeni Parti Kuruluyor AK Parti'ye Rakip Yeni Parti Kuruluyor

  İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si olan Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı­'nın adı, Gü­len Ce­ma­ati'­nin ye­ni ku­ra­ca­ğı öne sü­rü­len Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­'ne Ge­nel Baş­kan ola­ca­ğı id­di­asıy­la gün­de­me gel­di. Kars­lı, Çam­lı­ca­'da­ki ofi­sin­de Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kars­lı, bir par­ti ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğu­nu doğ­ru­la­dı. 'Hak­ka Hiz­me­t' is­mi­ni ilk kez ha­ber­de duy­du­ğu­nu an­la­tan Kars­lı, par­ti adı­nın 'Mer­kez Par­ti­' ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.

  Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­'nin baş­ka­nı ola­ca­ğı­nız id­di­ası doğ­ru mu?
  İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Me­de­ni Usul Hu­ku­ku ve İc­ra İf­las Hu­ku­ku Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı­yım. Son üç dört yıl­dır bir si­ya­si par­ti kur­ma ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğum doğ­ru. Ama be­nim kur­mak is­te­di­ğim par­ti bir fik­re bir ce­ma­ate men­sup de­ğil. Ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te kur­mak is­te­di­ğim par­ti, bü­tün bir Tür­ki­ye fo­toğ­ra­fı­nın için­de bu­lun­du­ğu par­ti.

  "DSP VE MHP'DEN ÖNEMLİ İSİMLER VAR"

  Par­ti­nin için­de AK­P'­den is­ti­fa eden­ler ola­cak mı?
  Biz ku­ru­cu­lar he­ye­ti­ne mev­cut gö­rev ya­pan ve­kil­ler­den koy­mak is­te­mi­yo­ruz. Par­ti­de AK­P'­ye ya­kın ya da mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış isim­ler gö­re­cek­si­niz. Ca­mi­amız­da aka­de­mis­yen, iş ada­mı, DSP'­den, MHP'­den çok önemli isim var; Ör­ne­ğin Ömer Ha­luk Pi­ri­moğ­lu­'y­la ça­lı­şı­yo­ruz. CHP'­den sı­nıf ar­ka­daş­la­rım var.

  Ku­ra­ca­ğı­nız Mer­kez Par­ti­'nin ya­pı­sı na­sıl ola­cak?
  Mil­li­yet­çi­lik te­me­li­ne din te­me­li­ne da­ya­lı, ta­ri­he mal ol­muş şah­si­yet­le­ri alet ede­rek bir par­ti kur­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz hu­ku­ka ve hak­ka da­ya­lı mil­le­tin men­fa­ati­ni esas alan ve hu­ku­ki ka­ide­le­ri kul­la­nan bir ya­pı­lan­ma is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­'de ce­ma­at­ler si­ya­se­tin için­de ol­ma­ma­lı. Ce­ma­atin ye­ri, si­ya­se­tin ye­ri ay­rı­dır. Bu de­mek de­ğil ki ben ce­ma­at­le­re kar­şı­yım.

  "AKP'DEN AYRILANLAR MERKEZ PARTİ'YE GELECEK"

  Mer­kez Par­ti­'den AK­P'­nin çe­ki­ne­ce­ği öne sü­rül­dü. Ne di­ye­cek­si­niz?
  Kork­sun­lar hem de çok kork­sun­lar. 500 il­çe 50 il yö­ne­ti­mi­ni gö­rev­den al­mış­lar. Tüm bu isim­ler Mer­kez Par­ti­'ye ge­le­cek. Biz as­lın­da sa­de­ce AK­P'­nin de­ğil, Tür­ki­ye­'de­ki si­ya­se­tin al­ter­na­ti­fi ol­mak is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­'de ah­lak hu­kuk ve ada­let te­me­li­ne da­ya­lı bir par­ti kur­mak önem­li de­ğil bir in­kı­la­ba dev­ri­me ih­ti­yaç var.

  Na­sıl bir dev­rim­den bah­se­di­yor­su­nuz?
  Dev­rim de­mek ye­ni­le­mek de­mek. Tür­ki­ye­'de ah­la­kın gel­di­ği nok­ta or­ta­da. Eği­ti­min ise sa­de­ce ba­kan­lık­ta is­mi var. Dış po­li­ti­ka ve hu­kuk da ay­nı. Tür­ki­ye­'de yüz­ler­ce ki­şi içe­ri gi­ri­yor, son­ra tah­li­ye edi­li­yor. Bir hü­kü­met var, onlar içe­ri gi­rer­ken de, çı­kar­ken de pu­an top­lu­yor. Böy­le bir ada­let, hu­kuk olur mu? Biz da­ğa ka­çı­rı­lan ço­cuk­la­rın ge­ti­ril­me­si­ni HDP'­ye, kon­so­los­luk­tan ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın ge­ti­ril­me­si­ni IŞİ­D'­e ha­va­le et­mi­şiz!

  "DİNLE YOLA ÇIKMADIM"

  AK­P ­de ay­nı söy­lem­ler­le yo­la çık­mış­tı…
  Ben din­le yo­la çık­ma­dım. Ben din­da­rım evet. AKP 'Yol­suz­lu­ğa, yok­sul­lu­ğa kar­şı­yı­z' de­di­ler. Yol­suz­luk şim­di ku­ral ha­li­ne gel­di. Hiç­bir şey yap­ma­dı de­sek in­saf­sız­lık olur. Ama AK­P'de doğ­du bü­yü­dü, güç­len­di, şu an­da if­las ve ölüm nok­ta­sın­da.

  Bu ha­le gel­me­si­ne ne­den olan­lar ar­ka­daş­la­rı­nız de­ğil miy­di?
  Doğ­ru. Kaç yıl­dır ya­pı­lan yan­lış­la­rı söy­lü­yo­rum. Ön­ce kür­sü­de ders an­la­tır­ken söy­le­dim. Son­ra kon­fe­rans­lar ver­dim. Ama şu­nu gör­düm her­kes yan­lı­şı ka­bul edi­yor. Fa­kat 'bu par­ti­ye al­ter­na­tif yo­k' di­yor­lar­dı. Tür­ki­ye ça­re­siz­lik­ten AK­P'­nin ya­nın­da. Bu söy­lem yı­kı­la­cak. Biz
  AK­P'­nin al­ter­na­ti­fi yok di­yen­le­rin de tüm si­ya­se­tin de al­ter­na­ti­fi ola­ca­ğız.

  "CEMAAT İÇİNDE HİÇBİR ZAMAN BULUNMADIM"

  Fethullah Gü­len Ce­ma­ati­'ne ya­kın isimlerden biri ol­du­ğu­nuz söy­le­ni­yo­r…

  Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dım, ye­tiş­me­dim. Er­zu­rum­lu­yum. Mem­le­ke­tim­de mil­li de­ğer­ler bi­raz da­ha ağır­lık­ta­dır. Ben dü­şün­ce ola­rak inanç­lı, mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kar de­ğer­le­re sa­hip bir in­sa­nım. Ama ce­ma­atin için­den ve men­su­bu bir in­san de­ği­lim.

  Ce­ma­at­le bir ara­ya gel­di­niz mi?
  Bü­tün ce­ma­at­ler­le gö­rü­şü­rüm. Gö­rüş­mek­ten de im­ti­na et­mem. Bü­tün ce­ma­at, der­nek ve ta­ri­kat­la­rı ta­nı­rım. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dan ön­ce de her­kes­le is­ti­şa­re et­tim. Si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, top­lu­mun ön­de ge­len­le­riy­le, eski si­ya­set­çi­ler­le ko­nuş­tum.

  "FETHULLAH GÜLEN'LE GÖRÜŞMEDİM"

  Bu ki­şi­ler ara­sın­da Fet­hul­lah Gü­len de var mı?
  Ha­yır Fet­hul­lah Ho­ca ile gö­rüş­me­dim. Gü­len Ce­ma­ati­'y­le de gi­dip par­ti ku­ra­ca­ğım­la il­gi­li gö­rüş al­ma­dım. Za­ten id­di­ala­ra ko­nu olan Hak­ka Hiz­met Par­tisi is­mi­ni ha­ber­ler­den öğ­ren­dim. Ama ben o fa­ali­ye­tin için­de yo­kum.

  Ce­ma­at ve AKP ara­sın­da­ki sa­vaş için dü­şün­ce­niz ne­dir?
  Bir hü­kü­met, bir ce­ma­atin dev­le­ti ele ge­çir­mek is­te­di­ği­ni id­di­a edi­yor­sa, bu­nu açı­ğa çı­kar­ma­sı la­zım. Kaç ay­dır Baş­ba­kan ko­nu­şu­yor. Ne­re­de de­li­li? Ben ken­dim­le il­gi­li bir id­di­a ol­sa kal­kıp ha­kim ve sav­cı­la­rı de­ğiş­tir­mez­dim. Po­lis­le­re mü­da­ha­le et­mez­dim. Ço­cu­ğu­mun elin­den tu­tar ifa­de ve­rir­dim. Hu­ku­ku bi­ti­ren de hü­kü­met­tir. (Kaynak: Sözcü)

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, Türkçe karakter kullanılmayan ve kişilik haklarını hiçe sayan yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Aydın Post | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0256.226 61 64 | Faks : 0256.226 61 64 | Haber Yazılımı: CM Bilişim