Benzin ve motorine indirim geldi Benzin ve motorine indirim geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun geçici 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen tebliğteki bazı hükümler şöyle:

- 15 Ağustos 2022 itibarıyla İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2 bin TL’yi aşmaması halinde icra müdürü, takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve Kanun’un geçici 2’nci maddesi uyarınca dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.

- İcra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2 bin TL’nin üzerinde ise 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altında kalması halinde icra müdürü, dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2 bin TL’ye kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul eder, hacizleri kaldırır, dosyayı kapatır ve dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenler.